Drukuj

 

 

6 czerwca rozpoczęła się rejestracja na większość kierunków studiów oferowanych przez Politechnikę Krakowską, m.in. na budownictwo, informatykę, informatykę w inżynierii komputerowej, mechanikę i budowę maszyn, technologię chemiczną, inżynierię wzornictwa przemysłowego i wiele innych. W sumie uczelnia przygotowała ponad 30 kierunków studiów, w tym kierunki prowadzone w języku angielskim, a także ukraińskim. Na PK w semestrze zimowym nadchodzącego roku akademickiego czeka 4122 miejsc na studiach I stopnia. Przypominamy, że elektroniczna rejestracja na kierunek architektura zakończyła się 14 czerwca, ale osoby zainteresowane studiami na WA mogą jeszcze rejestrować się na architekturę krajobrazu

 

Rejestracja na Politechnikę Krakowską odbywa się elektronicznie za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji kandydatów. Na kandydatów tradycyjne czeka wiele atrakcyjnych kierunków, które gwarantują dobry start na rynku pracy. Oprócz wspomnianych powyżej, także: geoinformatyka, elektrotechnika i automatyka, matematyka stosowana, informatyka stosowana, transport, automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, biotechnologia, energetyka, fizyka techniczna, gospodarka przestrzenna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria czystego powietrza, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, środki transportu i logistyka, inżynieria środowiska, matematyka, nanotechnologie i nanomateriały, pojazdy samochodowe, systemy i urządzenia przemysłowe.

 

Na większość kierunków oferowanych przez Politechnikę Krakowską rejestracja zaczęła się 6 czerwca i potrwa do 19 września na studiach stacjonarnych (na studiach niestacjonarnych do 20 września).
 

 

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji

 

Opłatę rekrutacyjną (85 zł) należy wnieść niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, a na pewno nie później, niż jeden dzień przed końcem wyznaczonego terminu postępowania kwalifikacyjnego. W tym roku zmienił się wskaźnik rekrutacyjny, a więc sposób obliczania punktów na następujący wzór:

 

W = W1+W2

 

W1 to wskaźnik liczony dla matematyki albo innego przedmiotu obowiązkowego zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R, gdzie P i R oznaczają liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego odpowiednio na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

 

W2 to wskaźnik liczony dla jednego z przedmiotów charakterystycznych dla danego kierunku zgodnie z wzorem W2=2R, gdzie R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu na poziomie rozszerzonym (wyjątkiem są kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej – tam jako przedmiot charakterystyczny może być liczona również matematyka na poziomie podstawowym). Kandydat może przystąpić do rekrutacji mając tylko jeden z przedmiotów: charakterystyczny albo obowiązkowy (W1 albo W2), a za drugi można podstawić 0 punktów.

tabelka

 

Nieco inaczej sytuacja wygląda na kierunkach artystycznych, gdyż w rekrutacji brane są pod uwagę dodatkowe kryteria. Inaczej też wygląda harmonogram.

 

 

Architektura – egzamin 

 

Elektroniczna rejestracja dla kandydatów architekturę rozpoczęła się 23 maja i potrwa do 14 czerwca br. Opłatę rekrutacyjną (150 zł) można wnosić do 15 czerwca (decyduje data dokonania wpłaty). Egzamin z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych, został zaplanowany w terminie 21-22 czerwca. System rekrutacyjny ustali dla każdego kandydata w sposób losowy dzień oraz godzinę egzaminu. Zainteresowane osoby zostaną poinformowane o terminie za pośrednictwem indywidualnych kont w systemie, nie później niż dwa dni przed egzaminem.
 
 

Egzamin wstępny składa się z dwóch prac rysunkowych wykonanych w dwóch dniach egzaminacyjnych i obejmuje:

 

Szczegółowe tematy egzaminacyjne na kierunku architektura losowane i ogłaszane są w dniu egzaminu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem. Kandydaci powinni być wyposażeni w: ołówki, gumki do mazania oraz klipsy do przypięcia arkusza. Rysunki wykonuje się na zakodowanym w sposób losowy przez elektroniczny system rekrutacyjny PK arkuszu brystolu o formacie 50x70cm w technice ołówkowej czarno-białej. Zakodowany arkusz brystolu otrzymuje się przed wejściem na salę egzaminacyjną.

 

Szczegółowe zasady dotyczące egzaminu na architekturę – sprawdź

 

Wyniki egzaminu wstępnego zostaną ogłoszone 29 czerwca.

 

Sprawdź harmonogram rekrutacji na architekturę

 

 

Architektura krajobrazu – pamiętaj o portfolio

 

Również 23 maja rozpoczęła się rejestracja na architekturę krajobrazu. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, kandydaci na ten kierunek przekazują swoje portfolio elektronicznie. Elektroniczna rejestracja potrwa do 11 września. Opłatę rekrutacyjną (150 zł) należy wnieść do 5 lipca. Portfolio (informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania, zostaną podane do wiadomości kandydatów w Portalu Rekrutacyjnym) będzie można składać od 20 czerwca do 6 lipca. Obowiązkowy zakres tematyczny prac to: drzewo w stanie bezlistnym, drzewo z liśćmi, drzewo iglaste i liściaste razem, okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów, most w krajobrazie, ulica z drzewami w małym miasteczku, wiadukt (most drogowy) w krajobrazie, krajobraz osiedla mieszkaniowego, krajobraz przyszłości, krajobraz historyczny.

 

Kandydaci zobowiązani są także do przesłania skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu wszystkich prac i braku modyfikacji technikami komputerowymi, fotograficznymi, graficznymi lub innymi.

 

Zapoznaj się z zakresem wymagań i sposobem przeprowadzenia oceny portfolio

 

Ogłoszenie wyników oceny portfolio nastąpi 13 lipca, jednak szansa na studia na kierunku architektura krajobrazu będzie jeszcze we wrześniu.

 

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji na architekturę krajobrazu

 

 

Inżynieria wzornictwa przemysłowego – egzamin i portfolio


Elektroniczna rejestracja na ten kierunek jest prowadzona od 6 czerwca od godz. 9.00 do 12 lipca do godz. 14.00. Do 12 lipca, a najlepiej zaraz po dokonaniu rejestracji, należy również wnieść opłatę rekrutacyjną (150 zł). Osoby, które chcą studiować inżynierię wzornictwa przemysłowego, muszą przystąpić do egzaminu, który składa się z części praktycznej oraz oceny portfolio. Egzamin wstępny odbędzie się 14 lipca o godz. 10.00 na terenie kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37. W zależności od liczby kandydatów egzamin może odbywać się w kilku salach jednocześnie. Przydział kandydatów do poszczególnych sal zostanie podany do wiadomości kandydatów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego, nie później niż jeden dzień przed egzaminem. Egzamin praktyczny składa się z dwóch zadań rysunkowych, które polegają na przedstawieniu obiektów spełniających określone funkcje. Rysunki wykonuje się na białym arkuszu papieru w technice ołówkowej czarno-białej. W związku z tym należy przynieść na egzamin ołówki oraz gumki do mazania.

 

W drugiej części postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzana jest ocena portfolio – należy je przekazać Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniu 14 lipca w godzinach 8.30-9.30 w siedzibie Komisji. Portfolio powinno zawierać własne prace w postaci rysunków, szkiców, reprodukcji oraz fotografii. Wraz z portfolio kandydaci zobowiązani są do złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac.

 

Zapoznaj się z kryteriami kwalifikacyjnymi na inżynierię wzornictwa przemysłowego

 

Sprawdź harmonogram

 

W razie wszelkich wątpliwości dotyczących rekrutacji kandydaci powinni kontaktować się z właściwą Wydziałową Komisją Rekrutacyjną. Dane kontaktowe do komisji są dostępne w zakładce Kontakt. Komisje rozpoczynają dyżury w momencie uruchomienia rejestracji. Kandydaci mogą swoje pytania kierować także do Działu Promocji za pośrednictwem Messengera lub do Działu Kształcenia (dane kontaktowe na stronie Portalu Rekrutacyjnego).

 

(autorzy: J.S. oraz BK)