Architektura krajobrazu prowadzona na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej uzyskała ponownie akredytację International Federation of Landscape Architects Europe (na lata 2022-2027). Przedmiotem dokonywanej przez IFLA oceny są programy kształcenia i ich realizacja. – Przyznana akredytacja to wielka korzyść dla naszych absolwentów. Otwiera przed nimi drzwi najlepszych pracowni projektowych w Europie oraz umożliwia członkostwo w zagranicznych izbach zawodowych. Akredytacja IFLA Europe to gwarancja dobrych kwalifikacji – mówi dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK, prodziekan Wydziału Architektury. Architektura krajobrazu na PK jest wciąż jedynym w Polsce kierunkiem posiadającym pełną akredytację IFLA Europe. To także pierwszy kurs prowadzony przez uczelnię ze Europy Środkowo-Wschodniej, który zdobył uznanie europejskiego środowiska ds. kształcenia.
 
Certyfikat potwierdzający uzyskanie akredytacji IFLA przez architekturę krajobrazu na PK International Federation of Landscape Architects Europe to europejski oddział najstarszej organizacji zrzeszającej architektów krajobrazu na świecie i uznanej przez UNESCO za reprezentanta i promotora tego zawodu. Obecnie organizacja liczy 34 członków – krajowych stowarzyszeń architektów krajobrazu. Polskich architektów krajobrazu w IFLA reprezentuje obecnie Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK). 
 Wizualizacja jednego ze studenckich projektów opracowanych w Katedrze Architektury Krajobrazu
IFLA Europe jako jedyna organizacja na poziomie europejskim prowadzi akredytacje dla architektury krajobrazu. IFLA weryfikuje zarówno program kształcenia, jak i jego realizację. Analizie podlega zgodność ze standardami kształcenia promowanymi przez IFLA, m.in. w oparciu o „Charter for Landscape Architectural Education” i „Guidance Document for Recognition or Accreditation”. Uczelnia starająca się o akredytację musi spełnić wymogi kadrowe i programowe zawarte w tych dokumentach. Aktualnie w Europie akredytowanych jest wiele uczelni wyższych, natomiast w Polsce jedynie architektura krajobrazu realizowana na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej posiada akredytację IFLA Europe dla obu stopni kształcenia na okres najbliższych pięciu lat (2022-2027). 
 
Architektura krajobrazu to zawód młody i wciąż walczący o swoją pozycję na rynku projektowym w Polsce. Jeśli chcemy dorównać krajom o wysokim poziomie planowania projektowania i zarządzania przestrzenią, włączenie w procesy projektowe architektów krajobrazu jest koniecznością – tłumaczy dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK, prodziekan Wydziału Architektury, a w latach 2016-2020 sekretarz generalny IFLA Europe. – Przyznana akredytacja to wielka korzyść dla naszych absolwentów. Otwiera przed nimi drzwi najlepszych pracowni projektowych w Europie oraz umożliwia członkostwo w zagranicznych izbach zawodowych, bo akredytacja IFLA Europe to gwarancja dobrych kwalifikacji – dodaje. Dzięki uzyskanej akredytacji, dyplom uzyskany na PK staje się potwierdzeniem nabycia w trakcie studiów kluczowych kompetencji i umiejętności zgodnych ze standardami europejskimi, co ma kluczowe znaczenie na europejskim rynku pracy.
 
Kierunek architektura krajobrazu na PK oferuje szerokie wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznychWizualizacja jednego ze studenckich projektów opracowanych w Katedrze Architektury Krajobrazu i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej. Program studiów na tym kierunku koncentruje się wokół projektowania krajobrazu w różnych skalach: od detalu, poprzez ogród, plac czy park publiczny do skali planistycznej. Istotne są także umiejętności wykorzystywania nowych technologii, umiejętności partycypacyjne, a także świadomość obecnych kierunków projektowania, takich jak: zrównoważony rozwój, rozwiązania oparte na przyrodzie – Nature-Based Solutions, wykorzystywanie usług ekosystemowych, projektowanie uniwersalne. Absolwenci PK posiadają kompetencje w zakresie wykonywania studiów i analiz w różnych skalach inwentaryzacji oraz oceny szaty roślinnej, projektów i planów zagospodarowania terenu, rewaloryzacji obiektów zabytkowych, rekultywacji obszarów poprzemysłowych, budowy i pielęgnowania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu, jak również ocen oddziaływania na środowisko.  
 
Program architektury krajobrazu na Politechnice Krakowskiej odpowiada na klimatyczne i społeczne wyzwania współczesności pod względem zakresu przekazywanej wiedzy i umiejętności praktycznych. – Nasi absolwenci przygotowani są do nowoczesnego podejścia, w którym projektowanie wynika z wiedzy o środowisku naturalnym i kulturowym. Podejście to sprawia, że architektura krajobrazu to zawód przyszłości odpowiadający potrzebom naszych czasów – mówi prof. Urszula Forczek-Brataniec. 
 
(bk)
 
 
Grafiki, wizualizacje projektów opracowanych przez studentów architektury krajobrazu / materiały Katedry Architektury Krajobrazu WA PK