ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

PODSTAWA PRAWNA

 

INFORMACJE OGÓLNE

Student może ubiegać się o świadczenia stypendialne w formie:

 1. stypendium socjalnego,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. zapomogi,
 4. stypendium rektora.

Wniosek o przyznanie świadczenia, o których mowa w pkt 1, 2, 4  należy złożyć w dziekanacie wydziału, na którym odbywa się kształcenie. Ubiegając się w roku akademickim 2022/2023 o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla niepełnosprawnych oraz stypendium rektora wniosek należy złożyć w terminach wynikających z regulaminu świadczeń, tj.: do dnia 4 października 2022 r. w przypadku studenta, który rozpoczął studia od semestru zimowego i ubiega się o stypendium:

 • na rok akademicki,
 • na semestr, w przypadku gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr,
 • do dnia 4 października 2022 r. w przypadku studenta, który rozpoczął studia na pierwszym roku od semestru letniego i ubiega się o stypendium na semestr zimowy,
 • do  dnia 28 lutego 2023 r., w przypadku ubiegania się o stypendium na semestr letni,
 • do dnia 4 października 2023 r. w przypadku studenta, który rozpoczął studia na pierwszym roku od semestru letniego i ubiega się o stypendium na semestr zimowy (drugi semestr danego roku studiów) roku akademickiego 2023/2024.

Na składanie wniosków o zapomogę nie ma określonych terminów, dlatego też gdy tylko wystąpi przesłanka do jej otrzymania student może wystąpić o jej przyznanie w trakcie trwania całego roku akademickiego. Jednakże należy pamiętać, że zapomoga może być przyznana studentowi, jeżeli zdarzenie losowe powodujące trudną sytuację życiową nastąpiło w trakcie studiowania na PK, a od daty jego wystąpienia nie minęło więcej niż 6 miesięcy. Natomiast w przypadku studentów pierwszego roku studiów zapomoga może być przyznana, jeżeli przesłanki powodujące trudną sytuację życiową wystąpiły nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem studiów na pierwszym roku.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu:

 • świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów, a na studiach drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów,
 • wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu oraz oczekiwania na powtarzanie semestru,
 • nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego,
 • w przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów, semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr,

Do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres do 12 semestrów studiowania.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia stypendialne tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.

Decyzja o przyznaniu świadczenia stypendialnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, został skreślony z listy studentów, albo gdy upłynął łączny okres, przez który przysługują świadczenia.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek. Wysokość tego dochodu ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1 051,70 zł; w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1 294,40 zł). Przy jej ustalaniu uwzględnia się dochody osiągane wyłącznie przez:

 • studenta,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, w przypadku gdy nie prowadzi z nimi wspólnego gospodarstwa domowego - jednocześnie oświadczając to - jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 • ukończył 26 rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (kwota ta wynosi 930,35 zł).

Studenci, którzy wykażą miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dochód ten wynosi 600 zł) zobowiązani są dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. Brak takiego dokumentu spowoduje odmowę przyznania stypendium socjalnego, chyba że przyczyny niedołączenia do wniosku zaświadczenia były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny - wówczas studentowi można przyznać stypendium socjalne.

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej przez właściwy organ jednym z poniższych orzeczeń:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo o częściowej niezdolności do pracy.

 

Jeżeli student uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w trakcie trwania semestru, to prawo do przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym student złożył wniosek w tej sprawie. Jeżeli ważność orzeczenia na podstawie którego przyznano stypendium dla osób niepełnosprawnych wygaśnie w trakcie trwania roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po jego wygaśnięciu.

 

Jeżeli  student uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia to prawo do przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych niezwłocznie po uzyskaniu orzeczenia. 

 

ZAPOMOGA

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studentów. Może ją otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zapomoga może być przyznana studentowi najwyżej dwa razy w roku akademickim. Nie może być przyznana dwa razy z tego samego powodu, chyba, że sytuacja życiowa nie uległa poprawie i trwa nadal, w szczególności spowodowana ciężką chorobą członków rodziny studenta.

 

Do zdarzeń uzasadniających wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:

 • kradzież,
 • powódź,
 • pożar,
 • ciężką chorobę studenta lub nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ student,
 • utratę lub zakup niezbędnej do studiowania pomocy medycznej, w szczególności szkieł korekcyjnych bądź sprzętu rehabilitacyjnego, itp.,
 • śmierć najbliższego członka rodziny studenta, ciężką chorobę lub nieszczęśliwy
 • wypadek, któremu uległ najbliższy członek rodziny studenta,
 • urodzenie się dziecka studenta,
 • inne zdarzenia, uznane przez rektora/KS/OKS powodujące szczególnie trudną sytuację życiową studenta.

 

STYPENDIUM REKTORA

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie oraz dołączy do wniosku zaświadczenie wydane przez komitet główny organizatora.

 

Stypendium rektora może otrzymać student drugiego i kolejnych lat studiów, który uzyskał w poprzednim roku studiów: wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów na danym kierunku studiów lub posiada osiągnięcia naukowe, lub artystyczne, lub wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Za uzyskaną średnią ocen nie niższą niż 4,00, przyznaje się punkty zgodnie z zasadą podaną w Regulaminie świadczeń. W przypadku uzyskania średniej ocen poniżej 4,00 przyznaje się 0,00 (zero) punktów.


Stypendium rektora może otrzymać student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia: wysoką średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów na danym kierunku studiów lub posiada osiągnięcia naukowe, lub artystyczne, lub wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Za uzyskaną średnią arytmetyczną ocen nie niższą niż 4,00, przyznaje się punkty zgodnie z zasadą podaną w Regulaminie świadczeń. W przypadku uzyskania średniej arytmetycznej ocen poniżej 4,00 przyznaje się 0,00 (zero) punktów.

 

 

Aby student (z wyjątkiem studenta przyjętego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia) mógł otrzymać stypendium rektora oprócz spełnienia powyższych warunków musi również:

 • zaliczyć odpowiednio semestr zimowy i letni lub letni i zimowy poprzedniego roku studiów, a w przypadku pierwszego roku studiów drugiego stopnia ostatni rok studiów pierwszego stopnia, w terminach wynikających z zarządzenia rektora w sprawie organizacji danego roku akademickiego,
 • uzyskać w poprzednim roku studiów liczbę punktów ECTS wymaganą programem studiów i wyrównać ewentualne różnice programowe,
 • posiadać pełną rejestrację na kolejny rok studiów,
 • uzyskać liczbę punktów co najmniej 40,00.

 

Przy obliczaniu średniej ocen dla celów stypendialnych nie są uwzględniane oceny z przedmiotów realizowanych jako różnice programowe.
Student, który wyrówna w wyznaczonym terminie różnice programowe z roku studiów, który poprzedza rok studiów, stanowiący podstawę ubiegania się o stypendium rektora, spełnia warunki konieczne do przyznania tego stypendium.

 

Student ubiegający się o stypendium rektora może oprócz punktów za średnią z ocen otrzymać również dodatkowe punkty za zgłoszone na wniosku i udokumentowane właściwym zaświadczeniem osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe. Wykaz wszystkich punktowanych przez Politechnikę Krakowską osiągnięć zamieszczony jest w § 5 ust. 24 regulaminu świadczeń.

 

Na podstawie złożonych wniosków o stypendium rektora każdy wydział sporządza wstępne listy rankingowe oddzielnie na każdego kierunku studiów, w podziale na formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne), poziom kształcenia (pierwszy stopień, drugi stopień), rok lub rok i semestr studiów.


Wstępne listy rankingowe ogłaszane są w terminach wynikających z regulaminu świadczeń. W roku akademickim 2022/2023 to w semestrze zimowym - dzień 21 października 2022 r. oraz w semestrze letnim - dzień 21 marca 2023 r.


W terminie 7 dni od ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wszyscy studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium rektora, zobowiązani są sprawdzić czy przyznana liczba punktów jest prawidłowa, a ewentualne stwierdzone rozbieżności wyjaśnić w dziekanacie. Wstępna lista rankingowa stanowi podstawę do utworzenia ostatecznej listy rankingowej. Ostateczna lista rankingowa może się różnić w stosunku do ogłoszonej wstępnej listy rankingowej z powodu uwag zgłoszonych przez studentów, które zostaną uwzględnione przez dziekanat po ogłoszeniu wstępnej listy rankingowej.

 

Ostateczne listy rankingowe ogłaszane są w terminach wynikających z regulaminu świadczeń. W roku akademickim 2022/2023 to: w semestrze zimowym - dzień 31 października 2022 r, a w semestrze letnim - dzień 31 marca 2023 r.


Stypendium rektora otrzyma student, którego numer albumu zostanie umieszczony na ostatecznej liście rankingowej.

 

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW Z UKRAINY

Student, będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, może ubiegać się na zasadach obowiązujących obywateli polskich o świadczenia stypendialne w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi,
 • stypendium rektora.

 

Nie stosuje się wobec ww. studenta ograniczenia w zakresie liczby przyznanych zapomóg.

W sytuacji niemożności dołączenia zaświadczeń do wniosku w sprawie ubiegania się o stypendium socjalne lub zapomogę, student składa wraz z wnioskiem oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW MOŻNA UZYSKAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU, NA KTÓRYM REALIZOWANE JEST KSZTAŁCENIE

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

DOKUMENTY DO POBRANIA