215 badaczy z całej Polski otrzymało stypendia ministra edukacji i nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w 2022 r. Wśród nagrodzonych są również osoby z Politechniki Krakowskiej. 
 
Grafika poglądowa: badacz z mikroskopemStypendiami ministra edukacji i nauki uhonorowani zostali młodzi naukowcy reprezentujący 47 dyscyplin naukowych i artystycznych. Finansowe wsparcie zostało przyznane na okres 3 lat, a jego miesięczna wysokość wynosi 5 390 zł. Ocena merytoryczna wniosków została dokonana przez Zespół doradczy MEiN, w skład którego weszli eksperci w ramach poszczególnych dyscyplin. 
 
Wśród osiągnięć naukowych branych pod uwagę przy ocenie wniosków znalazły się m.in.: kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego; odbycie zagranicznego stażu trwającego co najmniej trzy miesiące w podmiocie o wysokim prestiżu; otrzymane stypendium zagraniczne; autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw; autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism i materiałów.
 
W gronie 215 młodych naukowców, którzy otrzymali ministerialne stypendium, znaleźli się również pracownicy Politechniki Krakowskiej z kilku wydziałów: dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PK (kierownik Katedry Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji; stypendium w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja), dr inż. Gabriela Berkowicz-Płatek (zastępca Kierownika Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej; stypendium w dyscyplinie inżynieria chemiczna), dr inż. Michał Łach (Katedra Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki; stypendium w dyscyplinie inżynieria materiałowa), mgr inż. Patrycja Bazan (Katedra Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki; stypendium w dyscyplinie inżynieria materiałowa). 
 
Lista stypendystów dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.