1 września br. obowiązki kanclerza Politechniki Krakowskiej objęła mgr inż. Sylwia Momot-Luzara. W czerwcu Senat PK – po przeprowadzonym wcześniej konkursie – pozytywnie zaopiniował jej kandydaturę na to stanowisko. 
 
Mgr inż. Sylwia Momot-LuzaraSylwia Momot-Luzara (na zdjęciu / fot. Jan Zych) jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek zarządzanie przedsiębiorstwem). Na tej uczelni ukończyła też studia podyplomowe z zakresu negocjacji i public relations. Jest absolwentką Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu, Uniwersytetu Ekonomicznego i Ecole de Management de Normandie (Francja) oraz AESE Business School (Portugalia). Ma dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze rachunkowości zarządczej i finansów, potwierdzone certyfikatami (m.in. certyfikat BDO, potwierdzający ukończenie kursu do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, certyfikat księgowy, wydany przez ministra finansów, uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych i pełnienia funkcji głównego księgowego oraz Prince2 Foundation Certificate in Project Management). Ukończyła liczne kursy i szkolenia. Ma doświadczenie m.in. w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków publicznych (np. NCN, NCBR, programy ramowe, fundusze strukturalne, MEiN) oraz opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów informatycznych (ERP, obieg dokumentów, obsługa studentów i pracowników, moduł HR) .
 
Mgr inż. Sylwia Momot-Luzara pracowała zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym, ostatnio na stanowisku kanclerza Akademii Ignatianum (od grudnia 2019 r.). Od 2013 r. zajmowała stanowisko głównej księgowej tej uczelni, zaś w latach 2010-2013 głównej księgowej/kwestora Małopolskiej Wyższej Szkoły im. J. Dietla w Krakowie. W latach 2002-2010 jej kariera zawodowa związana była z firmami prywatnymi.
 
Zgodnie ze Statutem i Regulaminem Organizacyjnym Politechniki Krakowskiej, kanclerz kieruje administracją i gospodarką uczelni (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów i funkcji kierowniczych), a w szczególności: przestrzega dyscypliny finansów publicznych w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków (zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami), zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy uczelni oraz właściwą organizację pracy, sprawuje nadzór nad mieniem uczelni i finansami podległych jednostek oraz nad opracowaniem procedur gospodarowania mieniem PK, nadzoruje planowanie, przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zapewnia sprawne działanie komputerowego systemu wspomagania zarządzania, w tym wdrażanie nowych technologii informatycznych, reprezentuje uczelnię, w szczególności w sprawach administracyjnych i gospodarczych, w zakresie ustalonym przez rektora PK, nadzoruje opracowywanie wniosków inwestycyjnych oraz gospodarkę nieruchomościami, prowadzenie ewidencji powierzchni użytkowych na uczelni oraz inicjuje działania w zakresie racjonalizacji wykorzystania bazy lokalowej. Nadzoruje także stan dostępności architektonicznej uczelni. Współpracuje z komisjami senackimi, uczelnianymi i rektorskimi. W pionie podległym kanclerzowi PK pozostają m.in. działy: Zamówień Publicznych, Informatyzacji, Inwentaryzacji i Gospodarki Majątkowej, Zarządzania Nieruchomościami, Zespół ds. Informatycznego Wsparcia Procesów oraz piony dyrektora administracyjnego, dyrektora technicznego oraz kwestora. 
 
(mas, bk)