Program Doktorat Wdrożeniowy został ustanowiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki - MEiN). Ma on na celu stworzenie warunków dla intensyfikacji współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem. W ramach kształcenia w szkole doktorskiej wprowadzono możliwość współpracy naukowej doktoranta z zatrudniającym go przedsiębiorcą.

  Warunki ogólne uczestnictwa w programie:
 • Kandydat ubiegający się o udział w programie musi posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra.
 • Aby wziąć udział w programie, należy być osobą zatrudnioną na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, przez cały okres trwania programu przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej PK w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.
 • Osoby, które zostaną przez MEiN zakwalifikowane do programu, będą musiały przejść rekrutację do SD PK, a po przyjęciu do Szkoły zrealizować program kształcenia obowiązujący wszystkich uczestników kształcenia w Szkole Doktorskiej.
  Konkurs umożliwia ubieganie się o środki finansowe przeznaczone na:
 1. stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;
 2. koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;
 3. dofinansowanie kosztów ponoszonych przez wnioskodawcę na wykorzystanie infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej (18 193,77 - 29 110,03 zł - w zależności od dyscypliny, tzn. współczynnika kosztochłonności).
  Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego (brutto) dla jednego doktoranta wynosi:
 1. 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa,
 2. 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Przygotowanie rozprawy doktorskiej trwa maksymalnie 4 lata.

  Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zatrudnienie doktoranta w pełnym wymiarze czasu pracy, przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej w przedsiębiorstwie, które zapewni opiekuna pomocniczego. Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca:
 • stopień doktora, lub
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej, lub
 • znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

WARUNKI REALIZACJI DOKTORATU WDROŻENIOWEGO:

 1. Laureat konkursu „Doktorat Wdrożeniowy” zostaje przyjęty do Szkoły Doktorskiej PK (SD PK) w ramach właściwej dyscypliny prowadzonej w SD PK zgodnie z Regulaminem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej § 3.
 2. Realizacja doktoratu wdrożeniowego możliwa jest w ramach indywidualnej organizacji kształcenia.
 3. Doktorant ma możliwość korzystania z infrastruktury badawczej niezbędnej do realizacji doktoratu wdrożeniowego dostępnej w PK.

Informacje o programie „Doktorat wdrożeniowy” na stronie Ministerstwa.