Koszty w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora wszczętych od 1 października 2019 r.  ustalane są na podstawie art. 184 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej.

 

W przypadku postępowań o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego, do podanych kosztów doliczane są również koszty administracyjne oraz koszty związane z delegacjami oraz noclegami recenzentów i promotorów zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 90 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wzorów umowy o refundację kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

 

 

1. Wynagrodzenie promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wynosi 83% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (9 370,00 zł) = 7 777,10 zł 

 

2. Wynagrodzenie promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wynosi 50% wynagrodzenia profesora = 4685,00 zł

 

3. Wynagrodzenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wynosi 27% wynagrodzenia profesora                   = 2529,90 zł

 

4. Wynagrodzenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wynosi 33% wynagrodzenia profesora = 3092,10 zł

 

5. Wynagrodzenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora wynosi 40% wynagrodzenia profesora                  = 3748,00 zł

 

6. Wynagrodzenie członka komisji habilitacyjnej wynosi:

- 33% wynagrodzenia profesora w przypadku gdy członek pełni funkcję przewodniczącego lub sekretarza = 3092,10 zł

- 17% wynagrodzenia profesora dla pozostałych członków komisji habilitacyjnej = 1592,90 zł

 

 

Zasady wnoszenia opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, dostępne są na stronie Rady Doskonałości Naukowej

 

 

UWAGA!  Stawką, która będzie podstawą do wyliczeń wynagrodzeń w postępowaniach awansowych wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku, jest minimalne wynagrodzenie profesora zwyczajnego, które wynosi 5390 złotych (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej )   więcej informacji