Niedawno rozstrzygnięty został konkurs, zorganizowany przez SARP Toruń i Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, na koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej PSP wraz z zagospodarowaniem terenu. Wyróżnienie w konkursie otrzymał zespół z Politechniki Krakowskiej: dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł (Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich) i mgr inż. arch. Marcin Gierbienis (Katedra Projektowania Architektonicznego) z Wydziału Architektury wraz z Martyną Kramarz i Michałem Kierczem – studentami WA PK. 
 
Wizualizacja projektu opracowanego przez architektów z Politechniki KrakowskiejOrganizatorzy konkursu chcieli uzyskać najlepsze pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcje modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym, który leży w obrębie – wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – toruńskiej starówki. Zabudowania, będące siedzibą straży pożarnej, składają się z neogotyckiego budynku głównego wzniesionego w latach 1901-1903, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, o zróżnicowanej bryle dwu i trzykondygnacyjnej wraz z wieżą, a także  budynku pomocniczego. Uczestnicy konkursu musieli pamiętać, że nowoprojektowany budynek ma tworzyć jedną funkcjonalną całość z zabytkowym obiektem dawnej straży ogniowej.
 
Podczas ogłoszenia wyników konkursu, 28 października, przedstawiono 25 wizualizacji, spośród których nagrodzono aż pięć prac. Wyróżnienie otrzymał m.in. projekt, który zrealizowali wspólnie pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł i mgr inż. arch. Marcin Gierbienis oraz studenci PK – Martyna Kramarz i Michał Kiercz. W ocenie jury koncepcja została wyróżniona za uzyskaną harmonijną kompozycję brył o dynamicznym charakterze i zaproponowanie wielu rozwiązań realizujących idee zrównoważonego rozwoju. Ponieważ istniejąca remiza jest jednym z ciekawszych przykładów toruńskiej architektury gotyckiej, zlokalizowanej w obszarze średniowiecznych fos i murów miejskich, których fragmenty pozostają widoczne do dziś, ten kontekst stał się punktem wyjścia dla propozycji projektowej, u której podstaw leżało uszanowanie historycznej zabudowy, jako nadrzędnej i realizacja nowej, stanowiącej jej „domknięcie” o współczesnym charakterze. 
 
Architekci z Politechniki Krakowskiej uznali za najistotniejsze zaprojektowanie budynku, który harmonijnie dopełniałby działkę, współgrał z istniejącym gmachem, ale jednak przynależał do współczesności. – Harmonia w naszym rozumieniu jest odnalezieniem proporcji i skali bryły oraz doboru materiałów ją tworzących, które są właściwe dla tego miejsca i przeznaczenia. Uzyskana bryła wyraża kontynuację tradycji, jak i spojrzenie w przyszłość, którą widzimy, jako większy nacisk na relacje pomiędzy architekturą i środowiskiem – tłumaczą twórcy wyróżnionego projektu z Politechniki Krakowskiej. – Stąd bardzo ważne było projektowanie obiektu w duchu idei zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę zarówno korzyści energetyczne, jak i komfort użytkowania oraz wprowadzenie zielonego zagospodarowania nie tylko na terenie, ale również na stropodachach
 
Więcej o konkursie na koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na stronie: www.architekturaibiznes.pl.
 
(bk)
 
 
Grafika użyta w tekście – wizualizacja projektu opracowanego przez architektów z Politechniki Krakowskiej