27 października br., podczas Forum Jakości 2022, prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK odebrał z rąk przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr. hab. Stanisława Wrzoska, Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”, przyznany kierunkowi budownictwo (studia I i II stopnia), prowadzonemu na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie przyznania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia 10 lutego br.
 
Prof. Stanisław Wrzosek i prof. Jerzy Zając, który trzyma certyfikat w ramkachPolska Komisja Akredytacyjna (wcześniej: Państwowa Komisja Akredytacyjna) jest instytucją działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. PKA w swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości oraz dążeniem do wyrównywania udziału kobiet i mężczyzn w jej pracach. Z chwilą utworzenia w 2002 r. PKA objęła swą działalnością uczelnie publiczne i niepubliczne. 27 października br. w sali audytoryjnej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyło się XI seminarium z cyklu Forum Jakości, organizowane w ramach jubileuszu 20-lecia działalności PKA, obchodzonego pod hasłem „Od 20 lat działamy na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym”. W wydarzeniu wziął udział prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą Politechniki Krakowskiej prof. Jerzy Zając, który odebrał Certyfikat Doskonałości Kształcenia przyznany jednemu ze sztandarowych kierunków PK – budownictwu
 
Certyfikaty Doskonałości Kształcenia nadawane przez Prezydium PKA stanowią potwierdzenie osiągnięcia wysokiego poziomu kształcenia na danym kierunku studiów.  Możliwe jest uzyskanie certyfikatu w czterech kategoriach: „Doskonały kierunek − doskonałość w kształceniu na kierunku”, „Zawsze dla studenta − doskonałość we wsparciu rozwoju studentów”, „Otwarty na świat − doskonałość we współpracy międzynarodowej”, „Partner dla rozwoju − doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. Podstawą przyznania certyfikatu jest pozytywna ocena programowa na 6 lat poparta dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Uczelnie, które prowadzą kierunki wyróżnione przez Polską Komisję Akredytacyjną, wdrażają skuteczne, innowacyjne oraz godne naśladowania rozwiązania sprzyjające jakości kształcenia, charakteryzujące się w szczególności: skutecznością, uniwersalnością, innowacyjnością, wzorcowością, etycznością i trwałością (powtarzalnością i trwałością wpływu na doskonalenie jakości kształcenia).
 
10 lutego 2022 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia czternastu uczelniom, w tym trzem z Krakowa – Politechnice Krakowskiej, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i Akademii Górniczo-Hutniczej. Kierunek budownictwo (I i II stopień) prowadzony na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej otrzymał Certyfikat w kategorii „Partner dla rozwoju − doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. Oprócz PK, w grupie szkół wyższych wyróżnionych Certyfikatem Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” znalazły się: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Łódzka i Politechnika Warszawska.
 
Budownictwo na Politechnice Krakowskiej jest jednym z najchętniej wybieranych przez kandydatów kierunków studiów. Żacy mają możliwość zdobywania rzetelnej wiedzy, stanowiącej podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej, kolejowej oraz hydrotechnicznej. Gwarancją właściwego poziomu nauczania są wysokie kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej oraz współpraca Wydziału Inżynierii Lądowej z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi i uczelniami, a także wiodącymi firmami branży budowlanej. Kooperacja z otoczeniem społeczno-gospodarczym zapewnia bieżącą aktualizację wykładanych treści programowych, odpowiadających najnowszym trendom światowym i zapotrzebowaniu na rynku pracy. Ponadto, współpraca WIL z różnymi firmami daje możliwość odbywania przez studentów praktyk i staży w znanych i ważnych przedsiębiorstwach. Absolwenci kierunku budownictwo są poszukiwanymi i cenionymi wykonawcami, projektantami i ekspertami w kraju i zagranicą. 
 
Politechnika Krakowska i jej Wydział Inżynierii Lądowej zaangażowane są w ważne inicjatywy dotyczące regionu. Jednym z przykładów jest − podpisane 3 listopada br. − porozumienie pomiędzy PK a Województwem Małopolskim. Ramowa umowa dotyczy m.in. współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz prac naukowych i naukowo-technicznych dotyczących stanu dróg i mostów w Małopolsce, nadzoru merytorycznego ekspertów Politechniki Krakowskiej nad istniejącą oraz planowaną infrastrukturą drogowo-mostową regionu, konsultacji specjalistycznych oraz wspólnych działań edukacyjnych, szkoleniowych i publikacyjnych. W ramach współpracy możliwe będzie również opracowanie wytycznych w zakresie wymagań dla przyszłych realizacji drogowych. Podpisana umowa nawiązuje do zawartego w ubiegłym roku porozumienia w sprawie udziału małopolskich uczelni, w tym Politechniki Krakowskiej, w Radzie Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski.
 
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciu, od lewej: prof. Stanisław Wrzosek i prof. Jerzy Zając / fot. materiały PKA