Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

INFORMACJE OGÓLNE

Swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia Doktorant przedstawia w Dziekanacie Wydziału, w terminach ustalonych przez Dziekana Wydziału.

 
Rektor Politechniki Krakowskiej przekaże do MNiSW pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału wnioski w terminie do dnia 15 października br.

 


Podstawa prawna przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018:

 

 


Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:


1) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie,
     

     lub


2) wybitne osiągnięcia w sporcie.

 

 


Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html


WAŻNE!


Zgodnie z art. 184 ust. 5 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie.