Swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia doktoranci przedstawiają w dziekanacie wydziału, w terminie ustalonym przez dziekana wydziału. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Radę Wydziału są one przekazywane do Rektora Politechniki Krakowskiej, a następnie w terminie do 15 października 2018 r. przesyłane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

W roku akademickim 2018/2019 stypendium ministra może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów  oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:
 
  • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie,
lub
  • wybitne osiągnięcia w sporcie.
 
Kandydatura powinna zawierać wyłącznie osiągnięcia związane z danymi studiami doktoranckimi, zatem nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z odbywanymi równocześnie innymi studiami albo realizacją innych zainteresowań lub hobby, jak również osiągnięć związanych z pracą zawodową.
 
Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września 2018 r. W przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2018 r.
 
O przyznanie stypendium ministra doktorant może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.
Stypendium nie może być przyznane osobie, która zaliczyła ostatni (czwarty) rok studiów doktoranckich i w danym roku akademickim uzyskała przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich.
 
Stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie.
 
Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html
 
Podstawa prawna przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019: