9 grudnia br. o godz. 10.00 w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów pracownikom Politechniki Krakowskiej, którzy otrzymali Nagrody Rektora za 2021 r. dla Nauczycieli Akademickich za osiągnięcia naukowe, organizacyjne, dydaktyczne oraz za całokształt dorobku.
 
– Gratuluję wszystkim nagrodzonym znakomitych osiągnięć. Należycie Państwo do nielicznej, elitarnej grupy pracowników Politechniki, wyróżnionych tegorocznymi nagrodami Rektora. Dziękuję za Państwa pracę na rzecz uczelni – mówił do zebranych rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Wręczenia nagród dokonał wspólnie z prorektorem uczelni dr. hab. inż. Tomaszem Kapeckim, prof. PK.
 
 
NAGRODY REKTORA ZA 2021 r.
 
 
Wydział Architektury
 Nagrody Rektora - wręczenie
Nagrodę indywidualną Rektora Politechniki Krakowskiej za całokształt dorobku (działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną oraz kształcenie kadr naukowych) otrzymał prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn z Wydziału Architektury.
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe została przyznana dr hab. inż. arch. Jadwidze Środulskiej-Wielgus, prof. PK i dr. inż. arch. Krzysztofowi Wielgusowi za koncepcję szlaku kultury wołoskiej stanowiącego podstawę opisu wpływu badań nad krajobrazem pasterskim na ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Karpat. 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne została przyznana czterem zespołom:

1. Dr inż. arch. Anna Porębska, dr inż. arch. Daniel Ogrodnik, mgr inż. arch. Maciej Wójtowicz, dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, prof. PK, dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska, dr inż. arch. Miłosz Zieliński, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, dr inż. Roman Paruch, prof. PK zostali docenieni za przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie architektura i urbanistyka (2017-2021). 
 
2. Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK, dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK, dr inż. arch. Jakub Błachut, dr inż. arch. Agnieszka Ciepiela, mgr inż. arch. Jakub Dudek, mgr inż. arch. Alicja Hrehorowicz-Nowak, dr inż. arch. Rita Łabuz, dr inż. arch. Mariusz Łysień otrzymali Nagrodę Rektora PK za opracowanie i złożenieNagrody Rektora - wręczenie kilku wniosków grantowych: „Moc w elektromobilności” w ramach programu priorytetowego „Międzydziedzinowa Edukacja Ekologiczna” realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Szkoła przyszłości: modularny i mobilny system Zielonych Klas” w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”, „Carpathian health resorts for post-covid rehabilitation” w ramach grantów związanych z działalnością Grupy Wyszehradzkiej – Visegrad/Visegrad+/Strategic Grants. 
 
3. Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK, dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK, mgr inż. arch. Alicja Hrehorowicz-Nowak, mgr Aneta Nowacka otrzymali Nagrodę Rektora za „Ścieżkę treningu umysłu” w ramach projektu Inkubator Dostępności, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Fundacją Instytutu Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) 
 
4. Dr inż. arch. Lukas Olma, dr inż. arch. Maciej Skaza, dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel, mgr inż. arch. Anna Marek za opracowanie założeń do programu nauczania na kierunku architektura dla I i II stopnia studiów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
 
 
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 Nagrody Rektora - wręczenie
Nagrodę indywidualną Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe otrzymało pięciu pracowników WIiT: 
 
1. Dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK, który został doceniony za 13 publikacji naukowych w czasopismach z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki.  
 
2. Dr inż. Dariusz Żelasko za 3 publikacje w czasopismach z ministerialnego wykazu.
 
3. Dr hab. inż. Lesław Bieniasz, prof. PK za 4 publikacje w czasopismach z ministerialnego wykazu.
 
4. Dr Marek Malinowski za 3 publikacje w czasopismach z ministerialnego wykazu.
 
5. Prof. dr hab. Anatolij K. Prykarpatski za 4 publikacje w czasopismach z ministerialnego wykazu.
 
Nagrodę indywidualną Rektora PK za osiągnięcia organizacyjne odebrała dr inż. Anna Plichta. Pani Doktor zaangażowana jest w organizację wydarzeń o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i szkoleniowym oraz działania dotyczące współpracy WIiT z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Nagrody Rektora - wręczenie
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe przyznana została dr inż. Natalii Radwan-Pragłowskiej za wyróżnioną pracę doktorską pt. „Modelowanie generatorów tarczowych wzbudzanych magnesami trwałymi”. Nagrodą Rektora za kształcenie kadr naukowych uhonorowany został dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK – promotor powyższej pracy. 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne trafiła do zespołu w składzie: dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK, prof. dr hab. inż. Volodymyr Samotyy, dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof. PK, mgr inż. Grzegorz Nowakowski. Pracownicy WIEiK przyczynili się do rozszerzenia współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych i kształcenia, a także brali udział w organizacji międzynarodowej konferencji naukowej 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS 2021.
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 
Nagrodę indywidualną Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe otrzymali:
 
1. Prof. dr hab. inż. Witold Cecot za cykl 5 artykułów dotyczących rozwijania metod obliczeniowych w inżynierii, opublikowanych w czasopismach z ministerialnego wykazu.
 
2. Dr inż. Michał Kołaczkowski za wyróżnioną pracę doktorską pt. „Optymalizacja topologii konstrukcji tarczowych ze względu na minimum przemieszczenia”.
 
3. Dr inż. Rafał Sieńko za 11 publikacji, w tym 8 artykułów oraz materiały konferencyjne. 
 
Nagrodę indywidualną Rektora PK za osiągnięcia dydaktyczne otrzymał mgr inż. Mirosław Boryczko. Został doceniony za przygotowanie programów studiów dla przedmiotu „Praktyki Zawodowe – Budowlane”.
Nagrody Rektora - wręczenie
 
Nagroda indywidualna Rektora PK za osiągnięcia organizacyjne trafiła do dwóch pracowników. Są nimi: 
 
1. Dr inż. Wacław Reczek, który dostosował formy zajęć dydaktycznych z geometrii wykreślnej do współczesnych metod i środków technicznych.
 
2. Dr inż. Bogusław Jarek za działania organizacyjne na rzecz Politechniki Krakowskiej. 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe została przyznana pracownikom WIL: prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Machowskiemu, dr inż. Izabeli Tylek, dr. inż. Pawłowi Żwirkowi, za monografię „Wybrane zagadnienia kształtowania i obliczania szkieletów stalowych budynków”. 
 
Nagroda zespołowa Rektora PK za osiągnięcia naukowe została także przyznana pracownikom WIL, dr. hab. inż. Tomaszowi Zdebowi, prof. PK, dr. hab. inż. Tomaszowi Traczowi, prof. PK, mgr. inż. Marcinowi Adamczykowi, którzy wraz z innych naukowcami z PK (WIŚiE: dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK, dr inż. Justyna Górka, dr inż. Małgorzata Kryłów, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK, dr inż. Małgorzata Olek; WIiTCh: prof. dr hab. inż. Witold Żukowski i dr inż. Dariusz Bradło), zrealizowali projekt badawczy finansowany z funduszy europejskich oraz przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pn. „Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej”.
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 
1. Prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska, prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara, dr inż. Paweł Boroń, dr inż. Nadzieja Jurkowska za budowę stanowiska do dwukierunkowej symulacji poziomych drgań sejsmicznych wraz ze zgłoszeniem patentowym.
 
2. Dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK, dr inż. Katarzyna Nowak, dr inż. Aleksander Byrdy, dr inż. Jacek Dębowski, dr inż. Anna Dudzińska, dr inż. Michał Kołaczkowski, dr inż. arch. Łukasz Łukaszewski, mgr inż. Ryszard Skiba, mgr inż. arch. Karolina Warzocha, mgr inż. arch. Bartłomiej Ziarko za organizację 14. edycji Konferencji Energodom 2022.
 Nagrody Rektora - wręczenie
 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 
Nagroda indywidualna Rektora PK za osiągnięcia naukowe została przyznana dr. hab. inż. Stanisławowi Kucielowi, prof. PK za zbiór publikacji na temat biodegradowalnych i biopochodnych kompozytów polimerowych. 
 
Nagroda indywidualna Rektora PK za osiągnięcia organizacyjne trafiła do dr. inż. Sławomira Parzycha, który opracował program studiów, kart przedmiotów oraz efektów kształcenia na potrzeby studiów podyplomowych „Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE”.
 
Nagrodą zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne wyróżnieni zostali: dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK, dr inż. Kinga Korniejenko, dr inż. Dariusz Mierzwiński, dr hab. inż. Michał Łach, prof. PK. Naukowcy opracowali dokumentację do oceny ewaluacyjnej dyscypliny inżynieria materiałowa. 
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 
Nagrodę indywidualną Rektora PK za osiągnięcia naukowe otrzymała prof. dr hab. inż. Agnieszka Generowicz za publikację naukową. 
 
Nagrodę zespołową Rektora PK za osiągnięcia naukowe otrzymały dwa zespoły: 
 Nagrody Rektora - wręczenie
1 Prof. dr hab. inż. Jan Taler, prof. dr hab. inż. Dawid Taler, dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK, dr hab. inż. Marcin Trojan, prof. PK, dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK, dr inż. Karol Kaczmarski, mgr inż. Katarzyna Węglarz, mgr inż. Mateusz Marcinkowski za 7 publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki, 5 publikacji punktowanych Web of Science albo Scopus oraz publikacje naukowe w recenzowanych monografiach.
 
2. Dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK, dr inż. Justyna Górka, dr inż. Małgorzata Kryłów, dr inż. Małgorzata Olek wraz z pracownikami innych wydziałów PK: WIiTCh – prof. dr hab. inż. Witold Żukowski i dr inż. Dariusz Bradło oraz WIL – dr hab. inż. Tomasz Zdeb, prof. PK, dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK, mgr inż. Marcin Adamczyk, za zrealizowanie projektu badawczego finansowanego z funduszy europejskich oraz przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej”. 
 
Nagrodę zespołową Rektora za osiągnięcia organizacyjne otrzymali: dr hab. Tomasz Ściężor, dr inż. Anna Młyńska, dr hab. inż. Anna Czaplicka, dr Marek Kubala. Wymienieni pracownicy PK angażowali się w organizację II Międzynarodowej Konferencji na temat Środowiskowego i Astronomicznego Zanieczyszczenia Świetlnego EALPO. 
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii ChemicznejNagrody Rektora - wręczenie
 
Nagrodą zespołową Rektora PK za osiągnięcia naukowe zostali wyróżnieni prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak i dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK – twórcy 2 artykułów naukowych w czasopismach z ministerialnego wykazu oraz patentu dotyczącego wytwarzania innowacyjnych i eko-przyjaznych pianek poliuretanowych z udziałem surowców odnawialnych. 
 
Nagrodę zespołową Rektora PK za osiągnięcia naukowe otrzymali pracownicy WIiTCh, prof. dr hab. inż. Witold Żukowski i dr inż. Dariusz Bradło, którzy wraz z innych naukowcami z PK (WIŚiE: dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK, dr inż. Justyna Górka, dr inż. Małgorzata Kryłów, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK, dr inż. Małgorzata Olek; WIL: dr hab. inż. Tomasz Zdeb, prof. PK, dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof.PK, mgr inż. Marcin Adamczyk), zrealizowali projekt badawczy finansowany z funduszy europejskich oraz przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pn. „Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej”.
 
 
Wydział Mechaniczny
 
Nagroda indywidualna Rektora PK za osiągnięcia naukowe została przyznana dwóm naukowczyniom. Otrzymały ją:
 
1. Prof. dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko za współautorstwo trzech publikacji naukowych publikowanych w czasopismach z ministerialnego wykazu.Nagrody Rektora - wręczenie
 
2. Dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć, prof. PK za publikacje naukowe ujęte w wykazie MEiN. 
 
Nagrodę indywidualną Rektora PK za osiągnięcia dydaktyczne otrzymali: 
 
1. Dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK m.in. za różne inicjatywy w realizacji procesu dydaktycznego i rozwijanie kształcenia na kierunku inżynieria medyczna.
 
2. Dr inż. Krzysztof Krupa, prof. PK za książkę pt. „Systemy wspomagania decyzji. Metody badań operacyjnych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego”, publikacji ujętej w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 
Nagrodę zespołową Rektora PK za osiągnięcia naukowe uzyskały dwa zespoły:
 
1. Dr inż. Grzegorz Kaczor, dr inż. Magdalena Machno, dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK, prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala, dr inż. Grzegorz Struzikiewicz, dr inż. Emilia Franczyk za cykl 16 publikacji naukowych, z czego 7 (wysoko punktowanych) w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
 
2. Dr inż. Marcin Malec, dr inż. Marcin Morawski – autorzy 2 patentów, współautorzy 3 publikacji naukowych, współautorzy przyjętego do realizacji międzynarodowego projektu SABUVIS II realizowanego w ramach European Defence Agency, współautorzy 5 zgłoszeń patentowych, opiekunowie prac studenckich nagrodzonych podczas Sesji Kół Naukowych i opiekunowie naukowi projektu realizowanego w ramach konkursu FutureLab PK. 
 
Nagrodę zespołową Rektora PK za osiągnięcia dydaktyczne dostali: dr inż. Agnieszka Chojnacka-Brożek, dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK, dr inż. Marcin Trzebicki, za opracowanie nowatorskiego podręcznika, bazującego na praktycznych doświadczeniach autorów, przeznaczonego dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich, szczególnie kierunku mechanika i budowa maszyn, jak również kierunków pokrewnych prowadzonych na wydziałach mechanicznych uczelni technicznych. W podręczniku przedstawiono najważniejsze podstawowe schematy zniszczenia konstrukcji, których znajomość ma podstawowe znaczenie dla projektanta, jak również dla inżyniera nadzorującego eksploatację maszyn. 
 
Nagroda zespołowa Rektora PK za osiągnięcia organizacyjne została przyznana prof. dr. hab. inż. Markowi Kozieniowi, dr. hab. inż. Janowi Bielskiemu, prof. PK i dr hab. inż. Anecie Liber-Kneć, prof. PK za przygotowanie wniosku do ewaluacji działalności naukowej dyscypliny inżynieria mechaniczna zakończonej uzyskaniem kategorii naukowej A. 
 Nagrody Rektora - wręczenie
 
Centrum Sportu i Rekreacji
 
Nagrodę zespołową Rektora PK za osiągnięcia organizacyjne otrzymali pracownicy CSiR: mgr Barbara Grabacka-Pietruszka, mgr Jarosław Dudek, mgr Małgorzata Downar-Zapolska, dr Andrzej Bahr, mgr Anita Łagosz-Michalec, mgr Arkadiusz Jodłowski, mgr Markiza Jakubowska, mgr Agnieszka Słupska,   mgr Iwona Zięba. Doceniono w ten sposób starania o upowszechnianie sportu i kultury fizycznej, a także edukację prozdrowotną wśród społeczności PK, w tym m.in. organizację w minionym roku akademickim takich przedsięwzięć, jak: I Mityng Lekkoatletyczny, 44. Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki, 68. Mistrzostwa Politechniki Krakowskiej w Narciarstwie i Snowboardzie, Konferencja Popularno-Naukowa „Mens sana in corpore sano. Edukacja prozdrowotna młodzieży”, 44. Regaty o Puchar JM Rektora Politechniki Krakowskiej, obozy dla osób z niepełnosprawnościami i dzieci pracowników PK oraz różne inwestycje realizowane w obiektach należących do CSiR PK.
 
 
Kolegium Nauk Społecznych
 
Nagrodę indywidualną Rektora PK za osiągnięcia naukowe otrzymał dr hab. Jacek Jaśtal, prof. PK za monografię „Nadzieja z Melos. Przyczynek do debaty nad pojęciem elpis”. 
 
Nagrodę indywidualną Rektora PK za osiągnięcia naukowe otrzymał dr Aleksander Iwaszczuk za 9 publikacji naukowych. 
 
 
(bk, mm)
 
 
Fot. Jan Zych