Pierwsze seminarium przedstawicieli szkół doktorskich polskich uczelni technicznych i uniwersytetów rozpocznie się w czwartek 12 stycznia na Politechnice Krakowskiej. Dwudniowe spotkanie kadr zarządzających szkołami doktorskimi - dziekanów, dyrektorów i kierowników – poświęcone będzie dotychczasowym doświadczeniom w funkcjonowaniu nowego modelu kształcenia kadr naukowych w Polsce, a zwłaszcza 4. rokowi edukacji w szkołach doktorskich i zbliżającej się ich ewaluacji. W wydarzeniu udział wezmą przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki prof. Błażej Skoczeń, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz reprezentanci blisko 30 szkół doktorskich z całej Polski.
 
Baner informujący o spotkaniu szkół doktorskich
 
 

Noworoczne Spotkanie Szkół Doktorskich Polskich Uczelni Technicznych (SD PUT) w dn. 12-13 stycznia organizuje Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej. – Stwarzamy możliwość szerokiej wymiany doświadczeń związanych z kształceniem w szkołach doktorskich - zarówno między  przedstawicielami  uczelni technicznych i jednostek PAN, które kształcą doktorantów w swoich szkołach doktorskich, jak i przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz innych instytucji i podmiotów, zaangażowanych w kształcenie doktorantów. O tym, że taka platforma spotkań jest potrzebna, świadczy duże zainteresowanie pierwszym spotkaniem – mówi dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK, dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej.
 
Większość uczestników pierwszego spotkania to przedstawiciele szkół doktorskich czołowych polskich uczelni technicznych, zrzeszonych w KRPUT oraz instytutów PAN, ale będą też reprezentanci uniwersyteckich szkół doktorskich. – Chcemy, aby seminarium miało jak najbardziej otwartą formułę i rozwijało się w kolejnych latach jako platforma dzielenia się dobrymi praktykami w kształceniu w szkołach doktorskich. To może być także kompetentne forum do konsultowania nowych inicjatyw, w tym prawnych, służących rozwojowi polskich kadr naukowych – zaznacza prof. Cimochowicz-Rybicka.

W pierwszym dniu Noworocznego Spotkania Szkół Doktorskich Polskich Uczelni Technicznych zaplanowano m.in. wystąpienia przedstawicieli MEiN na temat funkcjonowania szkół doktorskich w Polsce, planowanych zmian prawnych dotyczących kształcenia doktorantów oraz ewaluacji szkół doktorskich. Przedstawią je Tomasz Piotrowski, zastępca dyrektora Departamentu Nauki MEiN oraz dr Przemysław Wewiór, naczelnik Wydziału Awansu Naukowego DN.

W piątek, 13 stycznia, w drugim dniu obrad prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki przedstawi referat pt. „Integralność ewaluacji nauki uczelni wyższych z ewaluacją szkół doktorskich – doświadczenia krajowe i międzynarodowe”, a następnie odbędą się dwie tury paneli tematycznych. Dyskusje w nich toczyć się będą m.in. wokół zasad ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich, wynikających z  rozporządzeniu ministra z września 2021, ale nie tylko.
 
Wśród tematów paneli dyskusyjnych m.in. takie zagadnienia, jak:
  • adekwatność programu kształcenia oraz indywidualnych planów badawczych do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz ich realizację; sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

  • kwalifikacja nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej,

  • jakość procesu rekrutacji do szkół doktorskich,

  • jakość opieki naukowej lub artystycznej i wsparcia w prowadzeniu działalności naukowej,

  • rzetelność przeprowadzania oceny śródokresowej,

  • umiędzynarodowienie kształcenia w szkołach doktorskich,

  • skuteczność kształcenia doktorantów.

W krakowskim spotkaniu biorą udział przedstawiciele szkół doktorskich: Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Politechniki Bydgoskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Morskiej w Szczecinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Lubelskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zakładu Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska PAN, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, oraz Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN i Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (tworzą ją 4 instytuty PAN i  2 wydziały AGH).

Pierwszy dzień seminarium, w czwartek 12 stycznia, odbywa się w Sali Senackiej PK (ul. Warszawska 24) od godz. 11.30. Obrady otworzy rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz. W piątek 13 stycznia w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” (na kampusie głównym PK) druga część spotkania rozpocznie się o godz. 9.00 wystąpieniem prof. Błażeja Skoczenia z KEN. Po nim zaplanowano prace w panelach tematycznych, a ok. g 13 podsumowanie seminarium.
 
(mas)