Studencka praktyka zawodowa to zajęcia umożliwiające zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej poprzez samodzielne wykonywanie przez niego czynności praktycznych.

 

Studencka praktyka zawodowa może być realizowana w kraju lub za granicą w jednostkach gospodarczych, instytucjach publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych lub w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności, pozwalającej osiągnąć cele studenckiej praktyki zawodowej.

 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach studenckiej praktyki zawodowej określa program studiów dla kierunku, poziomu i profilu. Semestr studiów, w którym jest realizowana studencka praktyka zawodowa, określa plan studiów. Szczegółowe zasady organizacji studenckich praktyk zawodowych określa dziekan wydziału prowadzącego kształcenie, w tym sposób i termin ustalania bądź wyboru miejsca studenckich praktyk zawodowych.

 

Termin realizacji studenckich praktyk zawodowych jest określony w programie studiów dla kierunku, poziomu i profilu; co do zasady termin nie powinien kolidować z terminami zajęć dydaktycznych, ani z terminami zaliczeń i egzaminów na uczelni.

 

Od semestru letniego 2022/2023 na Politechnice Krakowskiej obowiązuje Procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych na studiach I lub II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Politechnice Krakowskiej

 

 

Szczegółowe informacje na temat organizacji studenckich praktyk zawodowych na poszczególnych wydziałach PK:

 

Wydział Architektury
https://arch.pk.edu.pl/dziekanat/praktyki/

 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
https://it.pk.edu.pl/?page=kps

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
https://wieik.pk.edu.pl/praktyki-studenckie/

 

Wydział Inżynierii Lądowej
https://wil.pk.edu.pl/praktyki/

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Praktyki - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
https://wisie.pk.edu.pl/praktyki-studenckie/

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
https://chemia.pk.edu.pl/studenci/pliki-i-formularze/

 

Wydział Mechaniczny
https://mech.pk.edu.pl/praktyki/