18.04.2023r.

 

Rada Doskonałości Naukowej informuje, że wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, o którym mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), powinien być sporządzony obligatoryjnie na określonych wzorach dostępnych na stronie internetowej RDN

 

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora może być złożony do Rady Doskonałości Naukowej:

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (z zastrzeżeniem oświadczenia lustracyjnego, które musi być złożone w wersji papierowej i opatrzone podpisem własnoręcznym): /RDN/SkrytkaESP (w takim przypadku wniosek powinien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Obowiązek złożenia właściwego podpisu elektronicznego dotyczy także wniosku przewodniego oraz każdego innego dokumentu wytworzonego przez Wnioskodawcę na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora
  • osobiście w siedzibie Rady Doskonałości Naukowej lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej albo kurierskiej w formie papierowej. W takim przypadku wniosek przewodni oraz każdy inny dokument wytworzony przez Wnioskodawcę na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora musi być opatrzony podpisem własnoręcznym. 

 

 Więcej informacji jest dostępnych na stronie RDN