=> Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018 poz. 1668 (z późń. zm)

Uchwała Senatu PK z 22 lutego 2023 r. nr 7/n/02/2023 w sprawie trybu działania i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

 

 => Etapy postępowania:

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym składa wnioski o wyznaczenie promotora lub promotorów (załącznik nr 5 do Uchwały Senatu) oraz o przeprowadzenie weryfikacji w zakresie uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (załącznik nr 4 do Uchwały Senatu). Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania jest rada naukowa wydziału, który posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie:

 

2. Właściwa rada naukowa wydziału powołuje: promotora/promotorów oraz komisję kwalifikacyjną

3. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza weryfikację w zakresie dyscypliny, w której prowadzone jest postępowania na podstawie egzaminu, w zakresie dyscypliny dodatkowej na podstawie egzaminu lub na podstawie przedłożonych dokumentów oraz w zakresie języka obcego - na podstawie odpowiedniego certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów lub na podstawie egzaminu przeprowadzonego przez Studium Języków Obcych PK

4. Promotor/promotorzy sporządzają opinię o rozprawie doktorskiej (załącznik nr 3 Uchwały Senatu) 

5. Kandydat składa do przewodniczącego rady naukowej wydziału wniosek o wszczęcie postępowania wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • oświadczenie, w którym kandydat wskazuje dyscyplinę, w której ubiega się o nadanie stopnia doktora (załącznik nr 2 Uchwały Senatu),
  • rozprawę doktorską w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf zapisanej na informatycznym nośniku danych,
  • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim (a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim),
  • pozytywną opinię promotora/promotorów na temat rozprawy doktorskiej (załącznik nr 3 Uchwały Senatu),
  • informację o swoim dorobku publikacyjnym,
  • informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora,
  • oświadczenie o przejęciu płatności za przeprowadzenie postępowania

6. Rada naukowa wydziału podejmuje uchwały w sprawie wszczęcia postępowania oraz powołania recenzentów

7. Kandydat podpisuje umowę z PK o przeprowadzenie postępowania (do miesiąca czasu od podjęcia uchwały o wszczęciu postępowania)

8. Rada naukowa wydziału powołuje komisję doktorską

9. Komisja doktorska podejmuje uchwały: w sprawie dopuszczenia rozprawy doktorskiej do publicznej obrony, przeprowadzenia obrony, zawierającą opinię o przyjęciu obrony oraz przedkłada radzie naukowej projekt uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia

10. Rada naukowa wydziału podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia