Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej odebrał 10 stycznia br., podczas inauguracyjnego posiedzenia plenarnego Polskiej Komisji Akredytacyjnej VII kadencji, akt nominacyjny na członka PKA w Zespole nauk inżynieryjno-technicznych. Nowa kadencja PKA – instytucji działającej na rzecz doskonalenia jakości kształcenia – obejmuje lata 2024-2027.

 

Prof. Tomasz Kozłowski i minister nauki Dariusz Wieczorek podają sobie ręce. Minister wręcza profesorowi nominację na członka PKAPolska Komisja Akredytacyjna z chwilą jej utworzenia, a więc w 2002 r. (wtedy jako Państwowa Komisja Akredytacyjna), objęła swą działalnością wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne. Podstawowymi celami działań Komisji są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, a także do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni. Polska Komisja Akredytacyjna realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. Troską Komisji jest to, by jej opinie i oceny oraz zalecenia i rekomendacje pozostawiały szerokie pole dla autonomicznych inicjatyw promujących innowacyjność procesu dydaktycznego oraz wysoką kulturę jakości kształcenia.

 

Polską Komisję Akredytacyjną tworzy do stu członków powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa spośród kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zgłoszonych przez uczelnię, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prezydium PKA, Parlament Studentów RP (przewodniczący PSRP jest członkiem PKA z mocy prawa), ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców. Organami Komisji są: przewodniczący oraz prezydium. W skład Komisji wchodzą zespoły działające w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, Zespół ds. kształcenia nauczycieli oraz Zespół odwoławczy. Każdy zespół złożony jest z co najmniej czterech osób, w tym trzech z najwyższymi kwalifikacjami naukowymi – tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego – oraz przedstawiciela organizacji pracodawców. Komisja współpracuje ponadto z ekspertami zewnętrznymi.

 

10 stycznia w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej VII kadencji. W wydarzeniu, oprócz członków PKA, udział wzięli: minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek, wiceminister dr hab. Maria Mrówczyńska, kierownictwo Departamentu Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkowie Rady Konsultacyjnej PKA i przedstawiciele ekspertów PKA ds. studenckich oraz ds. pracodawców. W trakcie posiedzenia kierownictwo MNiSW wręczyło akty nominacyjne wszystkim członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej powołanym na kadencję 2024-2027. W Zespole nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnikę Krakowską będzie reprezentował prof. Tomasz Kozłowski, prodziekan Wydziału Architektury oraz kierownik Katedry Projektowania Architektonicznego.

Do wspólnego zdjęcia pozują, od lewej: przewodniczący PKA dr hab. inż. Janusz Uriasz, minister nauki Dariusz Wieczorek, prof. Tomasz Kozłowski, podsekretarz stanu dr hab. Maria Mrówczyńska

 

Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski jest absolwentem Wydziału Architektury PK, gdzie studiował w latach 1987-1992. W latach 1995-1996 odbył Międzynarodowe Studia Doktoranckie Wenecja-Kraków „Architektura Policentryzmu”. Pracę doktorską pt. „Wątki dekompozycyjne we współczesnej przestrzeni architektonicznej”, realizowaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Marii Misiągiewicz, obronił w 2005 r. na WA PK. Rozprawa została doceniona wyróżnieniem ministra infrastruktury (2006 r.). Stopień doktora habilitowanego został mu nadany w 2014 r. na podstawie monografii pt. „Tendencje ekspresjonistyczne w architekturze współczesnej”. 17 czerwca 2021 r. Tomasz Kozłowski uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

 

Prof. Tomasz Kozłowski rozpoczął pracę na Politechnice Krakowskiej od stażu asystenckiego w 1991 r. Od 1994 r. był asystentem w jednej z katedr na WA, zaś od 2005 r. adiunktem. Od 2015 r. pełni funkcje kierownicze na wydziale. Obecnie (od 2020 r.) jest kierownikiem Katedry Projektowania Architektonicznego. Od stycznia 2021 r. sprawuje również funkcję prodziekana ds. organizacji Wydziału Architektury. Członek Komisji Architektury i Urbanistyki PAN. Obszar zainteresowań naukowych prof. Tomasza Kozłowskiego związany jest z teorią architektury i architektonicznymi strukturami współczesnego miasta.

 

Przy okazji powołania nowych członków PKA, należy przypomnieć, że w gronie ekspertów – reprezentantów studentów w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, są żacy z PK: inż. Marta Tyrka oraz Krzysztof Kusak.

 

(bk)

 

 

Na zdjęciach, 1) od lewej: prof. Tomasz Kozłowski i minister nauki Dariusz Wieczorek; 2) od lewej: przewodniczący PKA dr hab. inż. Janusz Uriasz, minister nauki Dariusz Wieczorek, prof. Tomasz Kozłowski, podsekretarz stanu dr hab. Maria Mrówczyńska / fot. Biuro PKA