10 instytucji – państwowych, samorządowych, naukowych, dydaktycznych oraz reprezentujących służby ratownicze – chce powołać w Krakowie „Centrum edukacyjno-badawcze i szkolenia służb ratowniczych w Małopolsce”. Centrum ma służyć bezpieczeństwu mieszkańców całego regionu. List intencyjny w tej sprawie podpisali dziś wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki prof. Andrzej Szarata oraz przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskiego Centrum Nauki „Cogiteon”, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych.

 

Intencją partnerów porozumienia jest podjęcie starań o wsparcie merytoryczne i finansowe (m.in. ze środków unijnych) dla idei utworzenia w krakowskich Czyżynach infrastruktury do prowadzenia badań naukowych, działań edukacyjnych i kulturalnych oraz szkoleń w zakresie bezpieczeństwa. „Utworzenie lokalnej jednostki zajmującej się naukowymi badaniami różnego typu zagrożeń oraz szkoleniem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Małopolsce wynika z pilnej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców regionu” – podkreślono w liście intencyjnym. „Centrum może stać się w tej części Europy unikatową jednostką edukacyjno-badawczo-szkoleniową w obszarach: transportu, ratownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego” – podnoszą sygnatariusze listu.

 

Grupa elegancko ubranych mężczyzn pozuje do wspólnego zdjęcia

 

Jako marszałek województwa chcę podkreślić, że zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie naszego regionu jest jednym z priorytetów w działaniach podejmowanych przez samorząd wojewódzki. Dlatego chcemy rozwijać właśnie takie projekty, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców, a także będą wspierać wszystkie służby, które za nie odpowiadają – mówi marszałek Witold Kozłowski.

 

Poprawa efektywności działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Małopolan i turystów jest dla województwa bardzo istotnym zadaniem. Realizujemy je konsekwentnie poprzez udzielanie m.in. wsparcia finansowego. Popisane dzisiaj porozumienie umożliwi realizację kolejnego przedsięwzięcia służącego temu celowi: powstanie „Centrum edukacyjno-badawcze i szkolenia służb ratowniczych w Małopolsce – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

 

 

Lotniczy zabytek z ochroną i nowymi funkcjami

 

Dla utworzenia centrum proponuje się odpowiednie zagospodarowanie fragmentu pasa startowego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny (pozostającego w administracji Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i Politechniki Krakowskiej). – Pozwoliłoby to zachować w należytym stanie lotnicze i historyczne dziedzictwo związane z terenem dawnego lotniska, a jednocześnie otworzyłoby przed tą zabytkową przestrzenią nowe możliwości. Takiego centrum, które łączyłoby potencjał i potrzeby tylu partnerów, a jednocześnie służyło bezpieczeństwu mieszkańców całego regionu, nie ma w Małopolsce - podkreśla rektor Politechniki prof. Andrzej Szarata. W trosce o najwyższą jakość przestrzeni publicznej uczelnia podjęła już współpracę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich w celu opracowania dokumentacji konkursowej zagospodarowania przestrzennego terenu wokół pasa startowego (z zachowaniem wymogów wskazanych w planach miejscowych). – Z założeniem, że ma to być miejsce pełne zieleni i otwarte dla mieszkańców, wolne od „betonozy” i wielkich gmachów – podkreśla rektor Politechniki Krakowskiej.

 

Koncepcja utworzenia centrum edukacyjno-badawczego przewiduje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich, niezbędnych dla utrzymania wartości użytkowej i historycznej pasa startowego oraz – w ograniczonym przepisami zakresie – jego funkcji lotniczych (utrzymanie lądowiska na potrzeby organizacji imprez o charakterze lotniczym i epizodycznych startów i lądowań statków powietrznych). Właściwie odrestaurowana przestrzeń dawnego pasa byłaby otwarciem na nowe funkcje – mogłaby służyć rozwojowi badań naukowych, edukacji, podnoszeniu kwalifikacji kadr naukowo-badawczych i służb ratowniczych, czuwających nad bezpieczeństwem regionu. Usytuowaniu centrum w Czyżynach sprzyja dogodna lokalizacja dawnego pasa startowego w bezpośredniej bliskości instytucji zaangażowanych w partnerstwo (Politechnika Krakowska, Muzeum Lotnictwa Polskiego, MCN „Cogiteon”, Instytut Ekspertyz Sądowych, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Małopolska Policja). 

 

 

Badania naukowe, szkolenia służb, pokazy lotnicze i lądowisko w razie kryzysu

 

W ramach centrum przewiduje się działalność szkoleniową i badawczą w zakresie:

  • szkolenia służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, jednostki ratownicze),
  • szkoleń z zakresu obsługi profesjonalnych dronów, wspomagających służby bezpieczeństwa i służby ratownicze,
  • szkoleń kierowców pojazdów „szczególnego przeznaczenia” (przewożących osoby ochraniane i „znaczne” wartości) i pojazdów służbowych (operacyjnych), m.in. policji, służb ratowniczych, itp.,
  • realizacji eksperymentów procesowych, realizowanych dla organów wymiaru sprawiedliwości i Instytutu Ekspertyz Sądowych,
  • szkoleń z zakresu pomiarów hałasu i emisji toksycznych składników spalin dla administracji drogowej i policji,
  • badań pojazdów samochodowych oraz „autonomicznych” systemów prowadzenia pojazdów, ćwiczeń geodezyjnych lub badań nawierzchni drogowych i materiałów stosowanych do oznakowania dróg,
  • badania i oceny bezpieczeństwa ruchu niechronionych użytkowników ruchu,
  • oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu i funkcjonowanie w rzeczywistych warunkach środków organizacji ruchu drogowego stosowanych w stałej i czasowej formie,
  • prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym warsztatów, lekcji muzealnych, spacerów historycznych oraz prezentacji statków powietrznych i demonstracji technik lotu oraz zawodów i konkursów modelarskich,
  • okazjonalnej organizacji plenerowych wystaw technicznych (w tym np.: organizacji prezentacji i targów różnego typu maszyn oraz pojazdów) i innych działań edukacyjnych, organizacji imprez sportowych (biegów, zawodów modeli, latawców itp.) oraz wydarzeń kulturalnych (koncerty, zloty, rekonstrukcje historyczne).

 

W sytuacjach kryzysowych, na terenie „Centrum” możliwe byłoby zorganizowanie lądowiska helikopterów, szpitala polowego czy punktu pomocy doraźnej.

 

 

Modelowy przykład współpracy regionalnej

 

przy długim stole siedzi kilku mężczyzn, za nimi powiewają flagi Polski i Unii Europejskiej. Pomiędzy mężczyznami siedzi rektor Andrzej SzarataList intencyjny w sprawie utworzenia „Centrum edukacyjno-badawczego i szkolenia służb ratowniczych w Małopolsce” podpisali: marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka, prof. Andrzej Szarata – rektor Politechniki Krakowskiej, Andrzej Pasek – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Tomasz Kosecki – dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Piotr Szymański – dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki „Cogiteon”, dr hab. Dariusz Zuba – dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, st. bryg. Piotr Gancarczyk – p.o. komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, st. bryg. mgr inż. Paweł Knapik – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie i Adam Reza – przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych.

 

Zrealizowanie projektu centrum stanowiłoby modelowy przykład współpracy regionalnej – realizowanej dla dobra wszystkich mieszkańców Małopolski – przez jednostki administracji państwowej i samorządowej, uczelnie i instytuty badawcze oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne – podsumowuje plany małopolskich partnerów rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata.

Jednym z pomysłodawców inicjatywy powołania „Centrum edukacyjno-badawcze i szkolenia służb ratowniczych w Małopolsce” jest prof. Marek Brzeżański, kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych Wydziału Mechanicznego PK.

 

(mas)

 

 

 

Fot. Jan Zych