Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm i dr hab. inż. Piotr Michorczyk z Politechniki Krakowskiej znaleźli się w gronie laureatów nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku, za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne w 2014 r. Wręczyła je 26 listopada w Warszawie szefowa resortu nauki Lena Kolarska-Bobińska.


 

Nagrodę za całokształt dorobku otrzymał prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm z Zakładu Kompozycji i Planowania Krajobrazu w Instytucie Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK.


Prof. Aleksander Böhm pracuje na Politechnice Krakowskiej od 47 lat. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych i popularno-naukowych (w tym 12 książek). Większość znaczących publikacji Profesora, wśród nich również podręczniki akademickie, związane są z architekturą krajobrazu.Prof. Böhm jest także autorem, współautorem lub kierownikiem 145 prac i projektów naukowo-badawczych. Wypromował 120 magistrów oraz 9 doktorów. Sporządził 24 recenzje doktoratów oraz 19 recenzji prac habilitacyjnych i dorobku naukowego oraz wiele opinii w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora i awansach naukowych.

Jest inicjatorem powstania kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Prowadził czynny udział w pracach European Council of Landscape Architecture Schools na rzecz programów dydaktycznych europejskich szkół architektury krajobrazu. Jest współautorem programu nauczania na kierunku architektura krajobrazu na PK, który uzyskał w 2010 r. pięcioletnią akredytację European Foundation for Landscape Architecture.


Profesor prowadzi również aktywną działalność projektową. Jest autorem lub współautorem licznych opracowań studialnych i projektowych, m.in. projektu Seminarium oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej (1985), projektu seminarium diecezji warmińskiej w Olsztynie (1989), planu zagospodarowania przestrzennego Krakowa (1992-1994), planów zagospodarowania terenów Politechniki Krakowskiej w Czyżynach (1998) czy Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Pychowicach (1998). Prof. Böhm projektował ołtarz polowy na Jasnej Górze (1998) i nawierzchnię Placu Mariackiego w Krakowie (2000-2002) oraz ponad kilkadziesiąt innych zrealizowanych projektów. Jego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego III Kampusu UJ w Krakowie uhonorowany został nagrodą III stopnia ministra budownictwa.

Na Politechnice Krakowskiej, Profesor pełnił funkcje kierownika Zakładu, dyrektora Instytutu, prodziekana ds. studenckich Wydziału Architektury, prorektora PK. Był także głównym architektem miasta Krakowa w latach 1990-1991. Do 2009 r. pełnił funkcję przewodniczącego Kapituły Architektury Krajobrazu.
 
Nagrodę ministra za osiągnięcie naukowe otrzymał dr hab. inż. Piotr Michorczyk, adiunkt w Katedrze Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych, dyrektor Instytutu Chemii i Technologii Organicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.


Dr hab. inż. Piotr Michorczyk otrzymał nagrodę za rozprawę habilitacyjną pt: „Nowoczesne materiały katalityczne dla procesów odwodornienia i utleniającego odwodornienia propanu do propenu”, która jest monotematycznym cyklem jedenastu publikacji naukowych, obejmujących wyniki badań nad otrzymywaniem nowych katalizatorów odwodorowienia i utleniającego odwodornienia propanu. Podjęta tematyka jest jednym z ważnych kierunków badań nad otrzymywaniem propylenu z alternatywnych surowców i dotyczy jednego z aktualnych priorytetów przemysłu chemicznego - co podkreślają recenzenci pracy dr. Michorczyka.


Laureaci odebrali nagrody w czasie gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas uroczystości minister nauki i szkolnictwa wyższego wręczyła nagrody kilkudziesięciu polskim uczonym oraz wybitnym nauczycielom akademickim za całokształt dorobku, za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej oraz za osiągnięcia organizacyjne.


Kandydatów do Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogły zgłaszać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki, a także prezes oraz poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Zobacz także:

 

1. Laureaci Nagród Ministra Nauki 2014 - prof. Aleksander Böhm (YouTube, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

2. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku, za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne oraz za osiągnięcia organizacyjne 2014 (prezentacje i lista / www.nauka.gov.pl)

 

3. Fotogaleria z uroczystości: Nagrody Ministra 26 listopada 2014 (www.nauka.gov.pl)