Rada Ministrów zdecydowała o włączeniu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych „Cebea” z siedzibą w Krakowie do Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Rozporządzenie w tej sprawie, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2015 r., podpisała premier Ewa Kopacz.


Włączenie zostało zrealizowane w ramach czynności nadzoru ministra gospodarki nad instytutami badawczymi, wynikających z upoważnienia ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.). To pierwsze w Polsce połączenie instytutu badawczego i uczelni publicznej na mocy powyższych przepisów.


Zgodnie z rozporządzeniem, Politechnika przejmuje mienie i należności przysługujące Ośrodkowi oraz jego zobowiązania, przejmuje wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był Ośrodek, w tym obowiązki pracodawcy wobec pracowników. Przed włączeniem Ośrodek zabezpieczył wszystkich wierzycieli oraz zobowiązania wobec pracowników.


Z wnioskami o włączenie ośrodka CEBEA do Politechniki Krakowskiej wystąpili do ministra gospodarki dyrektor Ośrodka (w piśmie z 24 kwietnia 2012 r., zaopiniowanym  przez radę naukową instytutu, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych) oraz rektor Politechniki w dniu 11 czerwca 2012 r. Stan majątkowy i organizacyjno-prawny Ośrodka oceniła powołana przez ministra komisja, w skład której weszli: dwaj przedstawiciele ministra gospodarki, dyrektor CEBEA, rektor Politechniki oraz przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych działających w instytucie.


Jak podano w uzasadnieniu rozporządzenia: „W ramach prac komisji dokonano wnikliwej i szczegółowej analizy zasadności i możliwości włączenia. W jej wyniku stwierdzono, iż w aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej i kadrowej Instytutu proponowane przez organy obu jednostek naukowych włączenie jest najbardziej racjonalne, w przeciwieństwie do likwidacji Instytutu. Rozwiązanie to pozwoli Politechnice na zwiększenie potencjału badawczego. Stworzy również nową jakość w zakresie kształcenia studentów poprzez organizowanie w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej w Bochni, będącym dotychczas Oddziałem Instytutu, praktyk studenckich. (...) Połączenie to pozwoli również na poprawę racjonalności gospodarowania majątkiem Instytutu.”


Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych „Cebea” w Krakowie został stworzony w 1971 r. po przekształceniu istniejącego od 1946 r. Centralnego Biura Konstrukcyjnego Urządzeń Chemicznych. Od 2011 roku pełni funkcję instytutu badawczego. W 1981 r. CEBEA przejęło Zakład Budowy Prototypów i Urządzeń Chłodniczych w Bochni i utworzyło tam Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA. W ostatnich latach instytut nie prowadził badań naukowych i prac rozwojowych, utrzymywał się ze środków pochodzących ze sprzedaży produkowanych w Bochni urządzeń chłodniczych oraz z wynajmu majątku trwałego przy ul. Lea w Krakowie.


Dzięki włączeniu CEBEA do Politechniki pracownicy instytutu utrzymają ciągłość zatrudnienia i zyskają możliwość uczestniczenia w pracach naukowych prowadzonych przez uczelnię. Politechnika zapewni im dostęp do nowoczesnych laboratoriów i informacji o nowych technologiach, a także stworzy warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Pracownicy CEBEA wesprą z kolei uczelnię wiedzą na temat potrzeb przemysłu, umiejętnościami przełożenia wiedzy teoretycznej na konkretne rozwiązania konstrukcyjne, a także kontaktami z firmami zainteresowanymi wdrażaniem nowych rozwiązań w obszarze budowy urządzeń i aparatury chemicznej oraz ochrony środowiska. W ten sposób zachowany zostanie dorobek kilkudziesięciu lat działalności CEBEA.


Politechnika, dzięki włączeniu Ośrodka w jej struktury, poszerzy ofertę dydaktyczną i badawczą, uzyska także dostęp do unikatowych zasobów bibliotecznych Ośrodka, w tym cennej dokumentacji technicznej. Studenci uczelni, dzięki praktykom w zakładzie produkcyjnym w Bochni, zyskają zaś możliwość zdobywania praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie prac konstrukcyjnych oraz projektowania i wytwarzania urządzeń chłodniczych. Powiększy się także baza infrastrukturalna uczelni służąca badaniom i dydaktyce.