W Grupach Roboczych ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji

Sześcioro pracowników Politechniki Krakowskiej zostało powołanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do Grup Roboczych ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji. Na początku lipca odbyły się pierwsze spotkania Grup.


 

Nowo powstałe zespoły ekspertów będą miały za zadanie identyfikować i aktualizować priorytety w zakresie badań, rozwoju i innowacji, dla przyszłych inwestycji prywatnych i publicznych.


Zadaniem Grup będzie przygotowanie szczegółowych propozycji obszarów specjalizacji regionalnej, a także poszukiwanie nowych przedsięwzięć i projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych.


Grupy Robocze będą ściśle współpracować z Małopolską Radą Innowacji i mają stanowić nowe narzędzie kontynuacji współpracy z przedsiębiorcami oraz innymi uczestnikami systemu innowacji w regionie. Mają być także wsparciem doradczym, rekomendacyjnym i monitoringowym dla Zarządu Województwa Małopolskiego.


Przedstawiciele Politechniki Krakowskiej będą brać udział w pracach pięciu z ośmiu Grup Roboczych: w obszarze Energia Zrównoważona - dr inż. arch. Marcin Furtak, w obszarze Chemia - dr inż. Bożena Tyliszczak, w obszarze Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych - dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, w obszarze Elektrotechnika i przemysł maszynowy - prof. dr hab. inż.Jerzy Andrzej Sładek, w obszarze Grupa interdyscyplinarna - dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski oraz mgr Zofia Gródek-Szostak.


Efekty pracy Grup przekazywane będą Małopolskiej Radzie Innowacji a następnie Zarządowi Województwa Małopolskiego i uwzględnione m.in. w procesie konstruowania kryteriów wyboru projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.