Początek roku 2023 jest niezwykle pomyślny dla Politechniki Krakowskiej. Uczelnia otrzymała – w odpowiedzi na przekazane wcześniej odwołania – decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki związane z ewaluacją działalności naukowej za lata 2017-2021. Na ich mocy dyscyplinie architektura i urbanistyka została przyznana kategoria naukowa A+ (wcześniej A), zaś informatyka techniczna i telekomunikacja otrzymała kategorię A (wcześniej B+). Oznacza to, że uczelnia, która poddała ewaluacji w sumie 8 dyscyplin naukowych, może poszczycić się najwyższymi kategoriami oceny. Kategorię A posiada aż siedem dyscyplin: informatyka techniczna i telekomunikacja; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Najwyższą kategorię A+ zdobyła architektura i urbanistyka. Wynik Politechniki Krakowskiej wypada znakomicie na tle innych polskich uczelni technicznych, na których uprawiane są te same dyscypliny naukowe oraz plasuje PK w ścisłej czołówce szkół wyższych w kraju.
 
– Jesteśmy dumni ze znakomitych wyników ewaluacji naszej działalności naukowej. Są wyrazem uznania dla naszej aktywności badawczej, publikacyjnej, patentowej oraz w obszarze współpracy z przemysłem. Potwierdzają, że nasza praca naukowa ma istotny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – podkreśla rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz. Jak przypomina, w drodze do ewaluacyjnego sukcesu społeczność Politechniki Krakowskiej i jej władze rektorskie i dziekańskie tej i ubiegłych kadencji podjęły wiele starań, by wspierać pracowników w ich wysiłku badawczym, publikacyjnym i patentowym, pozytywnie motywować i inspirować. 
 
– Nie sposób wymienić wszystkich działań podjętych w ostatnich latach, ale warto podkreślić dobre przygotowanie naszej uczelni do funkcjonowania w nowej akademickiej rzeczywistości, wyznaczonej przez zapisy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W sposób przemyślany, oparty na żywej dyskusji politechnicznej społeczności, przeprowadzona została w ubiegłej kadencji reforma na PK, która doprowadziła do skoncentrowania działalności badawczej w ramach wiodących dyscyplin naukowych wokół wydziałów i pozostawiła w rękach dziekanów zarządzanie radami naukowymi dyscyplin. To zapewniło nam sprawność zarządczą i przejrzystość kompetencyjną. Uruchomiliśmy programy nagród finansowych za osiągnięcia naukowe oraz premii finansowych dla liderów naukowych dyscyplin. Powołaliśmy Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, które z jednej strony wzmocniło interdyscyplinarną współpracę naszych zespołów badawczych, z drugiej wsparło indywidualny rozwój naszych naukowców, edukując i szkoląc ich  m.in. w metodyce  przygotowywania wartościowych prac naukowych. Korzystaliśmy z zaawansowanych narzędzi do bieżącego monitoringu osiągnięć poszczególnych pracowników. Zwiększyliśmy też finansowanie m.in. na procesy publikacyjne i patentowanie – mówi prof. Andrzej Białkiewicz.
 
W 2022 r. ewaluację przeprowadzono według całkowicie innych zasad niż poprzednio. Oceniana była jakość działalności naukowej w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie, a nie jednostki naukowe (wydziały) uczelni, tak jak to miało miejsce dotychczas. Ponadto wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących konkretną dyscyplinę. Od przyznanych kategorii naukowych zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów oraz kwota subwencji, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.
 ewaluacja wyniki 2023
Ewaluację jakości działalności naukowej przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki (KEN), będąca organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki. Na podstawie jej szczegółowych raportów oraz zaproponowanej (uchwałą KEN) propozycji oceny, kategorię poszczególnym dyscyplinom przyznaje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę podczas oceny były: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej (kryterium I), efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II), wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (kryterium III). 
 
Ocena poziomu naukowego w ramach I kryterium dotyczy artykułów naukowych (zarówno tych z wykazu, jak i spoza wykazu), monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach (tych z wykazu, jak i spoza wykazu), a także przyznanych patentów na wynalazki. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II) ocenia się na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN. W kryterium tym brano pod uwagę również komercjalizację wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki. Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (kryterium III) przeprowadzono na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp. Przy ocenie tego kryterium uwzględniono tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wspomnianego wpływu.
 
Otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki decyzje dotyczące oceny poszczególnych dyscyplin naukowych uprawianych na Politechnice, wskazują na bardzo wysoki poziom prowadzonych tu badań.
 
Politechnika Krakowska otrzymała kategorię naukową A+ w dyscyplinie architektura i urbanistyka.
 
PK posiada kategorię naukową A w dyscyplinach:
 
To oznacza, że we wszystkich tych dyscyplinach Politechnika ma prawo do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego przez najbliższe lata. To przedłużenie uprawnień dla siedmiu dyscyplin uprawianych na PK oraz nabycie praw do nadawania stopni przez dyscyplinę informatyka techniczna i telekomunikacja. 
 
W wyniku reform przeprowadzonych w ostatnich latach na Politechnice Krakowskiej, a dostosowujących kluczowe obszary działalności uczelni do nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, przyjęto, że główna część działalności badawczej pracowników uczelni koncentrować się będzie wokół ośmiu dyscyplin naukowych, które poddawane będą ewaluacji. Dzięki temu możliwe było oparcie struktury PK na wydziałach skupionych wokół dyscyplin. Wiązało się to m.in. z powołaniem 1 października 2019 r. Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz rozszerzeniem profil działania dwóch innych wydziałów – Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także Informatyki i Telekomunikacji.
 
 
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Komitet Organizacyjny Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023 poszukuje wolontariuszy. Do programu wolontariatu Igrzysk Europejskich 2023 Organizatorzy chcą zaangażować ok. 8000 osób, które będą pomagać w ponad 20 obszarach, takich jak m.in.: media, transport, logistyka, marketing czy akredytacje.

 

ieIII

 

Kraków i inne polskie miasta od 21 czerwca do 2 lipca 2023 roku będą gospodarzami Igrzysk Europejskich. Do Polski przyjadą sportowcy z 50 krajów, aby zmierzyć się w blisko 30 dyscyplinach i walczyć o medale. Udział w wolontariacie pozwala na bycie częścią tego ważnego wydarzenia. Do zadań wolontariuszy będzie należeć: informowanie kibiców, witanie gości na welcome deskach w hotelach i na lotniskach, pomaganie kibicom z niepełnosprawnościami, działanie w strefach rozgrywek sportowych oraz wspieranie organizatorów w zakresach takich jak: wydawanie akredytacji, wsparcie mediów, logistyka, kierowanie na trybuny, wsparcie zawodników, sędziów i reprezentacji narodowych. 

 

Wolontariat podczas III Igrzysk Europejskich 2023 to doskonała okazja, aby zdobyć pierwsze doświadczenie, a także poszerzyć swoje kompetencje w wielu obszarach. To także możliwość nawiązania nowych znajomości, poznania ludzi z całego świata, podzielenia się swoimi pasjami oraz umiejętnościami. Podczas przyszłorocznych rozgrywek na wolontariuszy Igrzysk Europejskich czeka niesamowita przygoda połączona z międzynarodową i międzypokoleniową integracją oraz możliwość obserwacji z bliska specyfiki organizacji sportowego wydarzenia.

 

Jak zostać wolontariuszem?


Rekrutacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy to rejestracja i założenie konta w Portalu Wolontariusza oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Wszystkie niezbędne informacje oraz link do formularza znajdują się na stronie ie2023.pl/wolontariat.

  

Drugim etapem jest rozmowa rekrutacyjna, na którą zostaną zaproszeni wybrani kandydaci. Rozmowy będą prowadzone online za pośrednictwem Portalu Wolontariusza.

  

Podstawowe kryteria to:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym;
 • wiek: od 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodzica lub opiekuna);
 • dyspozycyjność - choć Igrzyska Europejskie trwają od 21 czerwca do 2 lipca 2023 roku, to część działań zacznie się wcześniej (dyżury trwają po kilka godzin).

 

{fastsocialshare} 

Politechnika Krakowska zaprasza na spotkania z uczelnią w czasie targów edukacyjnych. W marcu przedstawiciele uczelni odwiedzą m.in.: Rzeszów, Wieliczkę, Lublin, Warszawę i Katowice. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych będzie to okazja, by poznać Politechnikę, ofertę edukacyjną i proces rekrutacji. 

 
Osoby zainteresowane studiami na PK będą się mogły spotkać z pracownikami Działu Promocji i Działu Kształcenia. Odwiedzający nasze stoiska otrzymają również materiały ze szczegółowymi informacjami o każdym z wydziałów, o kierunkach i specjalnościach, a także aktualnych warunkach i zasadach postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2023/2024. Na spotkania zapraszamy nie tylko tegorocznych maturzystów, ale też uczniów szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych studiami na Politechnice.

 

 

Gdzie będzie można spotkać się z przedstawicielami PK?

 

 • PK na Targach Edukacyjnych1 marca, Wieliczka
  Szkolny Dzień Kariery, (Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Piłsudskiego 105), godz. 10.00-13.00
 • 1-2 marca, Rzeszów
  XVII Podkarpackie Targi Edukacyjne Edu Salon (Hala Podpromie, Podpromie 10), godz. 9.00-15.00
 • 9-10 marca, Lublin
  Targi Edukacyjne w Lublinie (Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11)
 • 10-11 marca, Warszawa
  XXXIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny (EXPO XXI Warszawa, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14)
 • 21-22 marca, Katowice
  Targi Edukacja w Katowicach (Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek, al. Wojciecha Korfantego 35), godz. 9.00-15.00
 • 24 marca, Żywiec
  XII Powiatowa Giełda Szkół Wyższych (Bursa Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3) godz. 9.00-13.00
 • 27 marca, Częstochowa
  (Akademickie Centrum Kultury, al. Armii Krajowej 23/25), godz. 8.00-15.00
 • 27 marca, Pszczyna
  XII Pszczyńskie Targi Edukacyjne (Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zamenhofa 5a), godz. 10.00-13.00
 • 28 marca, Mikołów
  XI Targi Edukacyjne Powiatu Mikołowskiego (Hala sportowa MOSiR w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1A), godz. 10.00-13.00
 • 29 marca, Cieszyn
  XI Targi Edukacyjne Powiatu Cieszyńskiego (Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie przy ul. Plac Londzina 3), godz. 10.00-13.00
 • 31 marca, Czechowice-Dziedzice
  (Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Romualda Traugutta 11), godz. 10.00-12.00
 • 4 kwietnia, Żywiec
  Targi Edukacji i Pracy (Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, ul. Mickiewicza 6), godz. 10.00-13.00
 • 20 kwietnia, Oświęcim
  16. Powiatowe Targi Akademickie w „Konarze” – „Absolwent 2023” (I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego, ul. Stanisława Konarskiego 24)

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” zaprasza wszystkich chcących zasilić jego szeregi na przesłuchania, które odbywają się w każdy wtorek i środę marca w budynku Wydziału Architektury przy ul. Warszawskiej 24 (sala 102).  
 
Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” powstał w 1990 r. Od 2001 r. jego dyrygentem jest mgr Marta Stós. Zespół gromadzi studentów i absolwentów krakowskich szkół wyższych. „Cantata” prezentuje bogaty i zróżnicowany repertuar składający się z utworów polskich i zagranicznych. Chór aktywnie uczestniczy w życiu Politechniki Krakowskiej uświetniając oficjalne uroczystości, a także jest stale obecny na mapie kulturalnej Krakowa. W ciągu trzydziestu lat działalności zdobył wiele nagród i wyróżnień podczas krajowych i zagranicznych konkursów oraz festiwali.
 
Trwa nabór do chóru „Cantata”. Szansa na dołączenie nadarza się w każdy wtorek (godz. 18.00-19.00) oraz środę (godz. 10.00-12.00). Po zakończeniu marcowego naboru, osoby zainteresowane wstąpieniem do Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” powinny wysłać wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu
wokół budynku Politechniki Krakowskiej przy ul. Lea 114, oraz aranżacji przestrzeni na parterze budynku.

Zaproponuj ciekawe rozwiązania i wygraj atrakcyjne nagrody!konkurs "Lea 114 metamorfoza"

 

 


Do pobrania:
Regulamin konkursu (plik.doc)
Mapa obszaru (plik. zip)
Rzut parteru (plik .zip)

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Konkursu – mgr Monika Firlej – kierownik FutureLab: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 600426025

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 35 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023, jutrzejszy dzień, czyli 24 marca 2023 r. pozostaje dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Informacja dotycząca przesunięcia 45. Biegu Kościuszkowskiego na inny termin nie wpływa na powyższe zarządzenie.

 

 

Architektura i urbanistyka z prestiżową kategorią A+, siedem kategorii A dla pozostałych dyscyplin nauki, uprawianych na PK - Politechnika Krakowska otrzymała ostateczne decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki o wynikach ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. W wyniku odwołań złożonych przez uczelnię od lipcowych decyzji wyższe oceny otrzymały architektura i urbanistyka (awans z kat. A do A+) oraz informatyka techniczna i telekomunikacja (awans z kat. B+ do A). – Jesteśmy dumni ze znakomitych wyników ewaluacji naszej działalności naukowej. Dają nam pełne uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Są wyrazem uznania dla naszej aktywności badawczej, publikacyjnej i patentowej. Potwierdzają też, że nasza praca badawcza ma istotny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – mówi rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz. 

 

 

A+ oraz 7x A

 ewaluacja wyniki 2023

Politechnika Krakowska poddała ewaluacji działalność naukową w ramach 8 dyscyplin. Zgodnie z ostatecznymi decyzjami MEiN wszystkie otrzymały kategorię naukową A+ (poziom wiodący) lub A (poziom bardzo dobry). To oznacza, że we wszystkich tych dyscyplinach uczelnia ma prawo m.in. do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego(przedłużenie uprawnień dla 7 dyscyplin oraz nabycie uprawnień przez najmłodszą na PK - informatykę techniczną i telekomunikację), prowadzenia kształcenia na studiach i w ramach Szkoły Doktorskiej.

 

Najwyższa możliwą kategorię A+ otrzymała dyscyplina "architektura i urbanistyka", w ramach której działalność naukową prowadzi Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

Kategorię A otrzymały dyscypliny:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej)
 • inżynieria chemiczna (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)
 • inżynieria lądowa i transport (Wydział Inżynierii Lądowej)
 • inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)
 • inżynieria mechaniczna (Wydział Mechaniczny)
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Kategorię A+ otrzymują wybrane jednostki, które spełniają wymagania kategorii A, a – na podstawie odrębnej oceny eksperckiej – wyróżniają się szczególnie wysokim poziomem działalności naukowej. Architektura i urbanistyka to jedna ze sztandarowych dyscyplin nauki i dydaktyki na Politechnice Krakowskiej, uczelnia prowadzi działalność badawczą i kształcenie w jej ramach od początku istnienia. Prowadzone na WA kierunki studiów I i II stopnia architektura oraz architektura krajobrazu posiadają prestiżowe krajowe i zagraniczne akredytacje. Kierunkowi architektura Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu”. Jest jedynym kierunkiem w Polsce z prestiżową akredytacją Royal Institute of British Architects (RIBA, Królewski Instytut Architektów Brytyjskich), przyznaną ostatnio na kolejne 5 lat (do 2027 roku). Z kolei kierunek architektura krajobrazu na PK ponownie uzyskał – także do roku 2027 r. - akredytację International Federation of Landscape Architects Europe (IFLA), europejskiego oddziału najstarszej organizacji zrzeszającej architektów krajobrazu na świecie i uznanej przez UNESCO za reprezentanta i promotora tego zawodu.

 

Architekci i architekci krajobrazu z WA PK zaangażowani się nie tylko w działalność naukową, ale i w bardzo szeroką współpracę z otoczeniem gospodarczym i samorządowym. W rolach ekspertów, projektantów, opiekunów grup studenckich angażują się w liczne projekty architektoniczne i urbanistyczne i planistyczne służące m.in. rewitalizacji przestrzeni miejskich, terenów poprzemysłowych i wiejskich, odnowie i ochronie zabytków, kreowaniu i ochronie zespołów zieleni, także zwiększaniu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych.

 

 

Ewaluacja PK a inne wskaźniki naukowe

 

– Wyniki ewaluacji także w pozostałych dyscyplinach nauki – kategorie A dla siedmiu, czyli wszystkich pozostałych dyscyplin nauki poddanych przez nas ocenie potwierdzają bardzo wysoki poziom działalności badawczej Politechniki Krakowskiej i jej niewątpliwy wpływ na społeczeństwo i gospodarkę – podkreśla rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Wyniki polskiej ewaluacji są spójne z innymi – krajowymi i międzynarodowymi – wskaźnikami wartości działalności naukowej pracowników Politechniki Krakowskiej. Uczelnia regularnie plasuje się w czołówce zestawień Urzędu Patentowego RP pod względem liczby zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów. W ostatnim roku zwiększyła się liczba naukowców z Politechniki w rankingu TOP 2 procent najczęściej cytowanych na świecie (zestawienie najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie opracowują analitycy z Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwa Elsevier i firmy SciTech Strategie). Krakowska uczelnia jest też widoczna w międzynarodowych rankingach (m.in. THE World University Ranking, THE World University Rankings by Subjects, QS World University Ranking, QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings, CWTS Leiden Ranking, US News Best Global Universities Ranking, US News Best Global Universities in Europe Ranking, Webometrics Ranking of World Universities).

 

 

Reformy i system motywacyjny kluczem do sukcesu

 

W drodze do ewaluacyjnego sukcesu społeczność Politechniki Krakowskiej, jej władze rektorskie i dziekańskie tej i ubiegłych kadencji podjęły wiele starań, by wspierać pracowników w ich wysiłku badawczym, publikacyjnym i patentowym. Działania te poprzedziły analizy efektywności naukowej poszczególnych naukowców i zespołów badawczych PK. – Warto podkreślić dobre przygotowanie naszej uczelni do funkcjonowania w nowej akademickiej rzeczywistości, wyznaczonej przez zapisy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W sposób przemyślany, choć nie bez żywej dyskusji wewnątrz naszej społeczności, przeprowadzona została w ubiegłej kadencji reforma na PK. Doprowadziła ona do skoncentrowania działalności badawczej w ramach wiodących dyscyplin naukowych i wokół wydziałów, a w rękach dziekanów pozostawiła zarządzanie radami naukowymi dyscyplin. To zapewniło uczelni sprawność zarządczą i przejrzystość kompetencyjną. Ten model prowadzenia działalności naukowej zaproponowały władze ubiegłej kadencji z rektorem prof. Janem Kaziorem na czele – wyjaśnia rektor PK Andrzej Białkiewicz. 

 

Uczelnia uruchomiła programy nagród finansowych za osiągnięcia naukowe oraz premii finansowych dla liderów naukowych dyscyplin. – Powołaliśmy także Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, specjalną jednostkę, która w sposób systemowy wspiera interdyscyplinarną współpracę naszych zespołów badawczych, z drugiej zaś strony pomaga w indywidualnym rozwooju naszych naukowców, edukując i szkoląc ich m.in. w metodyce przygotowywania wartościowych prac naukowych. Korzystaliśmy z zaawansowanych narzędzi do bieżącego monitoringu osiągnięć poszczególnych pracowników. Zwiększyliśmy też finansowanie m.in. na procesy publikacyjne i patentowanie, powiększyliśmy skład zespołu rzeczników patentowych – mówi prof. Andrzej Białkiewicz.

 

Już w lipcu 2022 r., w wyniku pierwszego etapu ewaluacji, Politechnika Krakowska uzyskała bardzo dobre oceny w ewaluacji (7 kategorii A oraz B+ dla informatyki). Władze uczelni i rad naukowych dyscyplin po analizie wyników decydowały jednak o złożeniu tzw. odwołań w sprawie trzech dyscyplin. Dwa z nich zostały uwzględnione (dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka pozostała z kategorią A).

 

 

Ewaluacja po nowemu

 

W 2022 r. ewaluację jakości działalności naukowej w Polsce przeprowadzono według innych zasad niż poprzednio. Oceniana była jakość działalności naukowej w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie, a nie jednostki naukowe (wydziały) uczelni, tak jak to miało miejsce dotychczas. Ponadto wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących konkretną dyscyplinę. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę podczas oceny były: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej (kryterium I), efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II), wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (kryterium III).

 

Ewaluację przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki (KEN), będąca organem opiniodawczo-doradczym ministra nauki. Na podstawie jej szczegółowych raportów oraz zaproponowanej (uchwałą KEN) propozycji oceny, kategorię poszczególnym dyscyplinom (A+, A, B+, B, C) przyznało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Od pierwszej oceny uczelnie mogły złożyć odwołania. Decyzje MEiN w sprawie odwołań są ostatecznymi wynikami ewaluacji (strona może jeszcze – w wypadku uznania ich za niezgodne z prawem – złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). Od przyznanych kategorii naukowych zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów oraz kwota subwencji, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

 

(mas)

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 

24 marca br. nie odbędzie się sportowa część 45. Biegu Kościuszkowskiego. Zostanie ona przeniesiona na inny termin. Nowa data sportowych zmagań zostanie podana do wiadomości po ustaleniu jej przez organizatorów.

 

 

Zaplanowane na 24 marca br. obchody rocznicy insurekcji kościuszkowskiej miały składać się z dwóch części. Zmiany dotyczą części sportowej, bowiem część historyczna odbędzie się zgodnie z planem. O godz. 10:30 przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, szkół imienia Tadeusza Kościuszki, służb mundurowych i stowarzyszeń historycznych złożą kwiaty na płycie Rynku Głównego w miejscu historycznego wystąpienia Tadeusza Kościuszki.

 

 

 

{fastsocialshare}