Opłaty za usługi edukacyjne

Przepisy prawa zewnętrznego:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.)

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE
W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

 

 

Przepisy prawa wewnętrznego: Zarządzenie nr 16 Rektora PK z dnia 16.05.2016 r.

 

 

Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą:

 

Opłaty za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych I i II stopnia wynoszą:

 

 

 

Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych związane z powtarzaniem określonych zajęć
z powodu niezadowalających wyników w nauce wynoszą:

 

Wydział

 Kierunek

 koszt godziny dydaktycznej
(zł)

maksymalna opłata
semestralna
(zł)

 
Wydział Architektury

Architektura
Architektura krajobrazu

 
15

 
2 700

Wydział Architektury

Architektura - język angielski

 
20

3 600

Wydział Inżynierii Lądowej

Budownictwo - język angielski

 
29

 
10 983

 
Wydział Mechaniczny

Mechanika  i budowa maszyn (ACM) - język angielski

I stopień:  15
II stopień: 18

1 980

 Pozostałe Wydziały

 11

 1 980

 

 


 

 

 Przepisy prawa wewnętrznego dotyczące studentów, którzy podjęli studia po dniu 30.09.2006 r.
a przed dniem 1.10.2012 r.

 

1. Regulamin pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne (załącznik do uchwały Senatu Akademickiego z dnia 23.06.2006 r., z późn. zm.).

 

Zmiany:

 

 

2. WZORY UMÓW:

 

 

     

  

Przepisy prawa wewnętrznego dotyczące studentów, którzy rozpoczęli studia po dniu 30.09. 2012 r.
a przed dniem 1.10.2014 r.

 

1. Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej (załącznik do uchwały nr 48 Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 22.06.2012 r. z poźn. zm.). 

     

Zmiany:

 

 

Tekst jednolity „Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia
na Politechnice Krakowskiej”

 

2. WZORY UMÓW:

 

 

 

Przepisy prawa wewnętrznego dotyczące studentów, którzy rozpoczęli studia po dniu 30.09.2014 r.
a przed dniem 1.10.2015 r.

 

  1. Regulamin w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej” (załącznik do uchwały nr 54 Politechniki Krakowskiej z dnia 26.09.2014 r.).

  2.  WZORY UMÓW:

 

 

Przepisy prawa wewnętrznego dotyczące studentów, którzy rozpoczną studia po dniu 30.09.2015 r.

  1. Tekst jednolity Regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej (Załącznik do uchwały nr 54/d/06/2016)
  2. WZORY UMÓW:

 

 

 

 

                    Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podejmą kształcenie po dniu 26.02.2017 r. 

 

1. Tekst jednolity Regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej (Załącznik do uchwały nr 101/d/12/2016) 

 

 

2. WZORY UMÓW:

 

 

 


 

 

WYSOKOŚĆ POBIERANEJ OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2016/17
ZA PRZEPROWADZANIE POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 

 

Przepisy prawa wewnętrznego:

Zarządzenie nr 16 Rektora PK z dnia 16.05.2016 r.

 

 

Opłata za usługę edukacyjną związaną z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi: 100,00 złotych, w odniesieniu do jednego punktu ECTS zaliczonego bądź nie, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji.