Ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta

W celu realizacji postanowień art. 86 ust. 1 pkt 6 i pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Politechnika Krakowska zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i opłaca składki za studenta/doktoranta, który:

  1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej ani obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, albo
  2. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców lub opiekunów prawnych, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej ani obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, albo
  3. jest obcokrajowcem oraz studiuje lub podejmuje studia w Polsce i jest uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiada ważną Kartę Polaka oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.


Szczegółowe informacje dla studentów/doktorantów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych zgłoszeniem ich przez Politechnikę Krakowską do ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Zdrowotnych znajdują się w zarządzeniu nr 68 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej do ubezpieczenia zdrowotnego.

      
WAŻNE!

Niezgłoszenie się osobiste studenta/doktoranta we właściwym dziekanacie w ciągu 7 dni od dnia ukończenia 26 roku życia, o ile student/doktorant nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, powoduje brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta i obciążenie finansowe studenta/doktoranta za świadczenia medyczne, z których korzystał w okresie nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie systemu eWUŚ: http://www.nfz.gov.pl/new/art/5224/ulotka_inf_student_12_10.pdf