Cel prowadzenia Podyplomowych Studiów Rewitalizacji:

 

Celem Podyplomowych Studiów pn. „Rewitalizacja środowiska miejskiego i gospodarka w obiegu zamkniętym” jest przygotowanie specjalistycznej kadry o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu rewitalizacji z uwzględnianiem aspektów środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, prawnych i przestrzennych. Zachodzące obecnie dynamiczne zmiany w zakresie przeobrażeń w miastach wymagają specjalistycznej wiedzy zarówno z zakresu ochrony istniejących struktur przestrzennych zapisanych w procesie rewitalizacji jak i nowatorskiego podejścia do przeobrażania struktury tak aby gospodarowanie na terenach zrewitalizowanych dążyło do zrównoważonego rozwoju. Studia pozwolą na zapoznanie słuchaczy z najnowszymi trendami, badaniami i metodami działań w zakresie terenów zurbanizowanych koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest środowiskowe, planistyczne i ekonomiczne zrewitalizowanie obszaru. Celem jest: wyposażenie słuchaczy w kompetencje do prowadzenia procesów rewitalizacyjnych z poszanowaniem środowiska w obszarach zurbanizowanych, uświadomienie słuchaczom potrzeby ożywiania terenów zdegradowanych i nadawania im funkcji wynikających z warunków otoczenia i potrzeb odbiorców, uznanie obszarów zniszczonych, poeksploatacyjnych, poprzemysłowych, powojskowych i pokolejowych za obszar regeneracji systemu gospodarczego w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów w których odpad jest surowcem, wzrost świadomości słuchaczy w zakresie wykorzystania wszystkich surowców, produktów i odpadów w gospodarce obiegu zamkniętego co sprzyja oszczędnościom energii i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.

 

Adresaci studiów podyplomowych


Kandydaci na studia powinni rekrutować się z pośród absolwentów uczelni technicznych i uniwersyteckich. Studia podyplomowe w założeniach organizatorów mają też spełniać funkcję forum wymiany doświadczeń i współpracy między osobami i instytucjami skupionymi wokół szeroko pojętego procesu rewitalizacji w nawiązaniu do planowania przestrzennego i ochrony środowiska. Planowane studia podyplomowe są zgodne z potrzebami oraz perspektywami rynku pracy, oraz zapotrzebowaniem na specjalistyczną wiedzę. Komisja Europejska przyjęła nowe rozporządzenie dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym. Ma ono pomóc europejskim przedsiębiorstwom i konsumentom w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której zasoby są zużywane w sposób bardziej zrównoważony. Do roku 2030 Polska powinna przejść jak pozostałe Państwa członkowskie na tą formę gospodarowania zasobami.

 

Charakterystyka planu studiów :


Studia podyplomowe prowadzone będą w formie niestacjonarnej.
Zajęcia odbywać się będą w piątki i soboty według harmonogramu ustalanego na początku semestru.
Studia będą trwały 2 semestry( zimowy i letni) i obejmować będą 172 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów. Zakończone zostaną pracą dyplomową.

Liczba punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji: 30.

Po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla Studiów Podyplomowych „Rewitalizacja środowiska miejskiego i gospodarka w obiegu zamkniętym” absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym są wyszczególnione przedmioty, liczba zrealizowanych godzin i punkty ECTS, liczba semestrów oraz wynik studiów podyplomowych.

Plan studiów podyplomowych obejmuje 8 bloków tematycznych:

 1. Podstawowe problemy rewitalizacji obszarów zagrożonych.
 2. Geneza rewitalizacji i filozofia rewitalizacji
 3. Zagadnienia ekonomiczne w procesach rewitalizacyjnych.
 4. Zagadnienia społeczne w procesach rewitalizacyjnych.
 5. Problemy prawne.
 6. Planowanie przestrzenne w procesie rewitalizacji.
 7. Problemy ekologicznej infrastruktury w obszarach rewitalizowanych.
 8. Zagadnienia przyrodniczo- krajobrazowe w terenach rewitalizowanych.


Efekty kształcenia i treści programowe znajdują się w sylabusach poszczególnych przedmiotów.

 

Sylwetka absolwenta:


Absolwent otrzymuje pogłębione wykształcenie w zakresie rewitalizacja środowiska miejskiego i gospodarka w obiegu zamkniętym i staje się specjalistą w tej dziedzinie.

Studia podyplomowe „Rewitalizacja środowiska miejskiego i gospodarka w obiegu zamkniętym” w założeniach organizatorów mają też spełniać funkcję forum wymiany doświadczeń i współpracy między osobami i instytucjami skupionymi wokół szeroko pojętego procesu rewitalizacji w nawiązaniu do planowania przestrzennego.

Planowane studia podyplomowe są zgodne z potrzebami oraz perspektywami rynku pracy, oraz zapotrzebowaniem na specjalistyczną wiedzę z zakresu wieloaspektowej rewitalizacji Mają za zadanie przygotować:

 • przedstawicieli administracji samorządowej do właściwego nadzorowania procesów rewitalizacji i przechodzenia do gospodarowania w obiegu zamkniętym
 • nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć zgodnie z aktualnymi procesami gospodarczymi i przestrzennymi oraz wymaganymi obowiązującymi normami i prawodawstwem
 • działaczy społecznych, przedstawicieli społeczności lokalnej do prowadzenia warsztatów związanych z partycypacją społeczeństwa lokalnego w procedurach związanych z działaniami rewitalizacyjnymi na ich terenie
 • inwestorów i przedstawicieli firm w zakresie świadomego podchodzenia do zadań związanych z podpisaną przez Polskę w ubiegłym roku deklaracja dążenia do gospodarki w obiegu zamkniętym

 


Struktura kwalifikacji absolwenta :

Absolwent podyplomowych zdobędzie wiedzę dotyczącą:

 • Podstawowych problemy rewitalizacji obszarów zagrożonych.
 • Rewitalizacji środowiska miejskiego.
 • Udziału społeczeństwa w procesie rewitalizacji.
 • Problematyki gospodarki w obiegu zamkniętym.
 • Innowacyjnych technologii w mieście.
 • Otoczenia prawnego procesów rewitalizacji.
 • Ekologii i ochrony środowiska.
 • Znaczenia i roli planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego w procesie rewitalizacji oraz umiejętności w zakresie:
  • Identyfikacji problemów ekologicznej infrastruktury w obszarach rewitalizowanych
  • Transformacji przemysłu i gospodarki odpadami
  • Aktualnych procesów wdrażania gospodarki w obiegu zamkniętym
  • Znaczenia partycypacji społeczeństwa i udziału samorządu lokalnego w procesie rewitalizacji

 


Lokalizacja Podyplomowych Studiów Rewitalizacji

Instytut Projektowania Miast i Regionów – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej;
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

 

Kierownik Podyplomowych Studiów Rewitalizacji

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz - Bilska
Koordynator Podyplomowych Studiów Rewitalizacji
dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz - Gaber


Czas trwania studiów: 2 semestry, 172 godziny.
Zajęcia odbywają się w piątki po południu i w soboty.( postaramy się aby były zblokowane)


Rozpoczęcie zajęć: w zależności od naboru przewidywany termin marzec/kwiecień 2018


Limit miejsc: min. 15 słuchaczy


Termin nadsyłania zgloszeń: nabór trwa

 

Warunki uczestnictwa:

 • ukończenie studiów w szkole wyższej,
 • wniesienie opłaty przed rozpoczęciem zajęć r.( co najmniej pierwsza rata – 50% kwoty 

 

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia (PDF) (DOC);
 • odpis dyplomu ukończenia studiów;
 • 2 zdjęcia.

 


Dokumenty można składać osobiście w siedzibie w siedzibie, pocztą lub na adres e-mail.
KOSZT UCZESTNICTWA: 3400 zł - płatne w całości lub w dwóch ratach. 
Nr konta na które trzeba dokonać wpłaty zostanie wysłany każdemu uczestnikowi po otrzymaniu przez koordynatora karty zgłoszenia.


KONTAKT:

Koordynator Studiów, Instytut Projektowania Miast i Regionów, A-5 (p. 105), tel. 12 628 20 50, tel. kom. 605 720 451 w godz. 10.00-14.00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.