Zasady przenoszenia się studentów innych uczelni na Politechnikę Krakowską regulują przepisy § 4 Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej oraz przepisy szczegółowe do regulaminu opracowane na poszczególnych wydziałach uczelni.


Student może przenieść się z innej uczelni na PK, z wydziału na wydział w ramach PK, z jednego kierunku na drugi lub z jednej specjalności na drugą w ramach tego samego kierunku, za zgodą dziekana wydziału przyjmującego, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów uczelni bądź wydziału, który opuszcza, co zostało potwierdzone przez władze opuszczanej uczelni lub wydziału. O przeniesienie może starać się student, który zaliczył co najmniej pierwszy semestr studiów, chyba że przepisy szczegółowe do regulaminu studiów obowiązujące na danym wydziale wymagają zaliczenia większej liczby semestrów niż semestr pierwszy.


Student, za zgodą dziekana, może zmienić formę studiów ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne lub odwrotnie. Dziekan ustala szczegółowe zasady zmiany formy studiów.


Przeniesienie i uznanie punktów ECTS zaliczonych przez studenta odbywa się zgodnie z przepisami określonymi w § 14 regulaminu. Studenci przenoszący się muszą uzupełnić różnice programowe, zdefiniowane w § 20 regulaminu. Okres uzupełniania różnic programowych nie powinien przekroczyć jednego roku. Wykaz różnic programowych oraz termin ich uzupełnienia ustala dziekan.


Student ubiegający się o zmianę uczelni, wydziału, kierunku, specjalności lub formy studiów powinien złożyć w dziekanacie wydziału PK, na który zamierza się przenieść, umotywowany wniosek wraz z indeksem lub wydaną przez administrację uczelni bądź wydziału, który opuszcza, dokumentacją przedstawiającą przebieg studiów oraz uzyskane efekty uczenia się, nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru. Dziekan zobowiązany jest wpisać studenta na listę studentów albo podjąć decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia studenta na studia w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.


Przy przeniesieniu na wydział, na którym kryterium rekrutacji lub jednym z kryteriów rekrutacji jest zaliczenie sprawdzianu kierunkowego, wymagane jest zaliczenie przez studenta tego sprawdzianu.


Szczegółowe informacje dotyczące warunków przenoszenia się na poszczególne wydziały PK można uzyskać w dziekanatach wydziałów. Dane teleadresowe dziekanatów znajdują się na stronie http://www.pk.edu.pl.