Zasady przenoszenia się studentów innych uczelni na Politechnikę Krakowską regulują przepisy §11 Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej oraz przepisy szczegółowe do regulaminu opracowane na poszczególnych wydziałach uczelni.


Student innej uczelni może przenieść się na Politechnikę Krakowską za zgodą dziekana wydziału przyjmującego wyrażoną w formie decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów uczelni, którą opuszcza, co zostało potwierdzone przez dziekana opuszczanej uczelni. O przeniesienie może starać się student, który zaliczył co najmniej pierwszy semestr studiów.


Przeniesienie i uznanie zajęć zaliczonych przez studenta odbywa się na zasadach określonych w §12 regulaminu. W przypadku wyznaczenia różnic programowych, student przenoszący się na Politechnikę Krakowską musi je uzupełnić w terminie wskazanym przez dziekana.


Student ubiegający się o przeniesienie na Politechnikę Krakowską powinien złożyć w dziekanacie wydziału PK, na który zamierza się przenieść, umotywowany wniosek wraz z indeksem lub wydaną przez administrację uczelni, którą opuszcza, dokumentacją przedstawiającą przebieg studiów oraz uzyskane efekty kształcenia, nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

 

Przy przeniesieniu na wydział, na którym wymagany jest sprawdzian z uzdolnień kierunkowych, wymagane jest dodatkowo zaliczenie przez studenta tego sprawdzianu.


Dziekan zobowiązany jest podjąć decyzję w sprawie przyjęcia studenta w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.


Szczegółowe informacje dotyczące warunków przenoszenia się na poszczególne wydziały PK można uzyskać w dziekanatach wydziałów. Dane teleadresowe dziekanatów znajdują się na stronie http://www.pk.edu.pl.