Zasady przenoszenia się studentów innych uczelni na Politechnikę Krakowską regulują przepisy § 4 „Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” https://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=4292 oraz przepisy szczegółowe do regulaminu dotyczące poszczególnych kierunków studiów.

 

Student, za zgodą dziekana wydziału przyjmującego, może przenieść się z innej uczelni na PK, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów uczelni, którą opuszcza, co zostało potwierdzone przez władze opuszczanej uczelni.


O przeniesienie na PK może ubiegać się student, który zaliczył co najmniej pierwszy semestr studiów

 

Student, za zgodą dziekana, może zmienić kierunek, specjalność, formę studiów lub język prowadzenia studiów. Dziekan określa zasady zmiany kierunku, specjalności, formy studiów oraz języka prowadzenia studiów, przy czym warunkami koniecznymi zmiany kierunku są: zaliczenie przez studenta co najmniej pierwszego semestru studiów na opuszczanym kierunku oraz potwierdzenie przez dziekana wydziału, na którym prowadzony jest opuszczany kierunek, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów PK dotyczące opuszczanego kierunku.

 

Przeniesienie i uznanie punktów ECTS zaliczonych przez studenta odbywa się zgodnie z przepisami określonymi w § 14 regulaminu.

 

Studenci przenoszący się na PK oraz studenci zmieniający kierunek, specjalność, formę studiów lub język prowadzenia studiów muszą uzupełnić różnice programowe, zdefiniowane w § 20 regulaminu. Wykaz różnic programowych oraz termin ich uzupełnienia ustala dziekan.

 

Student ubiegający się o przeniesienie na PK powinien złożyć w dziekanacie wydziału PK prowadzącego dany kierunek studiów umotywowany wniosek wraz z niezbędną dokumentacją przedstawiającą przebieg studiów oraz uzyskane efekty uczenia się, nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru. Dziekan zobowiązany jest wpisać studenta na listę studentów albo podjąć decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia studenta na studia w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

 

Przy zmianie kierunku lub przeniesieniu na kierunek, na którym kryterium rekrutacji lub jednym z kryteriów rekrutacji jest zdanie egzaminu wstępnego lub udokumentowanie posiadania wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych niezbędnych do studiowania na tym kierunku, wymagane jest zdanie przez studenta tego egzaminu lub udokumentowanie posiadania wymaganej wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przenoszenia się na poszczególne kierunki studiów prowadzone na PK można uzyskać w dziekanatach wydziałów PK. Dane teleadresowe dziekanatów znajdują się na stronach poszczególnych wydziałów dostępnych w serwisie internetowym uczelni http://www.pk.edu.pl.