Erasmus +

Program „Erasmus +” wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił program „Uczenie się przez całe życie”, z którego w zakresie mobilności Politechnika Krakowska korzystała wspierając wyjazdy studentów i pracowników. Program wspiera mobilność edukacyjną (wymiany studenckie), współpracę na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz wspiera reformy w zakresie edukacji.

 

Program MOSTECH

MOSTECH to program mobilności studentów i doktorantów polskich uczelni technicznych. Ideą porozumienia zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest zapewnienie mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów i doktorantów.

 

Umowy bilateralne

Politechnika Krakowska współpracuje z uczelniami partnerskimi z całego świata, zawierając z nimi niemal 100 umów bilateralnych. Dzięki temu corocznie około 250 naszych studentów ma możliwość wyjazdu do wybranego kraju, zaś około 200 studentów z zagranicy ma okazję studiować na Politechnice Krakowskiej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej PK.