Studia podyplomowe tworzone są na PK w celu kształcenia nowych, niezbędnych na rynku pracy umiejętności osób z wyższym wykształceniem, w systemie uczenia się przez całe życie.

 

Studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej prowadzą do uzyskania kwalifikacji podyplomowych, czyli do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się na studiach podyplomowych, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

 

Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, które zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z definicją podaną w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.), zalicza się do kwalifikacji cząstkowych nadawanych w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Do kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych przypisany jest odpowiedni poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Studia podyplomowe prowadzone są na Politechnice Krakowskiej przez wydział albo jednostkę pozawydziałową (tj.: Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK, Kolegium Nauk Społecznych PK, Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK). Studia podyplomowe prowadzone są na większości wydziałów naszej Uczelni. Jednostki organizacyjne mogą prowadzić studia podyplomowe przy udziale innej jednostki organizacyjnej PK, innej uczelni, instytucji lub organizacji, w tym również zagranicznej.

 

Studia podyplomowe są odpłatne. Studia podyplomowe lub uczestnicy studiów podyplomowych mogą być finansowani lub dofinansowani przez instytucje zewnętrzne, w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W takim przypadku wysokość opłat za studia podyplomowe ustala się z uwzględnianiem zasad finansowania lub dofinansowania tych studiów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych prowadzonych przez PK

 

 

Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe: 


Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6, uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.


Osoby niebędące obywatelami polskimi posiadające zagraniczne dyplomy uznane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce za równoważne lub równorzędne polskim dyplomom potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6, mogą podejmować studia podyplomowe.

 

 

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  1. kartę zgłoszenia na studia podyplomowe;
  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe (w przypadku dyplomu wydanego w języku obcym dodatkowo wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski);
  3. inne dokumenty określone w zasadach rekrutacji.


Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronach internetowych jednostek organizacyjnych prowadzących studia podyplomowe lub u osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjną studiów.

Kwalifikacji kandydatów na studia podyplomowe dokonuje kierownik studiów podyplomowych, zgodnie z zasadami rekrutacji. Kierownik studiów podyplomowych zawiadamia kandydata w formie pisemnej lub drogą elektroniczną o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 


Przystąpienie do studiów podyplomowych uwarunkowane jest:

 

  1. zawarciem umowy w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych;
  2. wniesieniem opłaty zgodnie z terminem i zasadami wnoszenia opłat za studia podyplomowe, wskazanymi w umowie w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych.


Uruchomienie danej edycji studiów zależne jest od zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów, złożone dokumenty są zwracane kandydatowi.

Szczegółowych informacji na temat studiów podyplomowych udziela właściwa jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Przepisy prawa wewnętrznego 

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

DOKUMENTOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ŚWIADECTWO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Informacja dla absolwentów studiów podyplomowych: 

 

Ukończenie studiów podyplomowych


Po ukończeniu studiów podyplomowych uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, którego wzór jest określony w zarządzeniu Rektora PK.

 

Ocena wpisywana na świadectwo studiów podyplomowych
wyznaczana jest na podstawie poniższej tabeli: 

Ostateczny wynik studiów Ocena wpisywana na świadectwo
4,60 – 5,00 bardzo dobry (5,0)
4,26 – 4,59 ponad dobry (4,5)
3,76 – 4,25 dobry (4,0)
3,26 – 3,75 dość dobry (3,5)
3,00 – 3,25 dostateczny (3,0)

 

The grade entered onto the certificate of a postgraduate study programme completion
is awarded pursuant to the table below:

The study programme final result Grade entered onto the certificate
4.60 – 5.00 very good (5.0)
4.26 – 4.59 good plus (4.5)
3.76 – 4.25 good (4.0)
3.26 – 3,75 satsfactory plus (3.5)
3.00 – 3.25 satisfactory (3.0)

 

Możliwość otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub jego duplikatu za pośrednictwem Poczty Polskiej:

 

Politechnika Krakowska wprowadza możliwość otrzymania przez absolwentów studiów podyplomowych za pośrednictwem Poczty Polskiej świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub jego duplikatu.

 

Przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się na wniosek absolwenta studiów podyplomowych:

  1. wniosek o przesłanie dokumentów na terenie Polski;
  2. wniosek o przesłanie dokumentów za granicę.

 

Dokumenty przesyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru albo przesyłką poleconą, w przypadku przesyłki do następujących krajów:
Brazylii, Danii, Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii.

 

Absolwent studiów podyplomowych ponosi koszt opłaty za przesyłkę.

 

Dokumenty do pobrania:

1. wniosek o przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski lub duplikatu świadectwa

 

2. wniosek o przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej za granicę świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski lub duplikatu świadectwa

 

3. potwierdzenie odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski lub duplikatu świadectwa