Studia podyplomowe tworzone są na PK w celu kształcenia nowych, niezbędnych na rynku pracy umiejętności osób z wyższym wykształceniem, w systemie uczenia się przez całe życie.

 

Studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej prowadzą do uzyskania kwalifikacji podyplomowych, czyli do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się na studiach podyplomowych, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

 

Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, które zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z definicją podaną w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.), zalicza się do kwalifikacji cząstkowych nadawanych w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Do kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych przypisany jest odpowiedni poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Studia podyplomowe prowadzone są na Politechnice Krakowskiej przez wydział albo jednostkę pozawydziałową (tj.: Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK, Kolegium Nauk Społecznych PK, Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK). Studia podyplomowe prowadzone są na większości wydziałów naszej Uczelni. Jednostki organizacyjne mogą prowadzić studia podyplomowe przy udziale innej jednostki organizacyjnej PK, innej uczelni, instytucji lub organizacji, w tym również zagranicznej.

 

Studia podyplomowe są odpłatne. Studia podyplomowe lub uczestnicy studiów podyplomowych mogą być finansowani lub dofinansowani przez instytucje zewnętrzne, w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W takim przypadku wysokość opłat za studia podyplomowe ustala się z uwzględnianiem zasad finansowania lub dofinansowania tych studiów.

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Przepisy prawa wewnętrznego 

 

 
Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe:

 


Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6, uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.


Osoby niebędące obywatelami polskimi posiadające zagraniczne dyplomy uznane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce za równoważne lub równorzędne polskim dyplomom potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6, mogą podejmować studia podyplomowe.

 

 

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  1. kartę zgłoszenia na studia podyplomowe;
  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe (w przypadku dyplomu wydanego w języku obcym dodatkowo wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski);
  3. inne dokumenty określone w zasadach rekrutacji.


Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronach internetowych jednostek organizacyjnych prowadzących studia podyplomowe lub u osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjną studiów.

Kwalifikacji kandydatów na studia podyplomowe dokonuje kierownik studiów podyplomowych, zgodnie z zasadami rekrutacji. Kierownik studiów podyplomowych zawiadamia kandydata w formie pisemnej lub drogą elektroniczną o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 


Przystąpienie do studiów podyplomowych uwarunkowane jest:

 

  1. zawarciem umowy w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych;
  2. wniesieniem opłaty zgodnie z terminem i zasadami wnoszenia opłat za studia podyplomowe, wskazanymi w umowie w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych.


Uruchomienie danej edycji studiów zależne jest od zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów, złożone dokumenty są zwracane kandydatowi.

Szczegółowych informacji na temat studiów podyplomowych udziela właściwa jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe.