Studia podyplomowe tworzone są na PK w celu kształcenia nowych, niezbędnych na rynku pracy umiejętności osób z wyższym wykształceniem, w systemie uczenia się przez całe życie. Studia prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).


Studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej prowadzą do uzyskania kwalifikacji podyplomowych, czyli do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych, potwierdzonych świadectwem studiów podyplomowych.


Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, które zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z definicją podaną w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zalicza się do kwalifikacji cząstkowych nadawanych w systemie szkolnictwa wyższego. Do kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych przypisany jest odpowiedni poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.


Studia podyplomowe prowadzone są na Politechnice Krakowskiej przez wydział albo pozawydziałową jednostkę organizacyjną (tj.: Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK, Centrum Pedagogiki i Psychologii PK, Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK). Studia podyplomowe prowadzone są na większości wydziałów naszej Uczelni. Jednostki organizacyjne mogą prowadzić studia podyplomowe przy udziale innej jednostki organizacyjnej PK, innej uczelni, instytucji lub organizacji, w tym również zagranicznej.

 

Studia podyplomowe są odpłatne. Studia podyplomowe lub słuchacze studiów podyplomowych mogą być finansowani lub dofinansowani przez instytucje zewnętrzne, w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W takim przypadku wysokość opłat za studia podyplomowe ustala się z uwzględnianiem zasad finansowania lub dofinansowania tych studiów.

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Przepisy prawa wewnętrznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe:


Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.

 

Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 


Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 

  1. kartę zgłoszenia na studia podyplomowe;
  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;
  3. kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;
  4. jedną fotografię, wykonaną zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  5. inne dokumenty określone w zasadach rekrutacji.

 


Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronach internetowych jednostek organizacyjnych prowadzących studia podyplomowe lub u osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjną studiów.
Kwalifikacji kandydatów na studia podyplomowe dokonuje kierownik studiów podyplomowych, zgodnie z zasadami rekrutacji. Kierownik studiów zawiadamia kandydata w formie pisemnej lub drogą elektroniczną o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 


Przystąpienie do studiów podyplomowych uwarunkowane jest:

 

  1. zawarciem umowy w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych;
  2. wniesieniem opłaty zgodnie z terminem i zasadami wnoszenia opłat za studia podyplomowe, wskazanymi w umowie w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych.


Uruchomienie danej edycji studiów zależne jest od zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów, złożone dokumenty są zwracane kandydatowi.


Szczegółowych informacji na temat studiów podyplomowych udziela właściwa jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe.