Prace naukowo-badawcze i rozwojowe są realizowane w Politechnice Krakowskiej w ramach priorytetowych kierunków badań naukowych objętych Krajowym Programem Ramowym, służących jednocześnie kształtowaniu i pogłębianiu specjalności naukowych uczelni. Są one realizowane w ramach strategicznych obszarów badawczych:

I. Kształtowanie przestrzeni i ochrona dziedzictwa kultury
II. Materiały i nanotechnologie
III. Systemy, urządzenia i procesy przemysłowe
IV. Energia i środowisko
V. Informatyka stosowana i bioinżynieria
VI. Konstrukcje inżynierskie i infrastruktura

Politechnika Krakowska dysponuje wysoko kwalifikowaną kadrą pracowników oraz nowocześnie wyposażonymi laboratoriami badawczymi. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej działalności badawczej, posiadanej aparatury oraz oferty usługowo-badawczej znajdują się na stronach jednostek:

Dążąc do interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych jednostki organizacyjne chętnie podejmują współpracę z przedsiębiorcami w celu wspólnej realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych oraz funduszy strukturalnych. Jednostki administracji centralnej podległe Prorektorowi ds. Nauki udzielają konsultacji i pomocy jednostkom organizacyjnym uczelni przy pozyskiwaniu środków na finansowanie i realizację projektów oraz usługowych prac badawczych wykonywanych w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi: 

  • Dział Badań Naukowych w zakresie projektów badawczych krajowych oraz usługowych prac badawczych zleconych przez podmioty zewnętrzne (ekspertyzy, prace B+R)
  • Centrum Transferu Technologii w zakresie programów ramowych finansowanych przez Komisję Europejską (w ramach punktu RPK Programu Horyzont 2020), w zakresie europejskich funduszy strukturalnych oraz projektów badawczych międzynarodowych (w ramach pracy Zespołu Funduszy Strukturalnych CTT PK), a także w zakresie komercjalizacji wyników badań (w ramach zespołu ds komercjalizacji).