Politechnika Krakowska dysponuje wysoko kwalifikowaną kadrą pracowników oraz nowocześnie wyposażonymi laboratoriami badawczymi. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej działalności badawczej, posiadanej aparatury oraz oferty usługowo-badawczej znajdują się na stronach jednostek:

oraz na stronie Oferty usług badawczych PK

 

Dążąc do interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych jednostki organizacyjne chętnie podejmują współpracę z przedsiębiorcami w celu wspólnej realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych oraz funduszy strukturalnych. Jednostki administracji centralnej podległe Prorektorowi ds. nauki udzielają konsultacji i pomocy jednostkom organizacyjnym uczelni przy pozyskiwaniu środków na finansowanie i realizację projektów oraz usługowych prac badawczych wykonywanych w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi: 

  • Dział Badań Naukowych PN-1 w zakresie projektów badawczych krajowych (ogłaszanych przez NCN) oraz usługowych prac badawczych zleconych przez podmioty zewnętrzne (ekspertyzy, prace B+R)
  • Centrum Transferu Technologii PN-4 w zakresie programów ramowych finansowanych przez Komisję Europejską (w ramach punktu RPK Programu Horyzont 2020), w zakresie europejskich funduszy strukturalnych oraz projektów badawczych międzynarodowych (w ramach pracy Zespołu Funduszy Strukturalnych CTT PK), a także w zakresie komercjalizacji wyników badań (w ramach zespołu ds komercjalizacji).
  • Centrum Wsparcia Projektów PN-6 w zakresie funduszy zewnętrznych (z wyłączeniem środków: przeznaczonych na realizację projektów badawczych krajowych finansowanych przez NCN, w ramach programów ramowych UE oraz w ramach programów edukacyjnych, w tym ERASMUS Akcja 1). Centrum realizuje swoje zadania w ramach Zespołu Pozyskiwania Funduszy, Zespołu Realizacji Projektów Strategicznych i Zespołu Projektów Międzynarodowych.