Korzystając z bogatych tradycji uniwersyteckich, takich jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy i umiejętności, rzetelność w ich udostępnianiu i upowszechnianiu, otwartość na nowe idee, poszanowanie godności osobistej i praw obywatelskich człowieka, a także respektowanie swobód akademickich, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki:

  • kształci wysoko kwalifikowane kadry inżynierskie mogące sprostać wyzwaniom gospodarki krajowej i światowej,

  • kształci kadry naukowe, wspomagając rozwój ich pasji badawczej oraz uczestnictwo w krajowej i światowej wymianie naukowej,

  • służy gospodarce i całemu społeczeństwu poprzez rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej.


Realizując swoje cele Politechnika Krakowska działa na rzecz tworzenia krajowej, europejskiej i światowej przestrzeni badawczej i edukacyjnej. Dąży do interdyscyplinarności w badaniach naukowych i kształceniu, łącząc nauki techniczne z matematycznymi, przyrodniczymi, ekonomicznymi, prawnymi i humanistycznymi, z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Rozwija u studentów umiejętności samokształcenia, dając tym samym dobre podstawy do pracy w zawodach obecnych na współczesnym rynku pracy i powstających w wyniku rozwoju cywilizacyjnego.

Społeczność Politechniki Krakowskiej, będąca wspólnotą pracowników, studentów i absolwentów, uważa za szczególną swoją powinność okazywanie szacunku swojej Alma Mater oraz zwalczanie wszelkich przejawów zła i nieprawości. Za nadrzędne dobro uznaje poczucie wspólnoty, przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych przekonań, praw i aspiracji wszystkich członków społeczności uczelnianej. Buduje tym samym dobre imię Uczelni, utrwala akademickie obyczaje i wzorce kulturowe. Realizacja misji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki jest możliwa dzięki:

  • bogatym tradycjom inżynieryjnym i doświadczeniu zdobytemu od momentu powstania pierwszych wydziałów uczelni w 1945 roku,

  • wysoko kwalifikowanej kadrze pracowników, umacniającej pozycję Uczelni i systematycznie rozwijającej jej profil,

  • nowocześnie wyposażonym laboratoriom i salom wykładowym,

  • uczestniczącym w życiu Uczelni kolejnym pokoleniom studentów wszystkich rodzajów i poziomów studiów i kursów, dociekliwych i wytrwałych w poznawaniu oraz zgłębianiu wiedzy i kształtowaniu swoich umiejętności.