Program "Polidoctus", realizowany w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z214/18 (zadanie nr 3), ma na celu zapewnienie warunków interdyscyplinarnego kształcenia w Szkole Doktorskiej PK. Doktoranci Szkoły Doktorskiej PK, będący uczestnikami programu "Polidoctus", uzyskają dodatkowe wsparcie merytoryczne i finansowe przy realizacji pracy doktorskiej w obszarze dwóch dyscyplin, wybranych przez doktoranta spośród dyscyplin Szkoły Doktorskiej PK.

    W szczególności wsparcie interdyscyplinarnego kształcenia doktorantów w ramach programu "Polidoctus" będzie polegać na zapewnieniu:
  • dodatkowego comiesięcznego stypendium (tzw. stypendium motywacyjne);
  • jednorazowego stypendium stażowego, przewidzianego na sfinansowanie stażu zagranicznego trwającego 3 miesiące;
  • finansowania publikacji artykułów w wysoko punktowanych czasopismach z obowiązującej listy ministerialnej;
  • finansowania zakupu materiałów zużywalnych do badań;
  • udziału w szkoleniach dotyczących: wystąpień publicznych, zarządzania projektami, zarządzania zespołem badawczym, ochroną własności intelektualnej.

Regulamin interdyscyplinarnego kształcenia w Szkole Doktorskiej PK w ramach programu "POLIDOCTUS"