1 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Rabka-Zdrój rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior i burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder podpisali porozumienie o współpracy. Jednym z postanowień jest wspólna realizacja projektu „Program ochrony powietrza dla uzdrowiska Rabka-Zdrój”, którego liderem będzie PK
 
RabkaGłównym celem tego przedsięwzięcia jest wypracowanie, w oparciu o rzeczywiste dane, innowacyjnego modelu rozwoju miasta spełniającego warunki proekologiczności oraz proefektywności. Projekt zostanie zrealizowany pod warunkiem otrzymania przez Gminę Rabka-Zdrój dotacji, m.in. z puli środków „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”. Przedstawiciele Gminy i Politechniki Krakowskiej uczestniczyli już w spotkaniu z pełnomocnikiem premiera ds. programu „Czyste Powietrze” Piotrem Woźnym oraz z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Pawłem Ciećko. Kolejne spotkania dotyczące projektu odbędą się na początku września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Do tego czasu Rabka-Zdrój wspólnie z PK opracują wytyczne i wstępny audyt budynków wymagających wymiany źródeł ciepła. Na dalszym etapie eksperci i studenci Politechniki będą zaangażowani w pogłębione audyty energetyczne, tak aby na ich podstawie określić zakres robót termomodernizacyjnych i wymiany źródeł ciepła na terenie gminy.
 
Uczelnia dysponuje dużym potencjałem w zakresie ochrony powietrza i energooszczędności. – Ten potencjał chcemy wykorzystać we współpracy z Gminą Rabka-Zdrój. Mamy wspólnie szansę na wypracowanie standardów ochrony charakteru miejscowości uzdrowiskowych i ich zrównoważonego rozwoju, byłby to pionierski wzór dla innych gmin tego typu w całej Polsce – podkreśla rektor PK prof. Jan Kazior.
 
W ofercie dydaktycznej na rok akademicki 2019/20 znalazł się nowy kierunek studiów – inżynieria czystego powietrza. Studenci uzyskają specjalistyczne wykształcenie przygotowujące do podejmowania w sposób kompleksowy działań na rzecz poprawy jakości powietrza, począwszy od identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń, poprzez rozpoznanie mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu po zaproponowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza.
 
Na Politechnice powstanie też Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej – jeden z najnowocześniejszych w Europie obiektów badawczych. W LAŚ prowadzone będą badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast oraz eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na elementy rozwiązań inżynierskich. Wśród najważniejszych realizowanych tematów badawczych, oprócz tych związanych z oddziaływaniem wiatru w miastach, transportem zanieczyszczeń i sposobami dynamicznego wpływania na redukcję smogu, będą także problemy inżynierii wiatrowej, energetyki wiatrowej, wpływów środowiskowych na budowle i ludzi, aerodynamiki i dynamiki budynków, w tym badania obiektów budowlanych i konstrukcyjnych, narażonych na oddziaływanie wiatru i obciążenia śniegiem. Projekt budowy laboratorium jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 
Na PK działa również Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, gdzie wykonywane są profesjonalne badania i analizy związane z budownictwem energooszczędnym oraz oceną energetyczną budynków. MCBE propaguje ideę budownictwa niemal zeroenergetycznego, poprzez aktywne działanie i stymulowanie odpowiedniego tempa przemian budownictwa w kraju. Centrum wspólnie z ekspertami Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Narodowej Agencji Poszanowania Energii i Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk opracowało pierwszy w Polsce dokument potwierdzający spełnienie warunków wymaganych przy projektowaniu i wykonaniu budynków energooszczędnych, zgodnych z kryteriami niemal zerowego zapotrzebowania na energię. 
 
Na mocy zawartego 1 sierpnia porozumienia, Politechnika Krakowska i Rabka-Zdrój będą prowadzić wspólne działania w obszarach: zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków i zasobów naturalnych, budownictwa, infrastruktury komunalnej, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz transportu. – Liczymy na wszechstronne wsparcie ze strony ekspertów i studentów Politechniki, dzięki którym Rabka-Zdrój zachowa i rozwinie atuty uzdrowiska, przyjaznego dla mieszkańców i gości – mówi burmistrz Rabki Leszek Świder. Współpraca będzie realizowana m.in. przez wdrażanie do tematyki prac naukowo-badawczych realizowanych na PK aktualnych i perspektywicznych potrzeb dotyczących Gminy Rabka-Zdrój, organizowanie wspólnych przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, organizowanie i zapewnienie opieki nad praktykami i stażami studenckimi. 
 
(bk)
 
Na zdjęciu, od lewej: burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder i rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior / fot. Małgorzata Syrda-Śliwa