promocje doktorskie, 29 listopada 2019

 

DOKTORZY HABILITOWANI

 

Wydział Architektury

 1. Dr hab. inż. arch. Jacek Czechowicz
  Osiągnięcie naukowe: Rozbudowa świątyni. Nowa przestrzeń sakralna na kanwie dawnego układy wybranych kościołów Małopolski

 2. Dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalarczyk
  Osiągnięcie naukowe: Wpływ XX-wiecznej architektury sakralnej Kielc na otoczenie i przemianę struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta

 3. Dr hab. inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz
  Osiągnięcie naukowe: Sacrum in Civitas. Wybrane zagadnienia

 4. Dr hab. inż. arch. Marta Skiba
  Osiągnięcie naukowe: Społeczna percepcja krajobrazu kulturowego. Rozwój metod oceny

 5. Dr hab. inż. arch. Jolanta Sroczyńska
  Osiągnięcie naukowe: Prezentacja interpretacyjna zabytków architektury w ochronie dziedzictwa kulturowego

 6. Dr hab. Grażyna Stojak
  Osiągnięcie naukowe: Podziemia bazyliki archikatedralnej w Przemyślu i ich rewitalizacja w latach 2009-2015

 

Wydział Inżynierii Lądowej

 1. Dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska
  Osiągnięcie naukowe: monografia pt. „Kompozyty cementowe z dodatkiem pyłu bazaltowego”
 2. Dr hab. inż. Tomasz Tracz
  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji powiązanych tematycznie nt. „Wpływ czynników materiałowych na przepuszczalność tworzyw cementowych dla mediów gazowych”

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 1. Dr hab. inż Joanna Guziałowska-Tic
  Osiągnięcie naukowe: Ocena wpływu proekologicznych produktów na środowisko przy wykorzystaniu badań eksperymentalnych oraz ilościowej zależności pomiędzy strukturą chemiczną i aktywnością biologiczną (QSAR)
 2. Dr hab. inż. Katarzyna Pietrucha-Urbanik
  Osiągnięcie naukowe: Analiza i ocena ryzyka awarii sieci wodociągowej
 3. Dr hab. Marcin Stobiński
  Osiągnięcie naukowe: Rozkład antropogenicznego 137Cs oraz naturalnych izotopów promieniotwórczych w glebach obszarów chronionych jako narzędzie do opracowania skutecznych metod przeciwdziałania rozprzestrzenianiu skażeń w środowisku

 

Wydział Mechaniczny

 1. Dr hab. inż. Sławomir Kowalski
  Osiągnięcie naukowe: Wpływ powłok PVD na rozwój zużycia frettingowego w połączeniach wtłaczanych
 2. Dr hab. inż. Tomasz Sobota
  Osiągnięcie naukowe: Monitorowanie cieplno-przepływowe i wytrzymałościowe kotłów energetycznych
 3. Dr hab. inż. Dorota Stadnicka
  Osiągnięcie naukowe: Poprawa funkcjonowanie przedsiębiorstw poprzez ciągłe doskonalenie systemów i procesów

 

 

DOKTORZY

 

Wydział Architektury

 1. Dr inż. arch. Mateusz Gierszon
  Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
  Tytuł dysertacji: „Metoda Segala, idea, praktyka i możliwości zastosowania w polskich warunkach”
 2. Dr inż. arch. Marek Gransicki
  Promotor: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof. PK
  Tytuł dysertacji: „Chałupa przejazdowa z Jaślisk jako przykład modelu drewnianego domu przyrynkowego w małym mieście na Podkarpaciu”
 3. Dr inż. arch. Filip Suchoń
  Promotor: dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich, prof. PK
  Tytuł dysertacji: „Rola zapomnianej struktury pofortyfikacyjnej w kształtowaniu przestrzennego rozwoju miasta”
 4. Dr inż. arch. Paweł Wojdylak
  Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak
  Tytuł dysertacji: „Architektura ulicy a strategia rewitalizacji śródmieścia. Urbanistyczne aspekty rewitalizacji ulic w wybranych śródmieściach miast polskich metropolii” 

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 1. Dr inż. Konrad Hawron
  Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Siwczyński
  Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK
  Tytuł dysertacji: „Zastosowanie pojęcia czasowo-zależnej mocy czynnej do zagadnień optymalizacji teorii mocy”

 

Wydział Inżynierii Lądowej

 1. Dr inż. Marcin Tekieli
  Promotor: dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK
  Tytuł dysertacji: „A Vision-Based Measurement System for the Analysis of Structural Element Deformation Fields (Wizyjny system pomiarowy do analizy pól deformacji elementów konstrukcyjnych)”

 2. Dr inż. Piotr Woźniczka
  Promotor: dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK
  Tytuł dysertacji: „Strategie bezpieczeństwa pożarowego wybranych szkieletów stalowych hal wielkogabarytowych”

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 1. Dr inż. Justyna Górka
  Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK
  Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Kryłów
  Tytuł dysertacji: „Wpływ zastosowania osadów z uzdatniania wody na proces stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych”
 2. Dr inż. Maciej Knapik
  Promotor: dr hab. inż. Marian Hopkowicz
  Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK
  Tytuł dysertacji: „Analiza zakresu termomodernizacji oraz wykorzystania energii odnawialnych dla budynku mieszkalnego w celu przekształcenia do w obiekt nisko-energochłonny”
 3. Dr inż. Anna Młyńska
  Promotor: dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK
  Tytuł dysertacji: „Badania wpływu renowacji przewodów wodociągowych metodą cementowania na jakość transportowanej wody”


Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 1. Dr inż. Iwona Kamińska-Borek
  Promotor: dr hab. inż. Roman Popielarz, prof. PK
  Promotor pomocniczy: dr inż. Joanna Ortyl
  Tytuł dysertacji: „Badania procesu fotopolimeryzacji wolnorodnikowej monomerów akrylowych przy zastosowaniu fluorescencyjnych sond molekularnych”

 

Wydział Mechaniczny

 1. Dr inż. Elżbieta Augustyn
  Promotor: dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK
  Promotor pomocniczy: dr inż. Daniel Ziemiański
  Tytuł dysertacji: „Redukcja drgań skrętnych belek przy zastosowaniu elementów piezoelektrycznych”
 2. Dr inż. Marcin Malec
  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK
  Tytuł dysertacji: „Wpływ parametrów konstrukcyjnych na trajektorię ruchu podwodnego robota mobilnego z napędem falowym”
 3. Dr inż. Edyta Osuch-Słomka
  Promotor: dr hab. inż. Remigiusz Michalczewski, prof. ITeE-PIB
  Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK
  Tytuł dysertacji: „Metoda doboru parametrów badania odporności na zużycie ścierne twardych powłok przeciwzużyciowych”
 4. Dr inż. Maciej Ryś
  Promotor: dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK
  Tytuł dysertacji: „Modelling of damage evolution in multiphase engineering materials”
 5. Dr inż. Sabina Żmudka
  Promotor: dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK
  Tytuł dysertacji: „Wpływ dodatku tufu na własności kompozytów polimerowych”

 

 

 Na zdjęciu, uczestnicy promocji doktorów i doktorów habilitowanych, Sala Senacka PK, 29 listopada 2019 r. / fot Jan Zych