Prof. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk i prof. Elżbieta Radziszewska-Zielina z Politechniki Krakowskiej zostały powołane w skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nominacje wręczył 5 grudnia br. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
 
Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, której celem jest dbałość o spełnianie standardów jakościowych w polskim systemie szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej. PKA wspiera uczelnie publiczne i niepubliczne w procesie doskonalenia jakości kształcenia i budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni. 
 
W skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej VI kadencji weszło 86 osób. Jej członkowie zostali powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców. Członkowie Komisji reprezentują wszystkie obszary kształcenia, które działają na polskich uczelniach. Sprawami konkretnych dyscyplin zajmują się zespoły złożone ze specjalistów z wybranych dziedzin. Nowa kadencja PKA rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. i potrwa cztery lata. 
 
5 grudnia br. powołania do PKA odebrały dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK i dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK. 
 
JMK1Dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK pracuje w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pełni funkcję prodziekana WA i dyrektora Instytutu. Prof. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk jest absolwentką Wydziału Architektury PK. Pracę doktorską pt. „Kształtowanie osiedli mieszkaniowych o charakterze ekologicznym” wykonała pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Serugi. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych otrzymała w 2013 r. Podstawą przewodu habilitacyjnego była monografia „Koordynacja środowiskowa w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych”. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z założeniami Green Architecture, stanowiącymi składowe idei rozwoju zrównoważonego. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji w formie książkowej, monografii i publikacji w wydawnictwach naukowych oraz wielu referatów na konferencje, sesje i seminaria. Brała i bierze udział w realizacji grantów i międzynarodowych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, a także prac badawczych Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Autorka kilkudziesięciu projektów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i aranżacji wnętrz mieszkalnych i biurowych.
 
prof RadziszewskaDr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK jest zatrudniona w Katedrze Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Ukończyła budownictwo na WIL PK (specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie), a także socjologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność: socjologia i badania rynku). W 2001 r. obroniła na PK pracę doktorską pt. „Techniczne i technologiczne parametry budowlanych inwestycji termomodernizacyjnych i ich ocena przez rynek”. Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymała w 2012 r. – rozprawa habilitacyjna „Badania relacji partnerskich przedsiębiorstw budowlanych”. Jej zainteresowania zawodowe związane są z organizacją i zarządzaniem w budownictwie. Brała udział jako wykonawca w grantach przyjętych do realizacji na podstawie konkursu MNiSW, m.in. w polsko-słowackim projekcie „Modern tendencies in the development of organization and management methods in construction project engineering”. Kierowała zespołem badawczym w ramach międzynarodowego dwuletniego polsko-czeskiego projektu przyjętego do finansowania przez MNiSW: „Whole life costs modelling for building”, a także kierowała dwoma międzynarodowymi grantami dydaktycznymi. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Naukową Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk za monografię i cykl prac powiązanych. Prof. Elżbieta Radziszewska-Zielina ma w swoim dorobku naukowym 150 prac, w tym monografię „Studies of the Partner Relations of Construction Companies” i podręcznik „Metody badań marketingowych w budownictwie”. Na zlecenie przemysłu budowlanego oraz instytutów badawczych realizowała badania i wykonywała analizy rynku budowlanego.
 
(bk)
 Na zdjęciach, 1) prof. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk; 2) prof. Elżbieta Radziszewska-Zielina / fot. Jan Zych