Kursy, szkolenia, szkoły letnie tworzone na PK stanowią formę kształcenia prowadzącą do nabywania nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie.

 

Kurs jest formą kształcenia, którego celem jest w szczególności uzupełnienie i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych bądź podniesienie kwalifikacji zawodowych lub naukowych. Program kursu powinien przewidywać co najmniej 30 godzin zajęć dydaktycznych.

 

Szkolenie jest formą kształcenia, którego celem jest w szczególności uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat lub doskonalenie umiejętności praktycznych w określonym zakresie. Program szkolenia może przewidywać mniej niż 30 godzin zajęć dydaktycznych.

 

Szkoła letnia jest formą kształcenia prowadzoną w trakcie przerwy semestralnej, umożliwiającą przyśpieszenie osiągania kolejnych poziomów kształcenia lub poszerzenie zakresu wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych uczestnika zgodnie z jego zainteresowaniami. Program szkoły letniej powinien przewidywać co najmniej 15 godzin zajęć dydaktycznych i być realizowany w okresie nie krótszym niż 3 dni.

 

Kursy, szkolenia, szkoły letnie prowadzone są na PK przez wydział lub jednostkę pozawydziałową.

 

Kursy, szkolenia, szkoły letnie co do zasady są odpłatne, mogą być finansowane lub dofinansowane przez instytucje zewnętrzne, w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W takim przypadku wysokość opłat za kursy, szkolenia, szkoły letnie ustala się z uwzględnianiem zasad finansowania lub dofinansowania tych form kształcenia. 

 

 PODSTAWA PRAWNA


Przepisy prawa wewnętrznego

 

 

Informacja dla kandydatów na kursy, szkolenia, szkoły letnie:

 

O przyjęciu na kurs, szkolenie, szkołę letnią decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że zasady rekrutacji określają inne kryteria naboru. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać inne formy kształcenia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Kandydaci składają następujące dokumenty:  

  1. kartę zgłoszenia dla kursu, szkolenia, szkoły letniej, której wzór jest określony w zarządzeniu Rektora PK; 
  2. inne dokumenty określone w zasadach rekrutacji.

 

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronach internetowych jednostek organizacyjnych prowadzących kursy, szkolenia, szkoły letnie lub u osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjną tych form kształcenia.

 

Kwalifikacji kandydatów na kurs, szkolenie, szkołę letnią dokonuje kierownik tej formy kształcenia, zgodnie z zasadami rekrutacji. Kierownik kursu, szkolenia, szkoły letniej zawiadamia kandydata w formie pisemnej lub drogą elektroniczną o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Przystąpienie do kursu, szkolenia, szkoły letniej uwarunkowane jest: 

  1. zawarciem umowy w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie w ramach kursu, szkolenia, szkoły letniej, której wzór jest określony w zarządzeniu Rektora PK; 
  2. wniesieniem opłaty zgodnie z terminem i zasadami wnoszenia opłat za kształcenie w ramach kursu, szkolenia, szkoły letniej, wskazanymi w umowie w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie w ramach kursu, szkolenia, szkoły letniej.

 

Uruchomienie danej edycji kursu, szkolenia, szkoły letniej zależne jest od zgłoszenia się określonej liczby osób.

 

Szczegółowych informacji na temat kursu, szkolenia, szkoły letniej udziela właściwa jednostka organizacyjna prowadząca tę formę kształcenia.