NOWOŚĆ: Procedura składania wniosku do MEiN (w systemie OSF).

 

W dn. 27 kwietnia 2021 r. został ogłoszony KOMUNIKAT MEiN (z dnia 16 kwietnia 2021r.) o naborze wniosków w ramach V edycji programu "Doktorat wdrożeniowy" oraz został podany SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM WNIOSKU. Niestety nastąpiły dość istotne zmiany, z których najważniejszą jest, że wnioski te stanowią odrębne projekty badawcze, a nie jak to było w IV edycji, były częścią jednego wspólnego wniosku składanego przez wnioskodawcę (w naszym przypadku Uczelnia).

 

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z treścią zamieszczanych komunikatów na stronie MEiN oraz SD PK.

 

Prosimy promotorów o przygotowanie danych, wg załączonych komunikatów, a następnie, począwszy od 5 do 31 maja br., zalogowanie się do systemu OSF i składanie wniosków.

W przypadku informacji zamieszczanych w pkt. F ppkt. 1 i 2, proszę zwrócić się do SD PK, po 10 maja 2021 r.

Informację o składanym wniosku (projekcie) proszę przekazać do Biura Szkoły Doktorskiej (wg formularza).

Skan złożonego wniosku z parafką promotora należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


MEiN organizuje spotkanie informacyjne w sprawie V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spotkanie-informacyjne-w-sprawie-v-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy - prezentacja ze spotkania. Pytania i odpowiedzi dotyczące V edycji programu Doktorat wdrożeniowy.


 

Program Doktorat Wdrożeniowy został ustanowiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki - MEiN). Ma on na celu stworzenie warunków dla intensyfikacji współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem. W ramach kształcenia w szkole doktorskiej wprowadzono możliwość współpracy naukowej doktoranta z zatrudniającym go przedsiębiorcą.

  Warunki ogólne uczestnictwa w programie:
 • Kandydat ubiegający się o udział w programie musi posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra.
 • Aby wziąć udział w programie, należy być osobą zatrudnioną na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, przez cały okres trwania programu przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej PK w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.
 • Osoby, które zostaną przez MEiN zakwalifikowane do programu, będą musiały przejść rekrutację do SD PK, a po przyjęciu do Szkoły zrealizować program kształcenia obowiązujący wszystkich uczestników kształcenia w Szkole Doktorskiej.
  Konkurs umożliwia ubieganie się o środki finansowe przeznaczone na:
 1. stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;
 2. koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;
 3. dofinansowanie kosztów ponoszonych przez wnioskodawcę na wykorzystanie infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.
  Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego (brutto) dla jednego doktoranta wynosi:
 1. 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa,
 2. 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Przygotowanie rozprawy doktorskiej trwa maksymalnie 4 lata.

  Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zatrudnienie doktoranta w pełnym wymiarze czasu pracy, przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej w przedsiębiorstwie, które zapewni opiekuna pomocniczego. Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca:
 • stopień doktora, lub
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej, lub
 • znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

Każdy projekt badawczy składany jest jako odrębny wniosek.

 

Pełne informacje o programie Doktoracie Wdrożeniowym dostępne są w zakładce Informacje MNiSW/MEiN dotyczące DW.

 

Prosimy również sprawdzać za każdym razem aktualne informacje na stronie MEiN.

 

WARUNKI REALIZACJI DOKTORATU WDROŻENIOWEGO:

 1. Laureat konkursu „Doktorat Wdrożeniowy” zostaje przyjęty do Szkoły Doktorskiej PK (SD PK) w ramach właściwej dyscypliny prowadzonej w SD PK zgodnie z Regulaminem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej § 3.
 2. Realizacja doktoratu wdrożeniowego możliwa jest w ramach indywidualnej organizacji kształcenia.
 3. Doktorant ma możliwość korzystania z infrastruktury badawczej niezbędnej do realizacji doktoratu wdrożeniowego dostępnej w PK.