W celu realizacji postanowień art. 86 ust. 1 pkt 6 i pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373), Politechnika Krakowska zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i opłaca składki za studenta/doktoranta, który:

  • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej ani obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, albo
  • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców lub opiekunów prawnych, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej ani obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, albo
  • jest obcokrajowcem oraz studiuje lub podejmuje studia w Polsce i jest uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiada ważną Kartę Polaka oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.


Szczegółowe informacje dla studentów/doktorantów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych zgłoszeniem ich przez Politechnikę Krakowską do ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych znajdują się w Zarządzeniu nr 58 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA:


    
WAŻNE!

Niezgłoszenie się osobiste studenta/doktoranta we właściwym dziekanacie w ciągu 7 dni od dnia ukończenia 26 roku życia, o ile student/doktorant nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, powoduje brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta i obciążenie finansowe studenta/doktoranta za świadczenia medyczne, z których korzystał w okresie nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym.


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem oraz poradnikiem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie systemu eWUŚ!