W celu realizacji postanowień art. 86 ust. 1 pkt 6 i pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm), Politechnika Krakowska zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i opłaca składki za studenta/doktoranta, który:

  • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej ani obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, albo
  • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców lub opiekunów prawnych, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej ani obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, albo

  • jest obcokrajowcem, który nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i został uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiada ważną Kartę Polaka oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, albo

  • jest obcokrajowcem, który posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i nie posiada tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego we własny kraju.


Szczegółowe informacje dla studentów/doktorantów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych zgłoszeniem ich przez Politechnikę Krakowską do ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych znajdują się w Zarządzeniu nr 78 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w zasadach i trybie zgłaszania studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

  
WAŻNE!

Niezgłoszenie się osobiste studenta/doktoranta we właściwym dziekanacie w ciągu 7 dni od dnia ukończenia 26 roku życia, o ile student/doktorant nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, powoduje brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta i obciążenie finansowe studenta/doktoranta za świadczenia medyczne, z których korzystał w okresie nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym.


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem oraz poradnikiem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie systemu eWUŚ!