W celu realizacji postanowień art. 86 ust. 1 pkt 6 i pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.), Politechnika Krakowska zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych studenta/doktoranta, który:

  • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej ani obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, albo
  • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców lub opiekunów prawnych, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej ani obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, albo

  • jest obcokrajowcem, który nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i został uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiada ważną Kartę Polaka oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, albo

  • jest obcokrajowcem, który posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i nie posiada tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego we własny kraju.


Szczegółowe informacje dla studentów/doktorantów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych zgłoszeniem ich przez Politechnikę Krakowską do ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych znajdują się w Zarządzeniu nr 13 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmian w zasadach i trybie zgłaszania studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

WIĘCEJ INFORMACJI :

https://pacjent.gov.pl/jak-ubezpieczyc-studenta-i-doktoranta

Praktyczne porady NFZ  

 

Prawo do ubezpieczenia wygasa w przypadku:

  • ustania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która zgłosiła studenta
  • zaprzestania kontynuowania nauki przez studenta pomiędzy 18. a 26. rokiem życia
  • ukończenia 26 lat
  • skreślenia z listy studentów
  • uzyskania własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. student zostaje zatrudniony na umowę o pracę i zyskuje swoje własne ubezpieczenie zdrowotne).

Jeśli obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta wygasa z dniem ukończenia szkoły lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub doktorantów, to ich prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy.

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:

  
WAŻNE!

Niezgłoszenie się osobiste studenta/doktoranta we właściwym dziekanacie w ciągu 7 dni od dnia ukończenia 26 roku życia, o ile student/doktorant nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, powoduje brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta i obciążenie finansowe studenta/doktoranta za świadczenia medyczne, z których korzystał w okresie nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym.