ZARZĄDZENIE NR 51


REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ


im. Tadeusza Kościuszki


z dnia 19 maja 2020 r.


znak R.0201.61.2020

 

w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) zarządza się, co następuje:

 

§ 1


1. W załączniku do Zarządzenie nr 26 Rektora PK z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. okresy zajęć dydaktycznych:

od 24 lutego do 23 marca 2020 r.
od 25 marca do 8 kwietnia 2020 r.
od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.
od 4 maja do 30 maja 2020 r.
od 1 czerwca do 10 czerwca 2020 r.
od 12 czerwca do 16 czerwca 2020 r.
od 1 września do 13 września 2020 r.”

 

„3. sesja egzaminacyjna:

od 17 czerwca do 30 czerwca 2020 r.”;

 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

㤠5

1. Zaleca się:

1) w okresie przed sesją egzaminacyjną w semestrze letnim organizowanie egzaminów zdalnych w terminie zerowym;
2) do dnia 20 maja przeprowadzenie analizy zajęć laboratoryjnych umożliwiającej ich podział na dwa etapy realizacyjne: wstępny (wprowadzeniowo/opisowy) i zasadniczy;
3) w okresie do 16 czerwca 2020 r. realizowanie w trybie zdalnym części wprowadzeniowo/opisowej zajęć laboratoryjnych;
4) w dniach od 1 do 13 września 2020 r. realizowanie zasadniczej części zajęć laboratoryjnych prowadzonych, w zależności od warunków epidemicznych, albo w sposób stacjonarny na kampusach Politechniki Krakowskiej albo w sposób zdalny.

 

2. W przypadku zrealizowana całych zajęć laboratoryjnych w formie zdalnej według harmonogramów ustalonych przed 19 maja 2020 r., zapewnia się możliwość uzupełnienia treści przedmiotu poprzez uczestnictwo studenta w zajęciach realizowanych w trybie stacjonarnym, jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. 

3. Za wskazanie zajęć laboratoryjnych do realizacji w trybie stacjonarnym oraz opracowanie harmonogramu ich realizacji odpowiada dziekan.

4. Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim realizowana jest w trybie zdalnym a poprawkowa sesja egzaminacyjna w tym semestrze, w zależności od warunków epidemicznych, albo w sposób stacjonarny na kampusach Politechniki Krakowskiej albo w sposób zdalny.

5. Jeżeli obowiązujące przepisy na to pozwalają studenci przygotowujący prace dyplomowe mogą, po uzyskaniu zgody promotora oraz kierownika jednostki organizacyjnej, prowadzić na terenie Politechniki Krakowskiej niezbędne prace badawcze”.

 

2. Tekst jednolity „Organizacji roku akademickiego 2019/2020”, uwzględniający zmiany,  o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

3. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

prof. dr hab. inż. Jan Kazior

 

Załącznik do Zarządzenia nr 51 Rektora PK z dnia 19 maja 2020 r.