ZARZĄDZENIE NR 53


REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ


im. Tadeusza Kościuszki


z dnia 19 maja 2020 r.


znak R.0201.63.2020

 

w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej

 


Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem nr 23 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, z późn. zm., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej wprowadza się:

1) procedurę przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Politechniki Krakowskiej z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminów i ich rejestrację, określoną w załączniku nr 1,
2) zasady przygotowywania i przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Politechniki Krakowskiej z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminów i ich rejestrację, określone w załączniku nr 2,
3) procedurę przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomów w trybie pracy zdalnej na Politechnice Krakowskiej, określoną w załączniku nr 3.

2. Zobowiązuje się promotorów i recenzentów prac dyplomowych, pracowników wchodzących w skład komisji egzaminów dyplomowych oraz studentów przystępujących do egzaminów dyplomowych przeprowadzanych zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w ust. 1 do aktywowania usługi Office 365 zgodnie z wymogami obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej nie później niż 14 dni przez terminem egzaminu dyplomowego. Informacje o zasadach aktywacji usługi Office 365 obowiązujących pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej znajdują się w serwisie Działu Informatyzacji Politechniki Krakowskiej https://di.pk.edu.pl.

3. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.

 

§ 2

1. Traci moc Zarządzenie nr 48 Rektora PK z dnia 14 maja w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2020 r.

 

 

R E K T O R

prof. dr hab. inż. Jan Kazior

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53 Rektora PK z dnia 19 maja 2020 r.