Wzory dyplomów ukończenia studiów, wzory odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzory duplikatów dyplomów ukończenia studiów

wydawanych przez Politechnikę Krakowską

 

 

 

Uchwała Senatu PK z 24 czerwca 2020 r. nr 69/d/06/2020 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską

 

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego:           24.06.2020
Data rozpoczęcia wydawania dokumentu:           1.10.2020
Okres ważności dokumentu:           bezterminowy
Data zakończenia wydawania dokumentu:            - 

 


Uchwała Senatu PK z 29 maja 2019 r. nr 49/d/05/2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską, z późn. zm.

 

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego:           29.05.2019
Data rozpoczęcia wydawania dokumentu:           1.10.2019
Okres ważności dokumentu:           bezterminowy
Data zakończenia wydawania dokumentu:           30.09.2020

 

Opisy wzorów dyplomów:

 

Ogólny wygląd dyplomu ukończenia studiów, w tym charakterystyczne elementy szaty graficznej

 

Informacja o elementach zabezpieczających dyplom ukończenia studiów przed fałszerstwem

 

 

Zarządzenie Rektora PK nr 63 z 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Krakowskiej w tłumaczeniu na języki obce 

Zarządzenie Rektora PK nr 66 z 26 września 2019 r. w sprawie zasad przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów oraz ich odpisów na Politechnice Krakowskiej 

Zarządzenie Rektora PK nr 67 z 26 września 2019 r. w sprawie postępowania przy sporządzaniu i wydawaniu duplikatu dyplomu ukończenia studiów lub duplikatu suplementu do dyplomu na Politechnice Krakowskiej 

Zarządzenie Rektora PK nr 68 z dnia 8 czerwca 2020 r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 65 Rektora PK z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami, wzoru wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim 


Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub w języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub w języku angielskim

 

Zarządzenie Rektora PK nr 65 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami, wzoru wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim


Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami


 

Możliwość otrzymania dyplomu ukończenia studiów za pośrednictwem Poczty Polskiej

 


Politechnika Krakowska wprowadza możliwość otrzymania przez absolwentów za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami oraz dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub języku angielskim.
 
Przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się na wniosek absolwenta:
1) wniosek o przesłanie dokumentów na terenie Polski (wzór nr 1);
2) wniosek o przesłanie dokumentów za granicę (wzór nr 2).


Dokumenty przesyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru albo przesyłką poleconą, w przypadku przesyłki do następujących krajów: Brazylii, Danii, Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii.


Absolwent ponosi koszt opłaty za przesyłkę. W przypadku przesyłki na terenie Polski opłata wynosi 18,20 zł. W przypadku przesyłki za granicę, przed przekazaniem do dziekanatu wniosku (wzór nr 2), absolwent informuje pracownika dziekanatu o kraju wysyłki kompletu dyplomu oraz wnosi wskazaną przez pracownika dziekanatu opłatę w polskich złotych za przesyłkę zagraniczną.
 
Skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku (wzór nr 1 albo wzór nr 2) absolwent przekazuje do dziekanatu za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys. Do wniosku absolwent dołącza potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę.


W przypadku stwierdzenia poprawności wniosku dziekanat przesyła do absolwenta dokumenty, a w przypadku stwierdzenia błędów/braków we wniosku dziekanat informuje absolwenta, za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu, o błędach/brakach we wniosku i wzywa absolwenta do ich usunięcia.


W przypadku przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru absolwent odbierając przesyłkę podpisuje formularz potwierdzenia odbioru, tzw. „zwrotkę” i przekazuje podpisaną „zwrotkę” pracownikowi Poczty Polskiej.

Ponadto absolwent jest zobowiązany do przekazania do dziekanatu, za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys, wypełnionego i własnoręcznie podpisanego skanu potwierdzenia odbioru kompletu dyplomu (wzór nr 3).
 


Dokumenty do pobrania:

wzór nr 1 – wniosek o przesłanie dokumentów na terenie Polski

wzór nr 2 – wniosek o przesłanie dokumentów za granicę

wzór nr 3 – potwierdzenie odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami