Wzory dyplomów ukończenia studiów, wzory odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzory duplikatów dyplomów ukończenia studiów

wydawanych przez Politechnikę Krakowską

 

 

 

Uchwała Senatu PK z 24 lutego 2021 r. nr 15/d/02/2021 w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 czerwca 2020 r. nr 69/d/06/2020 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską

Uchwała Senatu PK z 24 czerwca 2020 r. nr 69/d/06/2020 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską

 

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego:           24.06.2020
Data rozpoczęcia wydawania dokumentu:           1.10.2020
Okres ważności dokumentu:           bezterminowy
Data zakończenia wydawania dokumentu:            - 

 

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne - dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne - dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne - dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne - dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem


Informacja o elementach zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczonych do weryfikacji autentyczności dyplomu ukończenia studiów


Zarządzenie nr 99 Rektora PK z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów oraz ich odpisów na Politechnice Krakowskiej


Zarządzenie nr 100 Rektora PK z dnia 28 września 2020 r. w sprawie postępowania przy sporządzaniu i wydawaniu duplikatu dyplomu ukończenia studiów na Politechnice Krakowskiej


Uchwała Senatu PK z 29 maja 2019 r. nr 49/d/05/2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską, z późn. zm.

 

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego:           29.05.2019
Data rozpoczęcia wydawania dokumentu:           1.10.2019
Okres ważności dokumentu:           bezterminowy
Data zakończenia wydawania dokumentu:           30.09.2020

 

Opisy wzorów dyplomów:

 

Ogólny wygląd dyplomu ukończenia studiów, w tym charakterystyczne elementy szaty graficznej

 

Informacja o elementach zabezpieczających dyplom ukończenia studiów przed fałszerstwem

 

 

Zarządzenie Rektora PK nr 63 z 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Krakowskiej w tłumaczeniu na języki obce 

Zarządzenie Rektora PK nr 66 z 26 września 2019 r. w sprawie zasad przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów oraz ich odpisów na Politechnice Krakowskiej 

Zarządzenie Rektora PK nr 67 z 26 września 2019 r. w sprawie postępowania przy sporządzaniu i wydawaniu duplikatu dyplomu ukończenia studiów lub duplikatu suplementu do dyplomu na Politechnice Krakowskiej 


Zarządzenie Rektora PK nr 13 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu i ich odpisami oraz wzoru wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu

 

Dokumenty do pobrania:

wzór wniosku o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami

 

wzór wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub w języku obcym lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub w języku angielskim

 


 

Możliwość otrzymania dyplomu ukończenia studiów za pośrednictwem Poczty Polskiej

 


Politechnika Krakowska wprowadza możliwość otrzymania przez absolwentów za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami oraz dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub języku angielskim.
 
Przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się na wniosek absolwenta:
1) wniosek o przesłanie dokumentów na terenie Polski (wzór nr 1);
2) wniosek o przesłanie dokumentów za granicę (wzór nr 2).


Dokumenty przesyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru albo przesyłką poleconą, w przypadku przesyłki do następujących krajów: Brazylii, Danii, Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii.


Absolwent ponosi koszt opłaty za przesyłkę. W przypadku przesyłki na terenie Polski opłata wynosi 18,60 zł. W przypadku przesyłki za granicę, przed przekazaniem do dziekanatu wniosku (wzór nr 2), absolwent informuje pracownika dziekanatu o kraju wysyłki kompletu dyplomu oraz wnosi wskazaną przez pracownika dziekanatu opłatę w polskich złotych za przesyłkę zagraniczną.
 
Skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku (wzór nr 1 albo wzór nr 2) absolwent przekazuje do dziekanatu za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys. Do wniosku absolwent dołącza potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę.


W przypadku stwierdzenia poprawności wniosku dziekanat przesyła do absolwenta dokumenty, a w przypadku stwierdzenia błędów/braków we wniosku dziekanat informuje absolwenta, za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu, o błędach/brakach we wniosku i wzywa absolwenta do ich usunięcia.


W przypadku przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru absolwent odbierając przesyłkę podpisuje formularz potwierdzenia odbioru, tzw. „zwrotkę” i przekazuje podpisaną „zwrotkę” pracownikowi Poczty Polskiej.

Ponadto absolwent jest zobowiązany do przekazania do dziekanatu, za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys, wypełnionego i własnoręcznie podpisanego skanu potwierdzenia odbioru kompletu dyplomu (wzór nr 3).
 


Dokumenty do pobrania:

wzór nr 1 – wniosek o przesłanie dokumentów na terenie Polski

wzór nr 2 – wniosek o przesłanie dokumentów za granicę

wzór nr 3 – potwierdzenie odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami