Ostatnie badania Biura Karier Politechniki Krakowskiej stanowią niezbity dowód na silną i stabilną sytuację zawodową absolwentów PK. 94 proc. osób, które ukończyły studia II stopnia w 2021 r., znalazło zatrudnienie do pół roku po obronie dyplomu. W dodatku zdecydowana większość – 90,1% – deklaruje wykonywanie pracy zgodnej z wykształceniem. 

 

Wykres słupkowy i wykres kołowy prezentujący dane zawarte w tekście dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów rocznika 2019 trzy lata po ukończeniu studiówNajnowsze raporty pokazują dane absolwentów z rocznika 2019 (3 lata po ukończeniu studiów) oraz z rocznika 2021. Na podstawie zaprezentowanych danych możemy zaobserwować, że sytuacja absolwentów jest jeszcze lepsza po trzech latach od ukończenia studiów niż zaraz po obronie dyplomu. W pół roku po studiach magisterskich pracowało 93,3% absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2019, a po trzech latach stabilizację zawodową deklaruje 97,5% badanych z tego rocznika. Wzrosła też liczba osób, które mają podpisane z pracodawcą umowy na czas nieokreślony (67,8% obecnie do 43,2% w 2019 r.). U większości badanych wzrosły też zarobki. Mediana wynagrodzeń po 6 miesiącach od ukończenia studiów zawierała się w przedziale 4 000 – 4 500 zł brutto miesięcznie. Po 3 latach blisko 2/3 respondentów zarabia powyżej 5 000 zł – jest to wzrost o ponad 30%.

 

Po 3 latach od ukończenia studiów wzrósł odsetek absolwentów, którzy prowadzą własną firmę (do 12,3%), ale 42,3% pracuje w dużych firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników. Kolejne 24,7% znalazło zatrudnienie w przedsiębiorstwach średniej wielkości (50-250 pracowników).

 

Większość badanych z rocznika 2019 jest zadowolona ze swojej sytuacji zawodowej, ale też jest otwarta na zmiany i planuje lub rozważa zmianę pracodawcy w przypadku pojawienia się bardziej atrakcyjnej oferty. Osoby, które nie znalazły posady zgodnej ze swoim wykształceniem postanowiły się przebranżowić i rozpocząć karierę w sektorze IT.

 

Badanie absolwentów studiów I i II stopnia z rocznika 2021 pozwala na porównanie sytuacji zawodowej inżynierów oraz magistrów inżynierów z dyplomem Politechniki Krakowskiej. Raport wskazuje, że wśród absolwentów studiów I stopnia, którzy nie kontynuują nauki oraz absolwentów II stopnia, zdecydowana większość pracuje - odpowiednio 84,5% i 94%. Osoby, które nie są aktywne zawodowo albo kontynuują naukę, albo zajmują się wychowaniem dziecka. Spośród absolwentów I stopnia 79% kontynuuje naukę na II stopniu, w tym 69% na naszej uczelni.

 

Spośród pracujących, zarówno wśród inżynierów i osób, które ukończyły II stopień studiów, ponad 67% osób znalazło swoją pierwszą pracę jeszcze przed obroną. Badanie pokazało także, że ukończenie studiów II stopnia sprzyja znalezieniu pracy w zawodzie. Zgodnie lub częściowo zgodnie z kierunkiem kształcenia pracuje łącznie 90,1% badanych. W przypadku absolwentów studiów I stopnia odsetek ten wynosi 73,4%. Warto także zaznaczyć, że absolwenci studiów II stopnia zarabiają więcej – mediana wynagrodzeń jest wyższa o około 1000 zł od zarobków osób z tytułem inżyniera. Absolwenci II stopnia wyżej oceniają rozwinięte na studiach kompetencje zawodowe (wiedzę oraz umiejętności specjalistyczne), a także pozazawodowe (współpraca w zespole i samoorganizacja). 

 

Wykres słupkowy i wykres kołowy prezentujący dane zawarte w tekście dotyczące momentu znalezienia pracy przez absolwentów I i II stopnia Wykres kołowy prezentujący dane zawarte w tekście dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów rocznika 2021 porównujący zatrudnienie absolwentów I i II stopnia

 

Biuro Karier Politechniki Krakowskiej pełni istotną rolę w wsparciu studentów i absolwentów w zakresie rozwoju zawodowego i znalezienia satysfakcjonującej pracy. Jego celem jest dostarczanie informacji, usług i programów, które pomogą studentom i absolwentom przygotować się do wejścia na rynek pracy.

 

Jedną z ważnych inicjatyw prowadzonych przez Biuro Karier jest badanie losów absolwentów. Celem tych badań jest śledzenie ścieżek zawodowych absolwentów Politechniki Krakowskiej, analiza ich osiągnięć i ocena zgodności kształcenia na uczelni z wymaganiami rynku pracy. Dzięki tym badaniom uczelnia może dokonywać oceny swoich programów nauczania, wprowadzać ulepszenia i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb branży.

 

Badania losów absolwentów mają również na celu dostarczenie cennych informacji i wsparcia dla obecnych studentów, pomagając im w podejmowaniu decyzji dotyczących ścieżki kariery oraz w identyfikowaniu obszarów, w których mogą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

 

Dzięki takim badaniom, Biuro Karier Politechniki Krakowskiej jest w stanie lepiej zrozumieć potrzeby swoich studentów i absolwentów, a także dostarczać im konkretne narzędzia i programy, które pomogą w ich rozwoju zawodowym. To istotny element, który przyczynia się do sukcesu absolwentów Politechniki Krakowskiej na rynku pracy.

 

(J. S.)