Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej mgr inż. arch. Krzysztof Klus został laureatem tegorocznej edycji Nagród Miasta Krakowa w kategorii prace dyplomowe
 
Nagroda Miasta Krakowa ma długą tradycję. Pierwsza została przyznana w 1535 r. Mikołajowi Jaskierowi za kodyfikację prawa miejskiego. Nagrody początkowo były wręczane sporadycznie i dopiero od lat 30. XX w. laureatów zaczęto wybierać systematycznie. Od 1994 r. Nagroda Miasta Krakowa wręczana jest w kategoriach: kultura i sztuka, nauka i technika, sport oraz za prace dyplomowe, których tematyka związana jest z Krakowem. Kandydatów do nagród zgłaszają związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe, a także inne organizacje. W tym roku do konkursu wpłynęły 53 wnioski. 
 
Klus Krzysztof W kategorii prace dyplomowe uhonorowano 8 osób. Nagroda Miasta Krakowa trafiła m.in. do mgr. inż. arch. Krzysztofa Klusa (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne K.K.), absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Wychowanek uczelni został wyróżniony za pracę magisterską pt. „Mistrzejowice-Batowice modelowy zespół miejski wg koncepcji TOD w Krakowie” (promotor: dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK). Krzysztof Klus w części teoretycznej pracy zwrócił uwagę na aktualne problemy urbanistyczne miasta, głównie dotyczące kwestii mieszkaniowych i komunikacyjnych Krakowa. Wskazał także sposób ich rozwiązania poprzez zastosowanie koncepcji rozwoju miasta w oparciu o sieć szybkiego transportu publicznego według TOD (ang. Transit Oriented Development). W części projektowej autor prezentuje przykład wzorcowego zespołu miejskiego możliwego do realizacji w Krakowie.
 
Mgr inż. arch. Krzysztof Klus kontynuuje swoją naukę w ramach Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej. Podczas studiów na Wydziale Architektury uczestniczył w programie Erasmus, dzięki któremu miał możliwość wyjazdu do Niemiec i nauki na Bauhaus-Universität Weimar. Do zainteresowań naukowych Krzysztofa Klusa należy przede wszystkim urbanistyka. – Interesuje mnie zarówno kwestia topografii miasta, jego funkcjonowania (dostępność różnych usług, mieszkalnictwo, oświata, kultura, komunikacja, rekreacja itp.), ale też jego niematerialna warstwa, tzw. charakter miasta, opierający się na subiektywnych ludzkich odczuciach i wrażeniach. Szczególnym zainteresowaniem otaczam Kraków, który jest moim rodzinnym miastem, co zdecydowanie wpłynęło na wybór tematu pracy dyplomowej – mówi laureat Nagrody Miasta Krakowa. Hobby Krzysztofa są podróże. Lubi zwłaszcza turystykę rowerową – na swoim jednośladzie podróżuje nawet za granicę.
 
Tegorocznymi laureatami Nagrody Miasta Krakowa w dziedzinie kultura i sztuka zostali: prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka, Krzysztof Gierat, Maria Anna Potocka, Zbigniew Święch. W dziedzinie nauka i technika nagrodę otrzymali badacze z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. Jonathan Heddle za badania w obszarze syntetycznej biologii strukturalnej oraz zespół w składzie: dr Sebastian Glatt (kierownik), dr Przemysław Grudnik, dr Michał Rawski, dr Piotr Wilk, mgr Klaudia Woś, mgr Kinga Wróbel za prace w zakresie biologii strukturalnej. W dziedzinie sportu nagrody w tym roku nie przyznano.
 
Laureaci Nagrody Miasta Krakowa otrzymują medal, dyplom i nagrodę finansową.
 (bk)