Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK z Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej została laureatką Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Otrzymała ją za autorstwo monografii naukowej pt. „Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych”. 
 
Profesor Katarzyna HodorNagrody Ministra Edukacji i Nauki przyznawane są za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. Tegorocznych laureatów poznaliśmy 19 lutego, w Dniu Nauki Polskiej. 
 
Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK (na zdjęciu / fot. Jan Zych) znalazła się w gronie 71 osób, które uhonorowano nagrodą za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Prof. Hodor została doceniona za autorstwo książki „Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych”, wydanej w 2019 r. Monografia przedstawia wyniki wieloaspektowych – architektonicznych, urbanistycznych, krajobrazowych – badań nad reformackimi zespołami klasztornymi na obszarze południowej Polski. 
 
Publikacja ma na celu przybliżenie historii, funkcjonowania i zasad komponowania unikatowego zbioru zespołów klasztornych, a także unaocznienie ich znaczenia w krajobrazie, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Książka zawiera (przydatne do badań innych zabytkowych obiektów) opracowanie zasad oceny wartości zespołów klasztornych, ich typologię, opis zagrożeń dla walorów krajobrazowych oraz – w formie wytycznych konserwatorskich – określa kierunki i sposoby ich ochrony. W monografii znalazły się historyczne i współczesne zdjęcia, opracowania kartograficzne oraz schematy. Okładka monografii autorstwa profesor Katarzyny Hodor
 
Nagrodzona książka powstała w wyniku wieloletnich badań, prowadzonych przez autorkę w Polsce i zagranicą, m.in. w Niemczech, Czechach, na Węgrzech i we Włoszech. Prof. Katarzyna Hodor w 2019 r. otrzymała za monografię Nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (Konkurs na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa). 
 
Obszar badawczy, którym zajmuje się dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK dotyczy: sacrum w krajobrazie, tradycji miejsca z wykorzystaniem walorów kulturowo-przyrodniczych, rozwiązań w kształtowaniu przestrzeni publicznych z pomocą nowoczesnych technologii, rewitalizacji i dziedzictwa wsi, historii sztuki ogrodowej i terenów zielonych wraz z wpływem na współczesne krajobrazy oraz ochrony krajobrazów, rewitalizacji i rewaloryzacji. Badaczka należy m.in. do ICOMOS-POLSKA (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków), Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Prof. Katarzyna Hodor koordynuje organizację międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu dendrologii historycznej i sztuki ogrodowej. W 2017 r. tematem wydarzenia pn. „Sacrum in composing space” było odczytywanie sacrum w krajobrazie oraz obszar aksjologiczny tego zjawiska. 
 
(bk)