Z uwagi na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Politechnika Krakowska nie udziela pracodawcom ani instytucjom pośredniczącym w zatrudnieniu informacji zawierających dane osobowe, w szczególności nie dokonuje weryfikacji wykształcenia swoich absolwentów, chyba że absolwent Politechniki Krakowskiej wyrazi i przekaże Politechnice Krakowskiej zgodę na przetwarzanie, weryfikację i udostępnianie jego danych osobowych sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w Zarządzeniu nr 32 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 1 marca 2021 r. http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3607

 

Zgodę na przetwarzanie, weryfikację i udostępnianie swoich danych osobowych absolwent Politechniki Krakowskiej może przekazać uczelni w następujący sposób:

  1. podpisanie i złożenie zgody przez absolwenta osobiście lub przez pełnomocnika w dziekanacie właściwego wydziału Politechniki Krakowskiej; pracownik dziekanatu ma obowiązek zweryfikować tożsamość osoby składającej zgodę poprzez wgląd do dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby;
  2. przekazanie zgody za pośrednictwem skrzynki ePUAP Politechniki Krakowskiej po potwierdzeniu tożsamości absolwenta profilem zaufanym;
  3. przesłanie mailem na adres dziekanatu właściwego wydziału Politechniki Krakowskiej zgody opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  4. przesłanie mailem na adres dziekanatu właściwego wydziału Politechniki Krakowskiej skanu zgody z podpisem; pracownik dziekanatu ma obowiązek zweryfikować, czy adres mailowy, z którego przesłano zgodę znajduje się w bazie danych absolwentów wydziału lub zażądać przekazania dodatkowych informacji pozwalających zweryfikować tożsamość nadawcy.


Due to the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), Cracow University of Technology does not disclose information containing personal data, in particular it does not verify its graduates’ education, at the request of employers or institutions providing pre-employment screening services unless authorised to do so by the graduate who has provided Cracow University of Technology with a consent form to process, verify and disclose information containing personal data stipulated according to the principles set in the Ordinance No. 32 issued by the Rector of Cracow University of Technology on 1 March 2021 http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3607.