POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

samodzielnego księgowego

 

w wymiarze pełnego etatu

 

w Dziale Kosztów

 

 


1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wprowadzanie danych do systemu księgowego z podziałem na działalność dydaktyczną i badawczą;
 • prowadzenie rejestrów VAT faktur kosztowych i dochodowych;
 • uzgadnianie wprowadzonych danych do deklaracji VAT;
 • uzgadnianie wprowadzonych danych z jednostkami wewnętrznymi PK;
 • sporządzanie wydruków i zestawień oraz archiwizacja dokumentów księgowych;
 • wykonywanie innych prac wchodzących w zakres działania Działu Kosztów.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne;
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy): w przypadku wykształcenia średniego – 4 lata;
 • doświadczenie zawodowe – minimum 4 lata;
 • znajomość zasad rachunkowości;
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Office (Excel, Word).


3. Dodatkowe wymagania:

 • zdolności matematyczne i rachunkowe;
 • dokładność, odpowiedzialność i sumienność;
 • zdolność myślenia analitycznego;
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.

 


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 9.00-13.00 w terminie do 14 maja 2021 r.


Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko SAMODZIELNY KSIĘGOWY w DZIALE KOSZTÓW.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 21.06-30.06.2021. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.