Znak: L0.1102.2.1.2021

Kraków, dn. 14.06.2021 r.

 

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

w Katedrze Systemów Transportowych

 

na Wydziale Inżynierii Ladowej

 

 

 

Wymiar etatu: pełny
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesięcy
Reprezentowana dyscyplina naukowa: inżynieria lądowa i transport

 


1. Niezbędne wymagania:

 • stopień doktora inżyniera w dyscyplinie budownictwo lub transport;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • pożądane doświadczenie w realizacji opracowań w dziedzinie planowania rozwoju systemów transportowych;
 • dorobek badawczy (publikacje, projekty, konferencje);
 • znajomość oprogramowania do modelowania podróży i prognozowania ruchu;
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia;
 • znajomość języka obcego (udokumentowana);
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • dyspozycyjność, mobilność;
 • wybór Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.


2. Dodatkowe wymagania:

 • znajomość aktualnego oprogramowania w zakresie systemów transportowych.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Do obowiązków w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz uczestnictwa w kształceniu doktorantów należy w szczególności:

 • realizacja pensum dydaktycznego, na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze 240 godzin w roku akademickim;
 • prowadzenie konsultacji ze studentami i doktorantami (w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny tygodniowo);
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • promotorstwo prac dyplomowych studentów oraz ich recenzowanie;
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • opieka nad rozwojem naukowym doktorantów;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • aktywowanie ankiety oceny nauczyciela akademickiego, dokonywanej przez studentów i doktorantów dla poszczególnych przedmiotów.

 

2) Do obowiązków w zakresie prowadzenia działalności naukowej należy w szczególności:

 • upowszechnianie wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych i aktywny udział w konferencjach naukowych;
 • prowadzenie lub udział w seminariach naukowych;
 • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
 • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, projekty architektoniczne, wdrożenia);
 • opracowywanie wniosków grantowych oraz ubieganie się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe;
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.

 

3) Do obowiązków w zakresie prac organizacyjnych należy w szczególności:

 • praca w organach i ciałach kolegialnych uczelni, w tym w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia oraz w procesie potwierdzania efektów uczenia się;
 • organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • pełnienie roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi;
 • opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia.

4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • potwierdzenie odbycia szkolenia pedagogicznego lub deklaracja uzupełnienia w pierwszym roku zatrudnienia;
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony PK – zakładka Praca na PK);
 • dla osób zatrudnionych w szkolnictwie wyższym (poza PK) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy;
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców o znajomości języka polskiego.

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji,
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Systemów Transportowych, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek Houston, II piętro, pok. 231e, tel. 12 628 30 93 w godz. 08.00 – 14.00.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych, znak sprawy L0.1102.2.1.2021 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokumenty należy złożyć w terminie do 15.07.2021 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 7.09.2021 r.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Katedry Systemów Transportowych, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek Houston, II piętro, pok. 231e, tel. 12 628 30 93 w godz. 08.00 – 14.00 w dniach 9.09-30.10.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.