Znak: L0.1102.4.1.2021

Kraków, dn. 12.07.2021 r..

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystentna w grupie pracowników dydaktycznych

 

w Katedrze Systemów Transportowych

 

na Wydziale Inżynierii Lądowej

 

 

Wymiar etatu: pełny
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy
Reprezentowana dyscyplina naukowa: inżynieria lądowa i transport

 

1. Niezbędne wymagania:

 • stopień magistra inżyniera w dyscyplinie transport lub pokrewnej;
 • zainteresowanie metodami e-learning dla transportu;
 • pożądane doświadczenie w realizacji opracowań w dziedzinie transportu;
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia;
 • znajomość języka obcego (udokumentowana);
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • dyspozycyjność, mobilność;
 • wybór Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.


2. Dodatkowe wymagania:

 • znajomość aktualnego oprogramowania w zakresie systemów transportowych i logistycznych;
 • umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi do symulacji procesów transportowych i logistycznych.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Do obowiązków w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz uczestnictwa w kształceniu doktorantów należy w szczególności:
  • realizacja pensum dydaktycznego, na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze 360 godzin w roku akademickim,
  • prowadzenie konsultacji ze studentami i doktorantami (w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny tygodniowo),
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć,
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów,
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń,
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów,
  • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
  • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów,
  • aktywowanie ankiety oceny nauczyciela akademickiego, dokonywanej przez studentów i doktorantów dla poszczególnych przedmiotów;
 • Do obowiązków w zakresie prowadzenia działalności naukowej należy w szczególności:
  • upowszechnianie wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych i aktywny udział w konferencjach naukowych,
  • prowadzenie lub udział w seminariach naukowych,
  • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
 • Do obowiązków w zakresie prac organizacyjnych należy w szczególności:
  • praca w organach i ciałach kolegialnych uczelni, w tym w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach,
  • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia oraz w procesie potwierdzania efektów uczenia się,
  • organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni,
  • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej,
  • pełnienie roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi,
  • opieka nad praktykami zawodowymi studentów,
  • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia,
  • opracowanie szaty graficznej strony internetowej oraz opracowań realizowanych w Katedrze.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony PK – zakładka Praca na PK);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • potwierdzenie odbycia szkolenia pedagogicznego lub deklaracja uzupełnienia w pierwszym roku zatrudnienia;
 • dla osób zatrudnionych w szkolnictwie wyższym (poza PK) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy;
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców o znajomości języka polskiego.


Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji,
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych.


Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Systemów Transportowych, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek Houston, II piętro, pok. 231e, tel. 12 628 30 93 w godz. 08.00-14.00.


Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych, znak sprawy L0.1102.4.1.2021 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dokumenty należy złożyć w terminie do 20.08.2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 08.09.2021 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Katedry Systemów Transportowych, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek Houston, II piętro, pok. 231e, tel. 12 628 30 93 w godz. 08.00–14.00 w dniach 9.09-30.10.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.