POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej

 

w wymiarze pełnego etatu

 

w Dziale Inwestycji i Remontów

 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową,
 • koordynowanie pracy zespołu zadaniowego;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
 • weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji składanej przez wykonawcę w aspekcie wymagań zawartych w kontrakcie;
 • kontrola rozliczeń oraz dokumentacji projektowej;
 • współpraca w tworzeniu dokumentacji przetargowej (SIWZ, opis przedmiotu zamówienia);
 • sporządzanie i aktualizacja harmonogramu powierzonego zadania;
 • nadzór nad realizacją prac zgodnie z harmonogramem i budżetem;
 • przygotowywanie sprawozdań z postępu realizacji zadań;
 • kompletowanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru robót i rozliczenia zadania inwestycyjnego;
 • udział w uzyskaniu pozwolenia na eksploatacje budynków i instalacji;
 • udział w rozruchu urządzeń i instalacji oraz w pracach odbiorowych poszczególnych etapów inwestycji;
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków PK.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy: minimum 5 lat;
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi;
 • umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów;
 • dobra znajomość pakietu MS Office.


3. Dodatkowe wymagania:

 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • udokumentowana praktyka na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków: minimum 18 miesięcy;
 • komunikatywność;
 • operatywność i zdolności mediacyjne;
 • rozwinięte umiejętności analityczne;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodzielność, sumienność;
 • prawo jazdy.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej, w godz. 7.00-15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 08.10.2021 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w DT-2 w przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: konkurs na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w DT-2.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 25.10.2021 r – 29.10.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.