PODSTAWA PRAWNA

Zarządzenie nr 132 Rektora PK z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń studentów rozpoczynających kształcenie na Politechnice Krakowskiej

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci rozpoczynający kształcenie na Politechnice Krakowskiej odbywają w pierwszym semestrze studiów obowiązkowe szkolenia, tj.:

  1. szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy „Instruktaż ogólny”, celem szkolenia jest zapoznanie studentów z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z odbywanym kształceniem – dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia,
  2. szkolenie biblioteczne, celem szkolenia jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania Biblioteki PK w zakresie udostępniania zbiorów i oferowanych usług – dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia,
  3. szkolenie na temat praw i obowiązków studenta – dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia,
  4. szkolenie świadomościowe na temat równości i przeciwdziałania dyskryminacji – dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia.UWAGA!
Odbycie powyższych szkoleń stanowi wymóg formalny zaliczenia semestru studiów
i odnotowywane jest w karcie okresowych osiągnięć studenta. Z obowiązku odbycia szkoleń, o których mowa w pkt od 2 do 4 zwolnieni są studenci, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli odpowiednie szkolenia na PK lub na innej uczelni.