Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, został przewodniczącym Rady Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Powołane w 2001 r. stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych i współpracy terytorialnej.  
 
Na zdjęciu stoją w maskach na twarzach, od lewej: rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Dawid Lasek, prof. Andrzej Szarata, który trzyma akt powołania i rektor UR w Krakowie prof. Sylwester TaborEuroregion Karpacki powstał w 1993 r., kiedy to w Debreczynie przedstawiciele władz regionalnych przygranicznych obszarów Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy podpisali porozumienie o utworzeniu Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki. Obecnie obejmuje on około 154 000 km kw., a zamieszkiwany jest przez ponad 15 mln ludzi. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska stanowi krajową strukturę Związku Międzyregionalnego (oprócz Polski, działają takie na Słowacji, Ukrainie, Węgrzech i w Rumunii). Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska skupia na zasadach członków wspierających jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województw podkarpackiego i małopolskiego. Pełni także funkcję Instytucji Wdrażającej niektóre komponenty programów współpracy transgranicznej Unii Europejskiej. Jednym z ważnych celów stowarzyszenia jest promowanie marki turystycznej Euroregionu Karpackiego i wspieranie inicjatyw związanych z ruchem turystycznym, rozwijaniem możliwości turystycznych członków stowarzyszenia i współpracy międzynarodowej między nimi. W tym celu Stowarzyszenie z powodzeniem aplikuje o krajowe i międzynarodowe granty, dzięki którym może wspierać wiele lokalnych działań.
 
Rada Naukowa Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska będzie jego organem doradczym. W jej składzie znaleźli się eksperci z Politechniki Krakowskiej (prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata z Wydziału Inżynierii Lądowej, dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, dr Jadwiga Środulska-Wielgus z Wydziału Architektury PK oraz dr inż. Justyna Górka z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki), a także Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych, AWF Katowice, Uniwersytetu Rzeszowskiego i PWSZ Jarosław. – Rada ma stanowić wsparcie merytoryczne dla działań podejmowanych przez Stowarzyszenie. Do jej zadań należeć będzie opiniowanie strategii Euroregionu Karpackiego, recenzowanie czasopisma branżowego stowarzyszenia, udzielanie wsparcia w przygotowaniu wniosków grantowych i proponowanie projektów badawczych. Chcemy też inicjować realizację prac doktorskich, dotyczących m.in. specyfiki obszarów turystycznych wchodzących w skład Euroregionu Karpackiego – wyjaśnia prof. Andrzej Szarata, przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. 
 
Prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, jest ekspertem w zakresie analiz efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich, a także analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wielu polskich miast. Jest autorem wielu modeli transportowych, m.in.: dla Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Kielc, również dla województwa mazowieckiego i małopolskiego; współautorem modelu transportowego Salonik (Grecja). Jako konsultant w dziedzinie transportu pracuje zarówno w kraju, jak i za granicą (Grecja, Dania, Niemcy, Ukraina, Stany Zjednoczone). Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku budowa dróg i autostrad. Pracę na Politechnice Krakowskiej rozpoczął w 1999 r. W 2006 r. obronił na PK pracę doktorską pt. „Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+R)”. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport uzyskał w 2014 r. na Politechnice Warszawskiej, a tytuł profesora w 2020 r. Zasiada w wielu prestiżowych gremiach eksperckich, m.in. przewodniczy Radzie Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, działającej przy Prezydencie m. Krakowa. Jest członkiem Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności; Rady Naukowej Metra Warszawskiego, Rady Strategii Rozwoju Krakowa, Rady Naukowej Związku Podhalan w Polsce; Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, Zespołu Zadaniowego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Powietrza w Krakowie, Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, Komisji Budownictwa Oddziału Krakowskiego PAN. 
 
W piątek 4 lutego 2022 r. prof. Andrzej Szarata, w obecności rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Białkiewicza i rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. Sylwestra Tabora, otrzymał powołanie na przewodniczącego Rady Naukowej stowarzyszenia. Swoim eksperckim doświadczeniem wesprze w pracach Rady Naukowej Euroregionu Karpackiego Polska m.in. te inicjatywy, które dotyczą potencjału turystycznego terenów przygranicznych, uwzględniającego nie tylko bazę hotelową i atrakcje turystyczne, ale też szeroko pojętą infrastrukturę drogową i kolejową. – Mamy na Politechnice Krakowskiej doświadczenie w kompleksowym spojrzeniu na ten aspekt rozwoju regionów turystycznych. Opracowaliśmy m.in. dwie duże analizy dla regionów Podtatrza i Doliny Kłodzkiej, w których szczegółowo badaliśmy zjawiska transportowe, proponując konkretne rozwiązania infrastrukturalne. Pandemia i wahania podróży dodały do tej tematyki nowe zagadnienia badawcze – mówi prof. Andrzej Szarata. 
 
W pracach Rady Naukowej uczestniczyć będą także specjaliści z PK w obszarze architektury, architektury krajobrazu oraz inżynierii środowiska.  
 
(mas)
 
 
 
 
Na zdjęciu, od lewej: rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Dawid Lasek, prof. Andrzej Szarata i rektor UR w Krakowie prof. Sylwester Tabor / fot. Ewa Deskur-Kalinowska